Beleidsplan

2018- 2023

Hervormde Gemeente 

Oude Kerk te Naaldwijk
1. Missie

In de Oude Kerk proberen we de stem op te vangen van God die we kennen uit de Schriften en richting geeft aan ons dagelijks leven.


2. Ga met ons mee

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor de komende periode. De meeste plannen van Vademecum II zijn uitgevoerd. Nu, in 2018, trekken we opnieuw ons plan met weer als uitnodiging: ‘ga met ons mee’, nu voor de jaren 2018- 2023. Dit nieuwe beleidsplan is een uitwerking van gesprekken, ideeën en onderzoekscommissies die in en rond de gemeenschap van de Oude Kerk en daarbuiten zijn gedaan.


3. Wat willen we

De Hervormde Gemeente Oude Kerk in Naaldwijk wil een open en toegankelijke gemeenschap zijn voor mensen die antwoorden zoeken op levensvragen en die antwoorden vinden in een (Protestants) Christelijke traditie. Zij zoeken hier hun eigen weg. We maken deel uit van een groter geheel, de Protestantse Kerk Nederland (PKN). We maken ook deel uit van een nog grotere gemeenschap, nl. die van al die mensen die zich, in navolging van Jezus Christus, christen noemen. Want wat we van God weten, komt in Jezus aan het licht. Met Jezus, mens naar Gods hart, geloven we in het Bijbelse visioen van het rijk van God, het goede leven voor allen. De mensen van de Oude Kerk willen dit op een eigen en eigentijdse wijze belijden, in denken, spreken, vieren en handelen. Wij willen onze energie steken in wat bij dit belijden past.


4. Wie zijn we

Officieel zijn we de Hervormde Gemeente “Oude Kerk” te Naaldwijk. In het kort ook wel Hervormde Gemeente of Oude Kerk genoemd.

Wij zijn een dorpsgemeente met een eigen identiteit. Die identiteit wordt voor een flink deel gevormd door het kerkgebouw dat dateert uit 1472. Het kerkgebouw heeft een sterk gemeenschapsvormende functie. Die gemeenschap reikt verder dan de eigenlijke geloofsgemeenschap. Ook anderen voelen zich bij het kerkgebouw betrokken en voelen zich daardoor bij de gemeenschap betrokken.

De Oude Kerk is de dorpskerk van Naaldwijk. Deze kerk blijkt een baken voor hen die rond momenten als rouw en trouw hun religieuze wortels weer opzoeken. En voor anderen, afkomstig uit andere tradities, die zich (misschien opnieuw) willen binden.

Onze identiteit is in vele jaren ontstaan. Het vrijzinnig protestantisme heeft daaraan veel bijgedragen. Ook andere aspecten spelen een rol: geschiedenissen van families, de sfeer, invloeden van mensen ‘van buiten’. 


In 2015 vond er een visitatiebezoek plaats vanuit het Regionaal College voor de Visitatie in onze gemeente. De gemeente werd getypeerd als open en gastvrij. Vrijheid en betrokkenheid worden telkens genoemd. Men gunt elkaar de vrijheid die men ook voor zichzelf verlangt, respecteert elkanders standpunt bij voorbaat, zonder voorbehoud. Omgaan met het geloof wordt beschouwd als een strikt persoonlijke zaak waarover men niet gemakkelijk praat.


De keuze voor openheid en vrijheid van de Oude Kerk dateert al uit de laatste decennia van de negentiende eeuw. Bij de vorming van één Protestantse gemeente in Naaldwijk, koos de Oude Kerk voor de eigen identiteit. De Oude Kerk is een volwaardig onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, maar is zelfstandig gebleven als Hervormde Gemeente. 


De activiteiten in onze Kerk variëren van laagdrempelige bijeenkomsten tot verdiepende studiebijeenkomsten. Hiermee bieden we een programma dat een brede groep mensen interesseert. 

Voorbeelden van activiteiten die worden georganiseerd in en door de Hervormde Gemeente:


Zondagochtendvieringen met een inhoudelijke en liturgische kwaliteit

Cantatediensten

Vespers(plus)

Jeugdkerk

Kinderkring

Incidentele symposia in Oecumenisch verband

Concerten en Muziekuitvoeringen

Leerhuis Westland

Curiosamarkt

Paasontbijt

Bijbelkring

Openstellingen op woensdag en zaterdag
5. Met wie werken we samen

We werken lokaal en regionaal met vele partners samen. De belangrijkste zijn, in willekeurige volgorde:

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) in Naaldwijk. Deze vereniging heeft als doel het uitdragen van het Vrijzinnige gedachtengoed. De leden zijn zeer nauw betrokken bij onze gemeente. Ook ondersteunt de VVP vele van onze activiteiten financieel.

