Artikelen uit de 78ste jaargang 2023  VRIJE RUIMTE nr. 8                        8 juni 2023

Vrijheid en saamhorigheid

Zoals u allen intussen gehoord zult hebben, ga ik het Westland (en ook Rijswijk) per 1 juli verlaten, vanwege het aanvaarden van een baan in Zeeland. Ook daar zal ik, net als ik nu doe, werken in de kerk. Natuurlijk is het jammer dat dit na een betrekkelijk korte tijd alhier gebeurt. In Maasdijk was ik twee jaar, in Honselersdijk anderhalf jaar.


Afscheid nemen is nooit het leukste dat je kunt bedenken. Vooral wanneer je het samen goed hebt gehad kan het aan beide kanten flink zeer doen. Maar, zoals ik ook in mijn stukje voor deze editie onder Honselersdijk schrijf: we moeten wel de lofzang gaande houden. Ik twijfel er geen moment aan dat dit zal gebeuren. Om te beginnen zal ds. Dick Peters voorlopig de taken oppakken, en voor die bereidheid wil ik hem op deze plek zeer hartelijk bedanken.


U ziet in dit artikel twee afbeeldingen. Het zijn twee bronzen beeldjes van de hand van Ger van Tankeren (1937). Het beeldje met de vogels symboliseert het vliegen in vrijheid. Het andere beeldje toont drie personen die elkaar stevig vasthouden, hun krachten bundelend, in grote saamhorigheid.


In de gezamenlijke (Maasdijk en Honselersdijk) dienst op Pinksterzondag, afgelopen week op 28 mei in Concordia, mocht ik deze beeldjes overhandigen aan de beide verenigingen, de vogels aan Maasdijk en de elkaar vasthoudende personen aan Honselersdijk. Drie vogels en drie mensen. Altijd maar weer kom ik uit bij de ‘Dritte im Bunde’, de Eeuwige die met ons meegaat. Waar twee mensen samen zijn in zijn naam, daar is Hij er bij; waar twee vogels samen vliegen, daar is hij in hun midden.

Het is de ‘Dritte’ die altijd blijft. Die ons samenbindt. Die ons moed verschaft om door te gaan, om op te staan en eensgezind het leven in geloof tegemoet te blijven treden.


In héél het vrijzinnige samenwerkingsverband in het Westland mocht ik de saamhorigheid die de regio zo kenmerkt veelvuldig tegenkomen en meemaken. En ik betwijfel geen moment dat dat ook zo blijven zal. Er zijn zóveel mensen in onze vier geloofsgemeenschappen die zich met hart en ziel inzetten voor het behouden van al het goede dat er is, zowel in de eigen gemeenschap als in de gezamenlijkheid! En daarin vervult een ieder z’n eigen taken en bijdragen, maar in de vrijheid en de saamhorigheid die ermee samengaan worden wij allen gedragen door Hem die ons in vrijheid stelt en die zelf ook de drager is van alles dat ons tezamen houdt.


Heel graag wil ik op deze plek u allen van harte bedanken voor al het goede dat gedaan, gezegd, gedeeld en gebeurd is. Voor alle inzet, voor het gezamenlijke doel. Voor de passie, voor het geloof, voor het vertrouwen.


Maar bovenal wens ik u toe dat de ‘Dritte im Bunde’ in ere wordt gehouden, dat de lofzang gaande wordt gehouden, dat de gemeenten en het samenwerkingsverband gaande blijven, en dat voor uzelf de vrijheid èn de saamhorigheid een dagelijkse werkelijkheid zullen blijven.


Het ga u allen goed!

Met een hartelijke groet,

pastor Maria Opgelder

Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein


KERKDIENSTEN

U bent welkom in de kerk. De diensten zijn ook digitaal te volgen:

    -    vanuit de Oude Kerk: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283.

