Artikelen uit de 79ste jaargang 2024  VRIJE RUIMTE nr. 1                     18 januari 2024

De Openbaring van Johannes: een verzetgeschrift (1)

Het Bijbelboek is bedoeld als houvast en troost om vol te houden in het bedreigde bestaan. Het is in die zin vergelijkbaar met een verzetsgeschrift. Vandaar de bijzondere “toonhoogte”. 

De apocalyptische beeldtaal heeft een geheel eigen karakter waarin wordt gepoogd iets te zeggen over het onzegbare van de hemelse werkelijkheid in beelden en voorstellingen. Dat met  het oog op de rol van de hemelse God in het aardse gewoel. Dat is het profetische en het openbarende van de taal van de Apocalyps. 

De opstanding van Jezus is het begin van de vernieuwing van hemel en aarde. Niet toevallig begint de Openbaring met een visioen van de verheerlijkte Christus. De machten, die deze wereld in onrecht verdrukken en onmenselijkheid en dood voortbrengen, zijn zelf ten dode opgeschreven. Maar zover is het nog niet en de prangende vraag die dan ook gesteld wordt is door het hele boek Openbaring heen: hoe lang nog?

Johannes krijgt van God de opdracht aan de zeven gemeenten in Klein-Azië zijn hemelse visioenen als brief te versturen. Dat zijn geschrift zich als rondschrijfbrief richt tot de plaatselijke kerken is veelbetekenend. De Apocalyps van Johannes behoort niet tot de esoterische literatuur, beperkt zich niet tot een kleine elite van ingewijden. 

De zeven gemeenten zijn destijds de bestaande kerk, maar staan tegelijk model voor de hele kerk van alle tijden. Zeven is een getal van volheid. De Openbaring is dus als brief gericht aan de algemene christelijke kerk. Ook nu. 


Ontmanteling van het kwaad

Draken, beesten, zegels en paarden. In het boek Openbaring wemelt het van de aansprekende maar duistere symbolen. Het zijn de symbolen van goed en kwaad, vrij zwart-wit geponeerd. De ontmanteling van het kwaad komt na het visioen van de hemelse t(r)oonkamer (Openbaring 4-5) direct op gang (vanaf Openbaring 6). Daar begint vanuit de dynamiek van de hemel de ontmanteling op aarde van het kwaad met het openen van de zeven zegels (Openbaring 6 en 8:1). Gevolgd door de zeven trompetten en de zeven schalen. In steeds andere bewoordingen en beelden gaat het in al die oordelen om dezelfde ontmanteling van het aardse kwaad. In veelvormige en gevarieerde visioenen wordt een appel gedaan op de verbeeldingskracht. De roepingsvisioenen van Jesaja en Ezechiël klinken hierin door.

Ds. Neeltje ReijndersJohannes schreef zijn boek in 98 op het eiland Patmos, in de bloeitijd van het machtige Romeinse Rijk.  Hij zag in de manier waarop het rijk functioneerde een grote bedreiging van de menselijkheid. Johannes heeft, zelf veroordeeld tot ballingschap door de Romeinen, mensen willen troosten en bemoedigen. Hij heeft dus aan den lijve ervaren wat leven onder een totalitair systeem wil zeggen. In de Apocalyps (wat letterlijk “het wegnemen van de sluier” betekent) is alles op de spits gedreven. Het gaat om de laatste dingen. Wij als moderne lezers zijn eigenlijk die “toonhoogte” niet meer gewend.


Context van de Openbaring

De apocalyptiek was in de laatste twee eeuwen voor en de twee eeuwen na het begin van de jaartelling een populair literair genre om in de uiterste bedreiging van het leven uitweg en houvast te hebben.  Het is de literaire uitdrukking van een bedreigd levensgevoel waarin mensen toch vertrouwen op een laatste reddende ingreep van God.  De Eeuwige zal spoedig ingrijpen en een eind maken aan de slechte wereld. In deze situatie wordt niet genuanceerd gedacht, maar zwart-wit: er is kwaad (dat aan zichzelf ten gronde gaat) en er is goed (dat overwint).   