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Deze stichting heeft tot doel de instandhouding en het multifunctioneel gebruik van het monumentale Kerkgebouw te bevorderen. Zij levert financiële bijdragen voor dit doel en is organisator van diverse evenementen, zoals de jaarlijkse concertreeks “Oude Kerk Klassiek” en de Kerstmarkt in de Oude Kerk. Deze stichting weet voor haar doel ook veel mensen van buiten onze geloofsgemeenschap aan het kerkgebouw te binden.

De Protestantse Gemeente Naaldwijk. Er wordt op diverse vlakken met de deze gemeente samengewerkt. Zo organiseren we gezamenlijk de vespers op zondagavond, het programma Bezinning, Beleving, Verdieping en houden we regelmatig gezamenlijke diensten (bijvoorbeeld rond Pasen en op oudejaarsavond). 

Vrijzinnige gemeenten uit de regio. We werken samen met de gemeenten in Honselersdijk, Maasdijk en ’s-Gravenzande waarmee we een lange, historische band hebben. Twee keer per jaar organiseren we gezamenlijke diensten. Ook het kerkblad wordt onder de gezamenlijke noemer ‘Vrije Ruimte’ uitgebracht. 

Raad van Kerken. In deze raad wordt samengewerkt met zowel de Protestantse Gemeente Naaldwijk als de Rooms Katholieke Parochie. Hier worden onder andere de jaarlijkse oecumenische viering, een tweejaarlijkse (pinkster-) buitendienst en de 4 mei viering georganiseerd.


6. Met hoeveel zijn we

De Hervormde gemeente Naaldwijk telt bijna 1.000 leden. Ongeveer de helft van de leden is dooplid, een kwart is belijdend lid. Ongeveer 120 leden wonen buiten de kern Naaldwijk verspreid door de rest van het Westland. Het aantal leden is de afgelopen jaren afgenomen.

De Oude Kerk telt ongeveer 125 vrijwilligers. Dit zijn leden van de kerkenraad, de stoelenploeg, medewerkers aan de curiosamarkt, cantorij, kosters etc.

In de Oude Kerk tref je diverse groepen aan. Deze zijn als volgt te omschrijven: 

Mensen die bijeenkomsten trouw bezoeken en daaraan bijdragen. Zij zijn bereid langere tijd verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Mensen die snel leven, met veel activiteiten, gewend zijn om te consumeren en hun tijd selectief besteden. Zij zijn bereid iets te doen als dat een afgeronde kortdurende klus betreft.

Mensen die zijdelings zijn betrokken en erop rekenen dat de kerk er is wanneer zij die nodig hebben of als zij daar iets kunnen beleven (kerst, rouw en trouw).

Mensen die voornamelijk zijn betrokken bij het gebouw. Zij zijn bereid grotere klussen op zich te nemen in en rond het gebouw.

In de Nederlandse samenleving worden de eerste twee groepen steeds kleiner. Zo ook in de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk. Het aantal kerkgangers neemt af en het wordt steeds moeilijker mensen te vinden die bereid zijn langere tijd verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit heeft consequenties voor beleidskeuzes en de organisatie van de gemeente. 


7. Hoe zijn we georganiseerd

We zijn traditioneel georganiseerd zoals de PKN dat voorschrijft. 

Er is een kerkenraad die de eindverantwoordelijkheid draagt. 

De kerkrentmeesters zorgen voor beheer, personeel en gebouwen. 

De diaconie draagt zorg voor de dienst in de samenleving en aan de naasten. 

Het consistorie is verantwoordelijk voor het pastoraat aan zieken en gemeenteleden en voor het onderricht. 