    -    vanuit de Ontmoetingskerk: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10201


Oude Kerk:

Zondag 11 juni

10.00 uur     ds Sietske v.d. Hoek

19.00 uur     Taizévesper, ds Magda Hazeleger


Zondag 18 juni

10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds Neeltje Reijnders, m.m.v. cantorij

19.00 uur     ds Neeltje Reijnders


 Zondag 25 juni

10.00 uur     ds Eibert Kok, Brielle

19.00 uur     vesper, ds Sietske v.d. Hoek


Ontmoetingskerk:

Donderdag 11 juni

9.30 uur    Schooldienst, ds Magda Hazeleger


Zondag 18 juni

09.30 uur    Avondmaal. ds Sietske v.d. Hoek


Zondag  25 juni

09.30 uur    Overstapdienst, ds Magda Hazeleger


ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006 neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:

bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk: voorzitter: Willem Jan Boerema, 06-34431674;

Secretariaat: Marlies Zwemstra, 06-24119514; VVP@oudekerknaaldwijk.nl;

Bank: NL52 RABO 03436 68 858  


UIT DE GEMEENTE

Contact


Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven, neem dan contact op met ds. Neeltje Reijnders, Zuideinde 20 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 (of neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl).


Verjaardagen

De verjaardag van dhr. F. Steenks is in de vorige Vrije Ruimte niet vermeld, onze excuses hiervoor. Dhr. Steenks was jarig op 26-05-2023 en werd 96 jaar, zijn adres is Secr. Verhoeffweg 5/18, 2671 HT Naaldwijk.

Op 14-juni dhr. W.A. van Staalduinen, Van Lijnschootenlaan 5, 2671 CD NAALDWIJK, 90 jaar

Op 18-juni mevr. J.A. Prenger-Rolandus Boers, Hastastraat 52, 2672 HD NAALDWIJK, 86 jaar

Op 19-juni dhr. A. van den Ende, Haakweg 31, 3151 XD HOEK VAN HOLLAND, 86 jaar

Op 29-juni mevr. M.M. Alleblas-van den Boogerd, Westlandstraat 22, 2671 RX NAALDWIJK, 88 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 11 juni begroeten wij als gastvoorganger ds. Sietske van der Hoek.

Vervolgens vieren we zondag 18 juni het Heilig Avondmaal en genieten we van de muzikale bijdrage van de cantorij.

Zondag 25 juni is de gastvoorganger ds. Eibert Kok en is er speciaal  voor de kinderen aandacht in deze voor hen afsluitende viering van het seizoen.

Zondag 2 juli begroeten we als gastvoorganger, ds. Niek Smit uit Oegstgeest.

Zondag 9 juli is eerste gezamenlijke dienst met de Ontmoetingskerk van deze zomer. We komen bij elkaar in de Oude Kerk en de voorganger is ondergetekende.

En over voorgangers gesproken: gastvoorgangers, fijn dat jullie er deze zondagen zijn, van harte welkom en we zien uit naar jullie diensten!

 Ds. Neeltje Reijnders

VAN DE PREDIKANT

Wende is geboren!

Bij collega Marjan de

Vries en haar

partner Jan Bosch

is op 18 mei dochter

Wende Marie Bosch

geboren. Wende is het

zusje van Kasper. Familie,

van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!

Viering 30-jarig

predikantsjubileum

Het duurt nog even, maar ik begin er nu alvast over omdat ik er zo naar uitkijk: op 5 september 2023 ben ik 30 jaar predikante. We vieren dit heugelijke feit op zondag 10 september in de Oude Kerk in Naaldwijk. Deze zondag is ook de Startzondag en zo maken we er een groot feest van. De muziek in deze kerkdienst zal indrukwekkend (maar ook speels!) zijn. Zet de datum van zondag 10 september nu alvast in uw agenda  en heel graag ontmoet ik u dan!

Vakantie

Van 10 juli tot en met 13 augustus ben ik niet in de gemeente werkzaam, vanwege vakantie. Ik hoop u half augustus allen in goede gezondheid weer te zien en ik wens u een goede zomerperiode, hetzij in eigen land, hetzij elders.

