Artikelen uit de 79ste jaargang 2024  VRIJE RUIMTE nr. 7                         23 mei 2024

Een klein stukje hemel


Onlangs heb ik nieuwe wandelschoenen gekocht. Nu de dagen langer en zonniger zijn, en het groen overal ontluikt, trek ik er graag op uit. Liefst op schoenen waarbij je je lichaam met iedere stap voelt meeveren. En, als we dan toch in beweging zijn, je geest. 


Het mooie van wandelen is de vertraging. Dan is niet zozeer de eindbestemming het doel, maar de reis op zich. Reizen met aandacht. Terwijl de samenleving doorraast en nauwelijks meer op adem lijkt te komen, keer je in de cadans van het wandelen terug naar het moment van nu. En het mooie is: dat kan overal. Waar je je ook begeeft, met iedere stap voel je je dichter verbonden met je omgeving en alles wat er leeft. Met een beetje geluk leer je kijken in verwondering. Kijken voorbij de vanzelfsprekendheid. 


Dit doet mij denken aan het boek Het verstoorde leven, een verzameling dagboeknotities van Etty Hillesum. Juist in de oorlogsjaren, zo lezen wij over haar schouder mee, ontwikkelde deze jonge vrouw 

een sterk religieus bewustzijn. Zij zocht God en ervoer ten diepste hoe God in haar hele wezen doorwerkte. Hoe moeilijk het haar en haar joodse lotgenoten ook gemaakt werd, Etty wist tot haar vroege dood in Auschwitz dat zelfs in de minste ruimte haar twee handen zich konden vouwen tot een gebed. Een gebed waarin de hemel zich kon openen en God tot haar kon spreken. Het bracht haar rust in hart en hoofd, het voelde voor haar als een wandeling met God. “Als je één keer bent begonnen met God te wandelen, ja dan wandel je maar door. Het hele leven is dan één uit wandelen gaan.” 

Hoe mooi is het als je iets van dat kleine stukje hemel naar binnen kunt halen. “Door mij heen stromen brede rivieren, in mij staan hoge gebergten”, lezen we in het dagboek van Hillesum.

                       


                            ‘Bomenrij', Jan Mankes (1889-1920)


“En achter de struikgewassen van mijn onrust en verwarringen strekken zich de effen brede vlaktes van mijn rust en overgegevenheid. Alle landschappen zijn in me.” 

Ik noem het graag: in evenwicht verbonden, door de zachte wenken van de Geest. In die verbondenheid mogen wij gaan voor dat kleine stukje hemel, als goede aarde onder je voeten. Waar we leven niet ten koste van anderen, maar ten bate. 

                                           Ds. Richard van der Keur

Gezamenlijke activiteiten

TUIN- en STREEKDIENST

Zondag 2 juni a.s.

Op zondag 2 juni wordt de VVP streekdienst gehouden in de tuin van Truus Vreugdenhil aan de Lange  Kruisweg 73, Maasdijk.

Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Richard van der Keur.

Het  thema deze morgen is “KIJKEN IN VERWONDERING’.

Iedereen is van harte welkom. Ook dit jaar is de muzikale leiding weer in handen van het blazersensemble Westland Brass uit Hoek van Holland, o.l.v. dhr. Gerrit v.d. Berg. We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat we met verwondering kunnen genieten in de mooie tuin. Na de dienst drinken we gezellig een kopje koffie/thee met elkaar. 

Noteert u de datum alvast in uw agenda? Wij zien naar u allen uit op zondag 2 juni. Voel je welkom. Mocht het weer ons niet  goed gezind zijn, dan wordt de dienst gehouden in gebouw Concordia, Maasdijk 40, Maasdijk.


De activiteitencommissie

Ineke-Johanna-Truus

VERRASSING BIJ UW VRIJE RUIMTE

Bij deze Vrije Ruimte krijgt u een verrassing, namelijk alle voorpagina-artikelen van Vrije Ruimte van 2023. Nu is er een manco jammer genoeg ontstaan, en dat is de inleiding bij dit schitterende blad. De inleiding is niet compleet overgekomen en is een oudere versie. Daarin staat nog dat alleen de VVP Naaldwijk de kosten heeft gedragen en dat is niet correct. 

Ook de VVP ’s Gravenzande heeft de helft bijgedragen en zo is het een mooi blad geworden dat we u met plezier aanbieden, bekostigd door beide VVP’s. En ook de mensen van Vrije Ruimte, van alle kerken, niet alleen die van Naaldwijk, willen we hierbij bedanken voor hun onvermoeibare inzet.