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de kerk. De diensten van de Oude Kerk zijn ook digitaal te volgen via: 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283 


De diensten van de Ontmoetingskerk zijn ook digitaal te volgen via:


https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201


Zondag 11 februari

10.00 uur Oude Kerk, Com. Bijz. Diensten van de Ontmoetingskerk, ds Dennis Verboom m.m.v. jongerkoor Tuttie uit Gorcum


Woensdag 14 februari

19.30 uur Adrianuskerk, Aswoensdag, pastoor Jaap Steenvoorde en ds Magda Hazeleger    


Zondag 18 februari

10.00 uur Ontmoetingskerk, eerste zondag Veertigdagentijd, Avondmaal, ds Magda Hazeleger


Zondag 25 februari

10.00 uur Oude Kerk, tweede zondag Veertigdagentijd, ds Sietske v.d. Hoek

Er is kinderkring

ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006; neeltje.reijnders @oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon: Evert van Malkenhorst - tel. 06-83988152

Scriba kerkenraad:  Dhr. Evert van Malkenhorst, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk

e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl   

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl 

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk

voorzitter: Willem Jan Boerema, 06-34431674; 

Secretaris: VVP@oudekerk-naaldwijk.nl;

Bank: NL52 RABO 03436 68 858  

UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven, neem dan contact op met ds. Neeltje Reijnders, Zuideinde 20 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 (of neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl).


Verjaardagen

Op 19-feb Mevr. P. Landmeter-Stokdijk Hazelaar 15, 2671PC Naaldwijk; 82 jaar. 

Op 26-feb Mevr. W. Alleblas-de Jong Westlandstraat 16, 2671RX Naaldwijk, 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


IN MEMORIAM 

Nelie Middelburg-van Staalduinen

Op 18 januari overleed Nelie Middelburg-van Staalduinen op de leeftijd van 95 jaar. We namen afscheid van haar op 24 januari in de aula van de Woerdtuinen. We luisterden naar de muziek die ze mooi had gevonden, waaronder het lied ‘Mother’ van Maywood. In het gesprek dat we als familie en predikante als voorbereiding op de uitvaart voerden, kwamen er veel herinneringen aan haar op tafel. En die herinneringen en het mooie gedicht dat de familie op de rouwkaart had laten zetten, over haar gastvrijheid en haar deur die voor mensen open stond en nu voor altijd gesloten was, bracht de Bijbeltekst van de Openbaring van Johannes 3: 20 en verder naar voren. “Zie, ik sta aan de deur en ik klop’ laat de schrijver Jezus zeggen en wie Hem opendoet, met Hem zal degene eten en een band voor het leven hebben. En daar voorbij. 

Zo herinnerden we ons Nelie Middelburg, met haar gastvrijheid in haar dierbare huis aan het Achterlaantje. Hoeveel mensen hebben daar haar bezocht, hoeveel uren was ze de gastvrouw en moeder en oma. Eerst de kinderen, daarna de schoonkinderen en dan ook nog kleinkinderen. Om spelletjes mee te doen. Voor te zorgen. Op te passen. Die mensen die door haar deur op bezoek kwam.

Een vrouw van grote woorden over geloof en bezieling was Nelie Middelburg niet. Eerder praktisch. Het geloof was een houvast, ook aangereikt vanuit haar jeugd. In het stil zijn voor het eten. Wanneer je er niet zoveel woorden voor hebt, heeft het lichaam nog zijn eigen geloofstaal. In de toewending. In de gevouwen handen. In het kleine gebaar. In de stem die zingt, de geloofliederen van het vrijzinnig jeugdwerk van toen ze jong was. Soms bijna onbewust.

De geest van Jezus is daar waar mensen hem toelaten. Vertrouwen hebben dat het eind van het leven niet perse het einde van alles hoeft te zijn. Dat besef had Nelie Middelburg. Ondanks dat de deur dicht is.

We wensen alle mensen die verdrietig zijn om haar overlijden alle sterkte toe en de ervaring van de troostende aanwezigheid van God.

Ds. Neeltje Reijnders


GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank € 10.000,-.

Hartelijk dank voor deze gift.


HERBERG WINTERWARM

Tot 1 maart is de kerk op woensdagmiddag dicht. Dan is wel de Herberg open, van één tot een uur of vijf, voor wat warmte, een kopje koffie en een praatje.BIJZONDERE OCHTENDDIENST 

´De wereld omgekeerd´


De Commissie Bijzondere Diensten van de Ontmoetingskerk organiseert op zondag 11 februari een ochtenddienst in de Oude Kerk. Met medewerking van het jongerenkoor ‘Tutti’ uit Gorinchem, onder leiding van Marcel v.d. Poel, op de vleugel. 