Ds. Neeltje Reijnders

HET HEMD VAN HET LIJF

Sinds 2022 stelt steeds iemand van de gemeente van de Oude Kerk in deze rubriek zich voor. We vragen het ‘hemd van het lijf’ door vragen voor te leggen waaruit gekozen kan worden. In de beantwoording ervan in Vrije Ruimte leren we diegene, en uiteindelijk elkaar als gemeente steeds beter kennen.

Degene die geweest is mag de volgende uitzoeken. Degene die deze keer “het hemd van het lijf” wordt gevraagd is Coby Duyvesteijn

VAN HET ARCHIEF

Als afsluiting van de reüniedienst afgelopen september heb ik een presentatie gehouden over de kerk, kerkelijke gemeente en personen uit het verleden. Na afloop heb ik de bezoekers verteld dat ik nog graag 3 van mijn wensen met aanvulling van historische zaken gerealiseerd wil zien. Een van de wensen is om het Zerkenmonument uit de 20e eeuw dat bestond uit grafstenen van prominente Naaldwijkse inwoners, een waardige plaats te geven nabij onze kerk.

De zerken zijn afkomstig van de oude begraafplaats uit 1829 aan de Dijkweg. Deze begraafplaats is begin 20e eeuw geruimd.

Als herinnering en eerbetoon aan een aantal overledenen heeft men toen de zerken verplaatst naar de nieuwe begraafplaats aan de Geestweg. Daar werd een waardige plaats ingericht voor de verplaatste zerken. Dit monument is geheel in verval geraakt en ook niet meer terug te vinden. Enige jaren terug is er onderzoek gedaan en hebben wij de zerken in zeer goede staat teruggevonden, diep onder de grond aan de slootkant onder struikgewas.

Bij nader onderzoek is gebleken dat de personen waarvan de zerken zijn teruggevonden beslist een belangrijke plek in de Naaldwjkse samenleving innemen. Drie van de vier personen hebben gewoond en gewerkt aan het Wilhelminaplein. Het zijn A.E. van Deinse, predikant van de Oude Kerk; H. van den Berg, hoofd van de school naast de kerk en ook koster en voorzanger in de Oude Kerk; J.H. van Dijk, geneesheer. De 4e steen is van Willem van der Hoeven en Cornelis Breemen. Zij hebben in 1828 de grond verkocht aan de gemeente voor het stichten van de 1e begraafplaats in Naaldwijk.

Even voorstellen:

Ik ben Coby Duyvesteijn- van der Lugt, ben de dochter van Riek van der Heide en Arie van der Lugt, mijn vader was kolenboer aan de Stokdijkkade in Naaldwijk. Toen ik bijna 10 jaar was werd mijn zusje Lettie geboren.

Ik ben geboren en getogen in Honselersdijk en er heb een fijne jeugd gehad. Schooltijd doorgebracht op de OLS 2 aan de Molenlaan, een kleine overzichtelijke school.

‘’Achter de Bergen’’ is waar ik naar het Bosvolk ben geweest,  je leerde er van alles en ging met kamp naar Oostvoorne en Hoek van Holland, vervolgens ging je door naar de Vrije Vogels, ook reuze gezellig en op zondag naar de Zondagschool (onder de bezielende leiding van Arnold).

Na de lagere school naar de ULO aan de Geestweg in Naaldwijk gegaan en na mijn schooltijd gaan werken bij een meubelzaak in Den Haag, na twee jaar terechtgekomen op kantoor bij De Zeeuw Bouwmaterialen.

Rond mijn 17de werd ik gevraagd door Nel (Boekestein) om samen met haar de Vrije Vogels nieuw leven in te blazen, wat goed lukte mede door de medewerking die wij kregen van veel gemeenteleden, het fijne van het ons-kent-ons-gevoel. Ook hebben Nel en ik menig uurtje doorgebracht met Zondagschoolwerk.