De vrijzinnige predikanten van ’s Gravenzande, Maasdijk en Honselersdijk en Naaldwijk hebben de stukken geschreven, Willemijn van Rossem heeft al die artikelen gebundeld en samengebracht tot een mooi boekwerk dat zeer lezenswaardig is. De VVP’s Naaldwijk en ‘s Gravenzande wilden de kosten betalen, en zo heeft u nu naast uw kerkblad deze verzamelbundel. We wensen u heel veel leesplezier en we horen graag de reacties.

Ds. Neeltje Reijnders en 

Ds. Martine Wassenaar

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

U bent welkom in de kerk. De diensten van de Oude Kerk zijn ook digitaal te volgen via: 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283 


De diensten van de Ontmoetingskerk zijn ook digitaal te volgen via:


https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201


Zondag 26 mei

10.00 uur    Oude Kerk: ds Marijke Kwant, Bodegraven

10.00 uur    Ontmoetingskerk: ds Magda Hazeleger


Donderdag 2 juni

10.00 uur    Oude Kerk: ds Niek Smit, Oegstgeest

10.00 uur    Ontmoetingskerk: ds Magda Hazeleger, Net ff anders

19.00 uur    Oude Kerk: Choral Evensong, muzikale leiding: Mirjam van den Hoek


Zondag 9 juni

10.00 uur    Oude Kerk: ds Martijn Junte, Gouda

10.00 uur    Ontmoetingskerk: ds Magda Hazeleger, gezinsdienst

19.00 uur    Oude Kerk, Commissie Bijzondere Diensten, ds Floris den Oudsten, Maasdijk, m.m.v. Intercession Rotterdam

ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006; neeltje.reijnders @oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon: Evert van Malkenhorst - tel. 06-83988152

Scriba kerkenraad:  Dhr. Evert van Malkenhorst, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk

e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl   

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl 

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk

voorzitter: Willem Jan Boerema, 06-34431674; 

Secretaris: VVP@oudekerk-naaldwijk.nl;

Bank: NL52 RABO 03436 68 858  

BIJ DE KERKDIENSTEN

De komende tijd begroeten we een aantal gastvoorgangers. Ik wil hen hierbij van harte welkom heten! Het gaat om zondag 2 juni met de ons allen bekende voorganger ds. Niek Smit, ds. Martijn Junte uit Gouda op zondag 9 juni en op 30 juni ouderenpastor van de Ontmoetingskerk Ditte Mostert-Bok. Fijn dat jullie in de Oude Kerk willen voorgaan.

Op 2 juni is er eveneens de Streekdienst in Maasdijk. ’s Avonds is er een Vesper Plus, namelijk de Evensong met organist Niels de Klerk en dirigente Mirjam van den Hoek, om 19.00 uur in de Oude Kerk.  

Belangrijk is ook om te vermelden en te weten dat we in de kerkdienst op zondag 16 juni het Heilig Avondmaal vieren en dat ook de cantorij haar zeer gewaardeerde bijdrage levert in deze dienst. 

Zondag 23 juni is een speciale kerkdienst. Het is een dienst allereerst voor iedereen, maar speciaal voor de abonnees van de weekbief. Waar gaat het om? De weekbrief bestaat sinds corona tijd en sinds een jaar wordt de weekbrief gemaakt door een commissie. Het is een heel plezierige samenwerking en ook het aantal abonnees dat (allemaal gratis!) de weekbrief krijgt, nam gestaag toe. Als commissie hebben we toen voorgesteld aan de kerkenraad dat we graag een speciale dienst wilden organiseren voor al die lezers, wanneer we de 160 abonnees bereikten. 

Welnu, dat aantal van die 160 abonnees hebben we nu inmiddels ruim overschreden, en de bewuste dienst zal plaatsvinden op die zondag de 23e juni. Er  zal mooie muziek zijn, waaronder gitaarmuziek, maar meer ga ik over het programma niet verklappen. 