De predikant is dominee Dennis Verboom. Hij is werkzaam als predikant in het Westerhonk te Monster. Het thema van deze dienst is: ´De wereld omgekeerd´. Jezus laat zien dat we door het onverwachte te doen soms meer bereiken. Want: Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen. Wie denken durft, dat deze droom het houdt, die zal zijn ogen niet geloven. Met woorden uit de Bijbel en van Toon Hermans gaan we ´omdenken´. Er is muziek van orgel, vleugel en zang. Aanvang 10.00 uur. Weet u welkom!


OECUMENISCHE ASWOENSDAGVIERING EN VASTENMAALTIJDEN

Om u voor te bereiden op uw weg naar Pasen is er op woensdag 14 februari a.s. om 19.30 uur de Oecumenische Aswoensdag viering in de Adrianuskerk te Naaldwijk, met als voorgangers pastoor Jaap Steenvoorden en ds. Magda Hazeleger.

Ook worden er 3 Oecumenische Vastenmaaltijden georganiseerd. Het overkoepelende thema van deze maaltijden is: Ga mee in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De maaltijden zijn van 18.00 – 19.00 uur.

Donderdag 29 februari: thema: Ga mee met GELOOF in je leven; in de Oude kerk, locatie De Herberg.

Donderdag 7 maart:    

thema: Ga mee met HOOP in je hart, in de Adrianuskerk-locatie-De Hofstede.

Donderdag 14 maart: thema: Ga mee met de LIEFDE van God in de Ontmoetingskerk-locatie Terebint.


Er zal gecollecteerd worden voor de Voedselbank Westland. Als u wilt worden opgehaald, dan kunt u bellen naar Marianne Leechburch Auwers, tel 0174-631176.

Namens de Raad van Kerken Naaldwijk www.rvknaaldwijk.nl


KINDERKRING

De laatste jaren maakt de leiding van de Kinderkring een eigen rooster. Dat betekent dat er niet iedere zondag in de Oude Kerk Kinderkring is, maar wel dat in principe alle kinderen er zijn op de afgesproken data. Dat werkt en is fijn voor zowel de kinderen als de leiding. De eerstvolgende keer is op 25 februari aanstaande. We zullen het dan o.a. hebben over de veertigdagentijd. De komende gezamenlijke dienst op 11 februari is er leiding voor de Kinderkring vanuit de Ontmoetingskerk aanwezig.


Bij de Kinderkring wordt ook een collecte gehouden. Ieder seizoen kiezen de kinderen hiervoor een bestemming die hen aanspreekt. Deze keer is er gekozen voor de Cliniclowns. Het doel van de Cliniclowns is om zieke kinderen of mensen met een beperking met afleiding en humor hun angsten en zorgen even laten vergeten. De clowns bezoeken onder meer ziekenhuizen, revalidatieklinieken en speciale scholen door heel Nederland. Op naar een mooie opbrengst!

De leiding


Bezinning ● beleving ● Verdieping

Bijbelen uit de kunst

Maandag 26 februari, 20.00 uur, Ontmoetingskerk.

De bijbel ‘lezen’ door de ogen van een kunstenaar. Deze vierde van zes bijeenkomsten wordt verzorgd door seniorendominee Ditte Mostert.


GEZOCHT: 

Mensen met een nieuwe fantasie! Zondag 10 maart

Oude Kerk Naaldwijk, 10.00 uur

Hoe zag Jezus er uit? Wat zou je allemaal met de Oude Kerk van Naaldwijk kunnen doen? Wat voor verhaal over God zou jij willen schrijven? Hoe en wie zou jij anders kunnen zijn dan je nu bent? Om antwoord op die vragen te geven, heb je fantasie nodig. Laat dat nou precies het onderwerp zijn van de kerkdienst van zondag 10 maart in de Oude Kerk om 10.00 uur! 

Het wordt een speciale dienst voor speciale mensen, jong, oud en er tussen in. 

Heb je nu al antwoorden op de vragen (of eigen nieuwe vragen!) die ik stelde, dan mag je me die in woord of beeld sturen, neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl  Wie weet zie je jouw werk weer in de kerkdienst terugkomen! 