In 1971 ben ik getrouwd met Aad Duyvesteijn, met als predikant ds. Dulfer, in de Oude Kerk te Naaldwijk, de kerk waar ik gedoopt ben door ds. Scheper. Wij hebben 2 dochters gekregen, Arina en Wendy. Na eerst 4 jaar in De Lier gewoond te hebben, zijn wij verhuisd naar het ouderlijk huis met bijbehorend tuinbouwbedrijf van Aad aan de Zwartendijk in Naaldwijk.

Wetende hoe leuk het jeugdwerk is samen met Janneke (de Bloois) aan de slag gegaan op de woensdagmiddag in het Pleincentrum met de jeugd van 8 tot 12 jaar, ook dit met plezier gedaan en er ook veel van geleerd door met verschillende mensen samen te werken. Na ongeveer 10 jaar het stokje overgedragen, maar zoals dat gaat ben je dan vanzelf al in andere baantjes gerold, zoals de gezellige Bazars, met de kinderspelletjes, bij Leen en Ab (later Wout en Janneke) in de Herberg, de weeksluiting in de Pijletuinenhof en als gastvrouw tijdens de kerkdienst. Allemaal mooie herinneringen om op terug te kijken of nog aan mee te werken.

In 1998 hebben wij van de tuin een deel verkocht aan de buurman en een gedeelte aan de reconstructie omdat de huidige Dortlaan gerealiseerd moest worden. Aad is bij een bevriende tuinder aan de slag gegaan en ik ben bij Prins Orchidee gaan werken. Iets meer vrije tijd, en als er dan aan je wordt gevraagd om voorzitter bij de Vrouwen van Nu (vroeger Plattelandsvrouwen) te worden wacht een nieuwe uitdaging, leuke/leerzame/mooie en moeilijke dingen meegemaakt dus ook hier veel kennis opgedaan, helaas heeft het vrijwilligerstekort ertoe geleid dat de vereniging is opgeheven. Inmiddels zet ik mij in voor de Zonnebloem, na 6 jaar voorzitter nu als algemeen vrijwilliger. Erg dankbaar werk en erg noodzakelijk als je ziet hoeveel mensen er blij worden van een simpel kopje koffie drinken en een praatje maken met ze, soms een spelletje of dat er een activiteit is waar zij naartoe kunnen ondanks hun beperking.

Verder mag ik graag wandelen, fietsen, kruiswoordpuzzels oplossen of legpuzzels maken, ook zijn Aad en ik trouwe supporters bij de sporten van onze kleinkinderen, wij hebben er vijf waaronder twee bonuskleinkinderen.

Het lied ‘’Wat de toekomst brengen moge’’ heeft voor mij een bijzondere betekenis.

Ik hoop dat de mensen zich in de komende tijd verdraagzamer naar elkaar opstellen en meer openstaan voor andere denkwijzen, ik heb altijd geleerd, wie goed doet, goed ontmoet. En ik heb veel goede ervaringen meegemaakt in Honselersdijk en Naaldwijk.

De pen geeft ik door aan Piet Brederoo.

Na afloop van mijn genoemde presentatie bood een sponsor al direct aan om dit plan te gaan realiseren. Mede dankzij de hulp en inzet van het natuursteenbedrijf, de firma Nederpelt uit Poeldijk, kan het zerkenmonument al snel worden geplaats in de kerktuin.

De zerken zijn gerestaureerd en de inscriptie ingekleurd.

Binnenkort wordt er in de kerk een informatiebijeenkomst gehouden waar nader op de aanwinst zal worden ingegaan en na afloop volgt dan de onthulling.

Wij houden u op de hoogte wanneer dit gaat gebeuren.

Arnold Knoppert,

archivaris Oude Kerk

GROEPERINGEN IN DE TIJD VAN JEZUS (4)

In de serie ‘Groeperingen in de tijd van Jezus’ kon u lezen over de Sadduceeën en de Farizeeërs en over het Sanhedrin te Jeruzalem. Deze laatste bijdrage gaat over de Essenen, de Sicariërs en de Zeloten. De Essenen waren een kloosterorde, de laatste twee genoemde groepen hadden een gewelddadiger karakter.