Alle weekbrieflezers krijgen de komende tijd de uitnodiging om deze dienst in de Oude Kerk mee te maken en mogelijk voor het eerst de plaats te bezoeken waar ze zo lang al over lezen. En omdat er ook mensen van (veel!) verder weg onze weekbrief lezen, willen we hen en alle kerkgangers die zondag een eenvoudige lunch aanbieden. Ook om makkelijker met elkaar in gesprek te komen en zo ontmoeten mensen van overal elkaar in de Oude Kerk! Bent u nog geen weekbrieflezer? Dan mist u wat. U mag zich alsnog bij mij opgeven!  neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Ds. Neeltje Reijnders


IN MEMORIAM

Bep Scheepers

We namen afscheid van Bep Scheepers op 6 mei in de Oude Kerk. De Oude Kerk was Bep dierbaar. Waar ze vaak kwam. Waar ze rust vond. Waar ze genoot van het gezelschap van de leden van de gemeente van de Oude Kerk. Ze was er thuis. Het was toepasselijk dat we ook daar afscheid van haar namen.

Bep werd gememoreerd door kinderen en kleinkinderen. Ook haar man Rob had een mooie tekst vol goede herinneringen aan haar. Uit al die bijdragen die de dienst begonnen sprak de liefde voor haar. Zo kwamen we de mens die ze was op het spoor. 

In een gesprek een paar weken eerder vertelde Bep over het verhaal van De geheime tuin van Frances Burnett. Ze had een verfilming ervan gezien en de muziek ervan vond ze prachtig. Die hebben we op 6 mei beluisterd.  Maar ook het verhaal zelf, over verdriet en hoe jonge mensen weer opbloeien en in het herstel van de geheime (bewust vergeten) tuin weer tot leven en gezondheid komen, trof haar. 

Bep met al haar nuchterheid en aanpakken zei daar iets over ontwikkeling, liefde vinden en ontroering. Want de tuin gaat weer open en begint weer te bloeien. Het is niet eindig en er blijkt veel meer in de wereld te zijn, dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Het weer mooi maken en tot leven brengen van de tuin geeft de kinderen ieder op een eigen wijze levenskracht. Hun creativiteit maakt van de tuin een heel bijzonder project dat herstel biedt aan hen en de mensen om hen heen.

En zo diende zich de Bijbellezing van die dag zich aan. De tuin van Godswege, Genesis 1, de wereld als grote tuin. Een onderdeel van schepping, van uitwerking op mensen. De schepping die ook staat voor het mysterie van het leven. Maar ook vertelt over creativiteit, een beweging, een eigenschap van goddelijke afkomst. De schepping als basis van het leven. Evenzo was Bep de basis in levens van velen. Wat Beps ogen zagen, en zelfs soms dat niet, konden haar handen maken. Bezig zijn voor anderen, liefde doen voor anderen. Haar familie, kinderen, kleinkinderen, ze genoot ervan. Haar liefde voor en het goede leven met haar man Rob. 

Tot in de laatste dagen van haar leven in het hospice, waren Beps handen bezig. Tot ze haar handen voor het laatst neerlegde en ze het leven terug gaf aan Hem bij wie ze rust zocht.


We willen iedereen die verdrietig is om haar sterven alle sterkte wensen en de ervaring van Gods troostende aanwezigheid.

Ds. Neeltje Reijnders


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven, neem dan contact op met ds. Neeltje Reijnders, Zuideinde 20 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 (of neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl).


Verjaardagen

Op 3-jun, dhr. C. Verheij, Goudenregen 9, 2671PG NAALDWIJK, 87 jaar.

Op 10-jun dhr. B.H.J. Wassink, Heilige Geest Hofje 3, 2671HE NAALDWIJK, 84 jaar.

Op 14-jun dhr. W.A. van Staalduinen, Van Lijnschootenlaan 5, 2671CD NAALDWIJK, 91 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Naaldwijk.


GIFTEN

Voor het orgelfonds via N. de Klerk € 50,00.

Collecte 05-05-2024 Jane Austen € 109,85

Gift via de bank € 1970,00.

Hartelijk dank voor deze giften. 


KINDERKRING

Waar je het ene moment nog gewoon onder een hek door kunt lopen, blijk je daar het andere moment als kleine grote jongen toch echt ineens te groot voor gegroeid. Dat noemen we dan - letterlijk - een harde les. Gelukkig was er ‘een dokter in de zaal!’ die even geraadpleegd kon worden voor een nare snee boven het oog. Zo begonnen we de Kinderkring op 21 april. Zoals gebruikelijk waren de kinderen ook tijdens deze cantatedienst het eerste deel in de kerk. Daarna hebben ze zich bezig gehouden met (de namen van) de apostelen. Andreas, Jacobus, Thomas, Simon… noem ze maar eens op! De kinderen speelden een spel om geblinddoekt en op geluid de juiste apostel te vinden. Ook maakten ze een tekening voor Henk de Bruin die tijdens de dienst werd bedankt voor zijn onvermoeide inzet de afgelopen jaren bij de organisatie van de cantatediensten. 