PASEN SCHILDEREN MET EEN KAM

Met enige regelmaat vragen mensen mij of en wanneer ik weer met een groep ga schilderen. Twee jaar geleden hebben we met mensen van binnen en buiten de Oude Kerk geschilderd voor Kerst. Dat was niet alleen erg geslaagd, er is toen ook prachtig werk gemaakt. Heel graag ga ik nu met u aan het werk voor Pasen. Voor Pasen heb ik dit jaar een speciale opdracht met een verrassend penseel, namelijk een (oude) kam. 


Op zondag 24 maart, na de Palmpasendienst, rond een uur of half 12 bent u van harte welkom, kerklid of niet, om mee te doen met de Pasen schilderopdracht. We begroeten u heel graag, ik ga u de opdracht uitleggen die niet moeilijk maar wel heel leuk is…. en neem een kam mee!

Ds. Neeltje Reijnders

VVP NAALDWIJK

Om alvast te noteren: de komende Algemene Ledenvergadering van VVP Naaldwijk vindt plaats op maandag 22 april om 19.30 uur. De leden ontvangen de agenda en stukken per post.


Op 14 februari aanstaande begint de veertigdagentijd. VVP Nederland heeft hiertoe een mooie kalender uitgegeven: ‘Maak morgen mogelijk’. Een citaat uit de inleiding: “De veertigdagentijd wil mensen ertoe aanzetten om onmogelijke dingen mogelijk te gaan maken door middel van geloof, gebed, innerlijke kracht, volharding, hoop, koppigheid, liefde, vertrouwen en humor. En begin iedere dag opnieuw, zodat uiteindelijk misschien morgen al iets zichtbaar wordt.” We wensen de leden veel leesplezier als de kalender binnenkort door de bus valt!

Het  bestuur.


Dit werk wordt een kinderboek genoemd, zelf zou ik het typeren als een jongerenboek, voor ongeveer de leeftijd vanaf 14 jaar. (of vanaf 12 jaar voor heel leergierige kinderen!) De illustraties zijn prachtig en verhelderen de tekst, maar zijn ook gewoon kunstzinnig op zichzelf,  een lust voor het oog. ‘De zijderoutes’ is  een mooi boek om samen met uw (klein)kind eens door te nemen. 

Ds. Neeltje Reijnders

Peter Frankopan –De zijderoutes, geïllustreerde editie, illustraties Neil Packer, uitgegeven bij Van Goor, 2018, 128 p.

Juist nu we veel thuis zijn en reizen er voorlopig niet in zit, (en lezen wel!) is een boek over reizen plezierig om in de fantasie wel te kunnen rondtrekken. En de reizen die in dit boek worden beschreven zijn niet zomaar vakantietripjes. Het gaat om de wegen die goederen, mensen en ideeën (en godsdiensten) brachten van Oost naar West en ook andersom, eeuwenlang. Al in de oudheid gingen er langs die eeuwenoude wegen post, zijde (vandaar de naam zijderoute), specerijen en porselein. 

Langs die wegen verspreidden zich de Indische religies zoals het hindoeïsme, het jaïnisme en het boeddhisme  en stuitten daar op Perzische religies als het zoroastrisme en het manicheïsme en, verder westelijk, op het jodendom, het christendom en de islam. Heel interessant zijn de gedeelten die ingaan op de wederzijdse invloed van die godsdiensten  op elkaar. Het boek start in de Oudheid en gaat door tot in de 21e eeuw. In een duidelijke verteltrant wordt de wereldgeschiedenis besproken, komen spannende verhalen en boeiende volkeren aan bod en het is interessant om te zien hoezeer die zijderoutes tot in onze tijd van belang zijn. 

Mee naar Taizé,

van 4 t/m 12 mei,

en ben je jonger dan 35 jaar?

Meer informatie in de flyer op de website van de Ontmoetingskerk (www.pkn-naaldwijk.nl/ontmoetingskerk) en van de Oude Kerk. Of neem contact op met ds Magda Hazeleger (hazeleger@pkn-naaldwijk.nl). 

Zijn er mensen die een grote auto of een busje aan de Taizégangers ter beschikking willen stellen? Daarmee zouden zij enorm geholpen zijn!