III De Essenen 

De Essenen treden met de eerder genoemde Chasideeërbeweging in Palestina op. Hun naam betekent de vromen, vermoedelijk af te leiden van het Aramese woord ”hasein/hasaja”=vroom. Waarschijnlijk stammen ze af van de groepen die hun idealen gevormd hebben in Babylon tijdens de ballingschap. Het NT noemt ze niet. Ze leven in ordegemeenschappen en wonen celibatair in klooster-en broedergemeenschappen. Zowel huwelijk als persoonlijk bezit zijn verboden. Qumran aan de Dode Zee is een bekend geworden Essener gemeenschap door de tekstvondsten aan het eind van de WOII, de zogenaamde Qumran teksten. In deze teksten zijn Bijbelboeken te vinden, maar ook de beschrijving van de levens van de Essenen en het Jodendom in die tijd.

Schriftonderzoek, gebed en handenarbeid drukken een stempel op het dagelijks leven van de gemeenschappen. De Essenen zijn tegen de tempel en haar priesterschap, vanwege de corruptie van de tempel en het heulen met de Romeinse overheersing. Ze wijzen ook iedere vorm van offers af. Ze houden liturgische gemeenschapsmaaltijden, rituele wassingen en doopbaden. Het is niet voor niets dat er theologen zijn die het voor waarschijnlijk houden dat Johannes de Doper een Esseen was.

Karakteristiek is hun streng dualistisch gevormde geloof. God en Belial (Satan) staan als hoogste principes tegenover elkaar. Ook de mensen zijn in een goddelijke voorbestemming in de zonen van het licht en in de zonen van het duister ingedeeld.

De Essenen gingen uit van een eindtijdverwachting die geleid wordt door drie Messiasgestalten: een koninklijke, een priesterlijke en een profetische.

 

IV De Sicariërs en de Zeloten

Nog twee groepen wil ik noemen, de Sicariërs en de Zeloten. Beide groeperingen schuwden het gebruik van geweld niet en hadden een religieuze basis waarop ze werkten. Ze waren niet gelijk, maar ontstonden uit het verzet tegen de Romeinse overheersing. Beide groeperingen leven bij een apocalyptische eindtijdverwachting. In de actuele nood (de Romeinse overheersing) zien ze de weeën van de eindtijd, waarop de heilstijd volgen moet.


    1.    De Sicariërs 

Deze groep komt uit Galilea. De volksmond noemde hen Sicariërs vanwege de kleine dolk die ze onder hun mantel droegen en daarmee dodelijk konden toeslaan op vijanden, vooral in grote volksmassa’s. In hun geledingen tref je mensen aan zonder bezittingen en kleine boeren. De teneur van de groep is sociaal-revolutionair. Politiek gezien streven ze naar een theocratie, dat wil zeggen, de alleenheerschappij van God over het land en het opzij schuiven van alle machten die zich opstellen tegenover deze heerschappij. Dat zijn allereerst natuurlijk de Romeinen, maar ook de niet-Joden in het land, die het land zouden verontreinigen, en vervolgens de collaborerende Joden. In de eindfase van hun strijd splitsten de Sicariërs zich op, en hun aanvoerders, die zichzelf als politieke messiassen bezagen, werden vijanden van elkaar. Dit speelde zich af in de Joodse oorlog van 70 na Christus. De Joden kwamen in opstand tegen de Romeinen en onder andere door de onderlinge conflicten konden de opstandelingen zich niet staande houden in de strijd. In dit omineuze jaar 70 werd de tempel verwoest door de Romeinen, een groot trauma.