Tussen dit schrijven en het uitkomen van deze Vrije Ruimte is de Kinderkring met Pinksteren ook aanwezig geweest bij de openluchtdienst op het Wilhelminaplein. Daarover later meer!

De leiding


Bezinning ● beleving ● Verdieping

Bijbelen uit de kunst

Maandag, 27 mei

20.00 uur, Ontmoetingskerk, ds Neeltje Hazeleger

Bij Bijbelen uit de Kunst bekijken we een kunstwerk met een afbeelding uit het Oude of het Nieuwe Testament. 


Het pastoraal team schrijft kaartenSinds kort schrijft het pastoraal team kaarten. Niet zomaar in het wilde weg! We nemen per vergadering een kwartier om steeds aan een andere leeftijdscategorie van gemeenteleden een kaart te sturen. Op de kaart schrijven we een groet en we brengen een opvallende dienst of activiteit die binnenkort gaat plaatsvinden in de Oude Kerk onder de aandacht. We zijn met de jonge dertigers begonnen en zo gaan we per vergadering met de leeftijd naar boven. Dus mocht u in die leeftijdscategorie vallen, dan kunt u een mooie handgeschreven kaart tegemoet zien!

Ds. Neeltje Reijnders


Vanzelfsprekend denken we ook aan de inwendige mens, u kunt rekenen op wat lekkers bij de koffie en een goede lunch. Afgezien van het feit dat we er een schone kerk aan over houden, is het ook erg verbindend om samen de schouders onder deze Schoonmaakdag te zetten. En over schouders eronder zetten gesproken, een ieder kan een schoonmaakklus kiezen die past. Er zijn verschillende taken die variëren van intensiteit. Dus bent u niet heel sterk of niet heel snel ter been, dat geeft niks. Kom gewoon meedoen! We hebben ook aanmoedigers nodig! 

Ds. Neeltje Reijnders


ZONDAG 9 JUNI: BIJZONDERE DIENST MET GASTEN UIT MAASDIJK EN ROTTERDAM 

Het einde van het seizoen nadert. De Commissie Bijzondere Diensten van de Ontmoetingskerk kijkt met tevredenheid terug op vier mooie kerkdiensten. Het was fijn om bekende en minder bekende predikanten te horen. Hun woorden werden ondersteund door de muziek van allerlei koren.

U heeft nog één dienst van ons tegoed. Op 9 juni is Floris den Oudsten uit Maasdijk te gast: “Ik ben geen oude stijl dominee. Van binnen wel orthodox, maar ik probeer het in een modern jasje te steken en ga met de tijd mee.” Hij wil deze dienst stilstaan bij de aloude woorden “Geloof, Hoop en Liefde”. Met de hierbij bekende symbolen: een kruis, een anker en een hart. Drie symbolen die de essentie van het leven weergeven, regelrecht uit de Bijbel.

Tijdens deze dienst verleent ‘Intercession’ uit Rotterdam haar muzikale medewerking. Een interkerkelijk koor met een eigen combo dat bestaat uit een drummer, gitarist, pianist, bassist, fluitist en saxofonist. Onder leiding van dirigent Bernard Hoving zingen zij een gevarieerd repertoire dat in de Oude Kerk goed tot zijn recht zal komen. Het enthousiasme en plezier dat dit koor uitstraalt, zal zeker door menigeen worden gewaardeerd. 

Zien we u/jou ook op zondag 9 juni? Oude Kerk – 19.00 uur.

Commissie Bijzondere Diensten 

Ontmoetingskerk, 

Jeanette Doelman, Lian de Gier, 

Heleen vd Lans, Greet Pothoven en Mariëlle vd WelNIET 3, MAAR 2 ORGELCONCERTEN

Dit jaar zouden  drie orgelconcerten plaatsvinden in de Oude Kerk, op 15 juni, 22 juli, 31 augustus. Het concert van 15 juni gaat echter niet door.

Op 22 juli zal Hayo Boerema, huisorganist van de Laurenskerk in Rotterdam het Beekesorgel komen bespelen. En op 31 augustus beroert Niels de Klerk de toetsen van ‘zijn eigen orgel’ in de Oude Kerk van Naaldwijk. 