De Oude Kerk heeft een predikant in dienst, een afgestudeerde theoloog. Verder zijn er een afgestudeerd cantor-organist en twee (parttime) administratief medewerkers in dienst. De Hervormde Gemeente Oude Kerk is eigenaar van de middeleeuwse kerk en de vroegere pastorie waarin sinds 2010 een restaurant is gevestigd. De financiële situatie van de Hervormde Gemeente Oude Kerk is op orde en gezond. Het invullen van open posities in de kerkenraad is een punt van zorg.8. Waar gaan we heen

Alles wat in en rond de Hervormde Gemeente Oude Kerk plaatsvindt, is te vangen onder drie thema ́s: 

Geloof – Alle activiteiten in en rondom de kerkdiensten

Cultuur – Het kerkgebouw en de culturele evenementen (concerten, tentoonstellingen etc.) die er worden georganiseerd

Bezinning – Activiteiten die dieper ingaan op het geloof en levensvragen, zoals bijvoorbeeld het Leerhuis.


Ook de wijze waarop de kerkrentmeesters het beheer van het kerkgebouw vormgeven is een aanvulling op de drie thema’s. Het behoud van de Oude Kerk en de voormalige pastorie is van essentieel belang voor onze gemeente.


We zien dat het aantal kerkbezoekers afneemt en er zijn zorgen over het zelfstandig voortbestaan van onze kerkelijke gemeente. Het betrokken houden van zoveel mogelijk mensen bij de gemeenschap is hierbij een specifieke zorg. 


Daarom willen we in de komende vijf jaar werken aan een toekomstbestendige organisatie. De belangrijkste onderdelen van ons beleid zijn:

Blijven werken vanuit onze zelfstandigheid en tegelijk de banden met de groepen om ons heen aanhalen om elkaar te versterken,

De organisatiestructuur optimaal inrichten voor taken die in de toekomst belangrijk zijn om daarbij de werkdruk voor de vrijwilligers te verlichten,

De predikant heeft een belangrijke rol binnen onze gemeente. Vanwege de veranderende positie van de kerk in de samenleving, denken wij na over veranderingen binnen de taken van de predikant. Deze verandering moet gebeuren zonder afbreuk te doen aan de oude boodschap waarmee onze gemeente wordt uitgedaagd tot nadenken en de hoogwaardige muzikale invulling van de diensten,

Invulling blijven geven aan de pastorale zorg voor onze gemeenteleden, rekening houdend met de veranderingen van de positie van de kerk in de samenleving,

Ons programma uitbreiden, rekening houdend met de doelgroep die we daarmee willen aanspreken,

Onderzoeken op welke vlakken, samen met onze partners, professionele krachten ingezet kunnen of moeten worden voor de optimale invulling van de toekomstige taken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het organiseren van een inhoudelijk programma en PR activiteiten om deze nieuwe en bestaande activiteiten beter onder de aandacht te brengen,

Samenwerken met de Protestantse Gemeente Naaldwijk op het gebied van de traditionele kerkelijke activiteiten

Bestaande initiatieven continueren en waar mogelijk uitbreiden (gezamenlijke diensten, vespers(plus), programma Bezinning Beleving Verdieping, etc.),

Nieuwe initiatieven gezamenlijk gaan ontwikkelen,

Elkaars zwaktes aanvullen (bijv. activiteiten gericht op Jeugd & Jongeren),

Onderzoeken op welke wijze werkgroepen kunnen samenwerken of elkaar kunnen aanvullen of versterken om de werkdruk te verminderen.


9. Hoe pakken we dat aan

De kerkenraad is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als het gaat om het bepalen van het beleid. En is tegelijk doordrongen van de beperktheid van zijn slagkracht.

In de vergaderingen van de kerkenraad zal meer tijd uitgetrokken worden voor het bepalen van de koers en het maken van keuzes uit wat ons te doen staat. Als eerste zal gewerkt worden aan het definiëren van de zogenaamde “Stip op de Horizon,” om aan te geven waar we verwachten in de toekomst te zullen staan.

Voor het doordenken van deze keuzes zullen bestaande groepen worden geconsulteerd, zoals de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk, Stichting Vrienden van de Oude Kerk en de Protestantse Gemeente Naaldwijk

Afgesproken is ook dat we minstens eenmaal per jaar de gemeente informeren en gelegenheid geven om de voortgang te evalueren.

De kerkenraad en colleges zullen zich anders moeten organiseren om dit allemaal mogelijk te maken en om de (werk)druk en vergaderfrequentie te verminderen met als doel gemakkelijker mensen voor een kortdurende opdracht te krijgen.

Voor de organisatie en uitvoering zullen anderen worden ingeschakeld en komen er kortlopende commissies.

De Kerkenraad wil initiatieven van anderen die in de lijn van zijn missie liggen bij de Oude Kerk naar binnen halen.