    2.    De Zeloten 

De tweede groep noemde zich de Zeloten. De naam komt van het Griekse woord “dzelos”-ijver, Zeloten zijn dus ijveraars. De groep kan als een priesterlijke opstandbeweging worden gekenschetst. Binnen deze beweging organiseerden zich de jongeren van de priesteradel en de lagere clerus. Een beweging die voor de reinheid van de tempel ijvert, met wapengeweld. Daarom heeft ze haar centrum in Jeruzalem. De Zeloten verafschuwen beeltenissen in welke vorm dan ook, ook die van de keizer.

Hun aanslagen richten zich tegen de Romeinen die zich in tempelaangelegenheden mengen. Maar ook tegen de priester-aristocratie die het offer voor de keizer toelaat en contacten onderhoudt met de Romeinen. Als einddoel staat hun de nieuwe tempel voor ogen, zoals beschreven in Ezechiël 40-48 en de instelling van een legitieme sadokitische (van de Saduceische groepering) hogepriester. Het hoeft geen verwondering dat de Zeloten met de Sadduceeën een nauwe verbinding hebben.

 Ds. Neeltje Reijnders


Bezinning beleving Verdieping

Drie keer zomerkring

Een goed zomergebruik hier in Naaldwijk is het, om de Zomerkring te houden. Niet iedereen kan en wil weg in de zomer en dan kan het zomaar wel eens eenzaam worden als anderen wel vertrekken. Of er is behoefte om nog eens even met iets substantieels bezig te zijn, ook in de zomer. En dan is een samenkomst over een interessant onderwerp zeker welkom. Het is ook voor de voorgangers heel erg leuk om te doen, omdat we een onderwerp mogen inbrengen met een hoog ‘hobby-karakter’. De data van de bijeenkomsten van de Zomerkring van dit jaar zijn:

Woensdag 12 juli met ds. Sietske van der Hoek

Woensdag 26 juli met ds. Magda Hazeleger

Woensdag 16 juli ds. Neeltje Reijnders.

Alle ontmoetingen zijn om 9.30 uur in de Oude Kerk

Ds. Neeltje Reijnders


Plannen

De BBV-commissie (waarin mensen uit de Ontmoetings- en Oude Kerk) heeft het programma voor komend jaar bijna klaar. Binnenkort wordt het met de kerkenraden doorgesproken. Het thema wordt ‘Ik ga op reis en neem (niet) mee’. De programmaonderdelen zijn allemaal in dit licht gekozen. Aan de orde komen zaken als: pelgrimage, duurzaamheid thuis, ‘De brede en de smalle weg’ en ook ‘Zeg es, dominee….’  (een kringgesprek met de predikanten).

Samen met ’s Gravenzande en Monster worden drie bijeenkomsten georganiseerd:

5 september, Mpoh Tutu en haar boek ‘Het boek der vergeving’ (Monster);

29 september, vertoning documentaire ‘Waar ben je Adam’, (Naaldwijk);

12 april 2024, Kees Posthumus met ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.

POSTZEGELS

Onder het orgel staat in de Oude Kerk een mand. Bezit u kaarten of brieven met een of meerdere postzegels? Die kunt u daarin kwijt. Net als vorig jaar hebben we de postzegels opgestuurd naar het Wereld Natuur Fonds. We ontvingen een vriendelijk bedankje van het WNF regioteam Zeeland.

KERKOPENSTELLING

Elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur is de kerk open voor bezichtiging, een moment van rust, boeken uitzoeken of een kaarsje branden. Ook bijna alle marktdagen is de kerk open, maar dan van 13.00 – 16.00 uur. Bijna….want voor 7 en 21 juni hebben we helaas niemand kunnen vinden om de openstelling te verzorgen.

Het nieuwe schooljaar zullen er op woensdagmorgen ook weer twee jonge mensen met een verstandelijke beperking in de kerk aan het werk gaan. Stagiaires van de Herman Broereschool. Dan is de kerk elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur open zijn. Een hele klus, waar we ook vrijwilligers voor zoeken. Wilt u helpen? Neem dan contact op met Joop van Rossem, joopvanrossem@kabelfoon.net;  tel. 06 29 04 00 29


RAMEN GEZOCHT!

Zo kan iedereen meedoen met de Oude Kerk!