VVP NAALDWIJK

22 april jl vond onze Algemene Ledenvergadering plaats in de Herberg. Aan het begin van de vergadering stonden we stil bij de leden die ons het afgelopen jaar helaas zijn ontvallen, waarbij de voorzitter hun jarenlange betrokkenheid bij de vereniging memoreerde. 

Na het bespreken van de formele stukken stond als aftredend en niet herkiesbaar de heer Gerard Bal op de agenda. Aangezien Gerard wegens gezondheidsproblemen niet meer aanwezig kan zijn, sprak de voorzitter, Willem Jan Boerema, zijn vrouw Lia toe. Willem Jan sprak mede namens het bestuur zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van Gerard voor VVP Naaldwijk, zowel in zijn rol van penningmeester (van 2000 tot 2021) als op muzikaal gebied en dan met name met het oog op de halfjaarlijkse Bach-cantatediensten in de Oude Kerk. Om de waardering hiervoor te onderstrepen, heeft het bestuur Gerard voorgedragen voor de VVP erespeld. Het landelijke VVP bestuur heeft deze voordracht toegekend en zo mocht Lia namens Gerard uit hande van Willem Jan de speld in ontvangst nemen. 

De avond werd afgesloten met een heerlijk hapje en drankje, verzorgd door Wout en Janneke de Bloois. En ineens was het laat…

Het bestuur.Schoonmaakdag Oude Kerk zaterdag 1 juni 

Ondanks dat er met regelmaat in de Oude Kerk gepoetst wordt, is gebleken dat een extra schoonmaakbeurt toch geen kwaad kan. Vorig jaar is dat gebeurd en toen zijn ook de finesses meegenomen. 

Van verscheidene kanten hoorden we naderhand dat het verschil toch wel te zien was. Aldus bemoedigd is er dit jaar opnieuw besloten om een Schoonmaakdag in de Oude Kerk te houden, en wel op zaterdag 1 juni tussen 9 en 14 uur.  

TER HERINNERING

In zeer veel kerken worden de namen van de predikanten die de gemeente hebben gediend vermeld op een paneel in de kerk. Soms is er ook een fotogalerij aanwezig. In de Oude kerk zijn twee borden met predikantennamen aanwezig aan de muur van de zuidelijke zijbeuk, en sinds 1988 ook een 15-tal portretten in de consistoriekamer. Zeer zelden zijn in kerken de namen van de organisten en kosters uit het verleden vermeld. In de Oude Kerk is wel een overzicht aanwezig van de vroegere kosters. Zij waren zeer vaak de schoolmeester uit het dorp.

Men besloot  in 1972 om ook de organisten van de Oude Kerk te gedenken door het plaatsen van een gedenksteen. Hierop zijn de 5 namen van de organistenfamilie van Cranenburgh worden vermeld. 

Een gemeentelid had tijdens hun bezoek aan Engeland in de Cathedraal van Salsbury een gedenksteen aangetroffen van de organist Walter Galpin Alcock (foto links). 

Deze steen vermeldde naast zijn naam ook een sprekende tekst. Zij attendeerden de kerkenraad om ook de gedenksteen van de van Cranenburgh’s  te voorzien van een dergelijke tekst. Dit voorstel werd gehonoreerd. De tekst werd “Uw geboden. O Heer. Waren onze liederen”.  

De eerstgenoemde op de gedenksteen is Eliza, smid in Honselersdijk. Hij werd na het gereedkomen van het orgel in 1831 bevestigd als organist. In 1841 is hij door een val bij een misstap door een luik in de kerk gewond geraakt en kon hij zijn werkzaamheden als smid en organist niet meer uitoefenen. Hij werd in 1841 al snel opgevolgd door zijn jongste broer Johannes die naast organist ook smid was in Honselersdijk. Johannes trouwt op 27 augustus 1842 in de Oude Kerk met Anthonia Johanna Beekes. Zij is de dochter van de orgelbouwer in de Oude Kerk, Wander Beekes.

Op 31 december 1967 werd tijdens de Oudejaarsdienst na 137 de orgeltraditie van de familie van Cranenburgh afgesloten door Johan.

Om dit niet in de vergetelheid te laten geraken werd er tijdens een zeer druk bezochte kerkdienst op 15 oktober 1972 door Gerard, de zoon van Johan van Cranenburgh, een gedenksteen onthuld aan de torenmuur in het schip van de kerk.

Arnold Knoppert, 

archivaris Oude Kerk