Dit is de tweede keer dat ik de oproep “Ramen gezocht!” doe. We kregen zulke leuke positieve reacties uit het hele Westland dat ik u hierbij heel hartelijk voor wil bedanken. De mensen die zich hebben aangeboden, krijgen in het nieuwe seizoen bericht wanneer er weer mooie posters zijn gemaakt die de activiteiten aankondigen. Nog steeds bent u van harte welkom om een raam beschikbaar te stellen voor de posters. Mocht u nog niet precies weten waar het nu om gaat, hieronder nogmaals oproep.

Vanuit de Oude Kerk komen er steeds meer activiteiten op gang. En ook mede daarom hebben we nog steeds behoefte aan mensen die kunnen meehelpen. Nu komen er op het moment meer mensen, die ook de schouders eronder willen zetten, maar dan nog kunnen we meer hulp gebruiken! Mocht u werkelijk na enig nadenken besluiten dat u geen gastvouw, koster, lid van het pastoraal team (we hebben veel verschillende mensen daarin nodig!) of hulp bij het kerkblad kunt worden, om wat voor reden dan ook, dan heb ik een andere ook heel dringende taak voor u. Uw raam beschikbaar stellen! Dat kan letterlijk iedereen!

Willemijn van Rossem maakt voor de activiteiten van de Oude Kerk schitterende posters. Het zijn niet alleen posters, maar eigenlijk ook kunstwerken op zichzelf. Een aantal van die posters vindt hun weg naar een paar mensen, de kerken en de ramen van de pastorie, maar dat is eigenlijk te weinig. Of u nu in Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk of waar dan ook in het Westland woont, u kunt meedoen met meer bekendheid geven aan onze mooie activiteiten.

Hoe breder mensen in het Westland geïnformeerd worden, des te beter is het. Het kost u vier (misschien zes) plakbandjes en u draagt heel belangrijk bij aan de het reilen en zeilen én de naamsbekendheid van de Oude Kerk. En ú geniet mee van de schitterende ontwerpen van Willemijn van Rossem. Ook als u in een appartement woont kunt u meedoen: ook langs uw (vermoedelijke) keukenraam lopen mensen, vaak juist daar vlak langs. Dus: doe mee! Laat mij weten (0174-769006 of neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl) of u een raam beschikbaar wilt stellen, dan zorgen we ervoor dat u ook een mooie poster voor de volgende activiteit krijgt om op uw raam te hangen.

Ds. Neeltje Reijnders

ENQUETE

Een paar weken geleden hebben de meesten van jullie meegewerkt aan de enquête over gezamenlijke diensten met de Ontmoetingskerk. In totaal hebben we 251 reacties ontvangen. Op basis van deze reacties heeft de commissie een advies uitgebracht aan de beide kerkenraden. In één van de volgende Vrije Ruimtes zullen we dieper ingaan op de gegevens en het advies.


PUBQUIZ

Nieuw in de Oude Kerk Naaldwijk! Een pubquiz in de Oude Kerk, verzorgd door de Quiz Brothers. Verzamel je vrienden/familie/collega's en schrijf je in voor een gezellige avond waarin we je algemene kennis zullen gaan testen.

Meedoen is uiteraard belangrijker dan winnen en sowieso steun je een goed doel, want de opbrengst is voor de instandhouding van de Oude Kerk.

Vrijdag 16 juni, 20:30 uur, aanmelden kan via aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl.

Deelname kost € 60,- per team (van maximaal 6 personen), inbegrepen zijn koffie/thee bij binnenkomst en hapjes gedurende de avond.


CURIOSAMARKT

De datum voor de Curiosamarkt 2023 staat weer vast. Op 9 september zullen we net als vorig jaar op alleen de zaterdag de kerk ombouwen voor de Curiosamarkt, inclusief de jaarlijkse rommelmarkt. Zet u het alvast in de agenda?

We verwachten binnenkort ook weer met de lotenverkoop te gaan beginnen.