Artikelen uit de  75ste jaargang 2020 – nr. 14 van   VRIJE RUIMTE           5 november 2020

Het waardevolle van gedenken


De maand november staat weer in het teken van het herdenken van de overledenen. Onze katholieke broeders en zusters doen dat rond Allerzielen aan het begin van de maand, de protestantse gemeenten veelal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De laatste jaren worden op veel plaatsen ook herdenkingen naast kerkdiensten georganiseerd. Op begraafplaatsen worden bijvoorbeeld zogeheten’ lichtjesavonden’ in stilte gehouden maar ook wel met muziek, poëzie en warme chocolademelk. Ook verpleeghuizen nodigen in toe-nemende mate familieleden uit om overleden bewoners te herdenken evenals begrafenisondernemers daartoe initiatieven ontplooien. Helaas dwingen de regels rond het coronavirus nu tot allerlei aanpassingen, zeker als het gaat om het aantal deelnemers aan een herdenkingsbijeenkomst.  Het doet een beroep op de creativiteit van kerken en organisaties om ondanks beperkingen toch een waardevolle bijeenkomst te organiseren. Niet herdenken is geen optie vindt vrijwel iedereen.  Dat onderstreept nog maar weer eens het waardevolle belang ervan. 


Het is namelijk goed om in de kerkdiensten de namen te noemen en liefst nog iets meer van hen die ons het afgelopen jaar ontvielen. Ze maakten deel uit van de geloofsgemeenschap. Wij waren met hen verbonden en zij met ons. De geschiedenis van hen die gingen en van ons die achterbleven hebben elkaar geraakt. Bij uitvaartdiensten en crematieplechtigheden wordt vaak uitgesproken dat we ook na de dood met de overledene verbonden blijven. Want voor geen van ons is de relatie met de gestorvene voorbij. Die leeft verder in wie we zijn en in onze herinneringen. Zolang wij leven zijn wij met wie we aan de dood toevertrouwden verbonden. Het is goed om daar op georganiseerde momenten bij stil te staan. Natuurlijk gebeurt dat stilstaan door de nabestaanden op allerlei momenten en op allerlei plaatsen het hele jaar door, en blijft de naam van hun dierbare ook in gedachten na die ene keer in de kerkdienst genoemd te zijn. Blijven ze in ons hart en met ons spreken in onze dromen en in de stille uren. Stilstaan bij hem of haar waar afscheid van genomen moest worden is van belang voor ons die verder leven. Niet om te blijven hangen in de pijn van het verlies. Wel om de herinnering te koesteren aan wat hij of zij betekend heeft en aan ons heeft doorgegeven. Een mens sterft tweemaal las ik ooit ergens. Eenmaal als hij overlijdt, de tweede keer wanneer hij wordt vergeten. Tegen die eerste dood hebben wij geen verweer. Maar op de zondag en andere momenten van het herdenken kunnen we minstens proberen een drempel op te werpen tegen de dood van het vergeten. 


Vrijwel altijd wordt in de diensten ook een kaars aangestoken voor anderen waarvan de naam niet is genoemd. Mensen uit de kring van familie en vrienden, mensen van dichtbij en ver weg. Mensen van toen en nu, van hier en ginds, mensen die nog onder ons zijn en het zwaar hebben en die we meer licht in hun bestaan gunnen. Mooi als iedereen dan nog in de gelegenheid wordt gesteld een kaarsje voor iemand waar ze aan denken te ontsteken als teken van verbondenheid, symbool van liefde en aandacht. Als er iets zou zijn wat je over alle kerkgrenzen heen samen zou kunnen doen is het wel herdenken van hen die ons zijn voorgegaan. 


Er zijn verheugende initiatieven, ook in kerkelijk Westland om in november buiten de herdenkings-diensten om in onderlinge samenwerking op andere dagen van de week dan de zondag de kerkgebouwen voor iedereen open te stellen die iemand wil herdenken. Want het is zoals Hanna Lam het dichtte: 


De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen

die wij zo graag herhalen

in bloemengeuren

in een lied 

dat opklinkt uit verdriet.


Ds. Dick Peter
 

__________________________________________

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND
__________________________________________

75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van Vrije Ruimte een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallend-heden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen. 

Deze keer een aantal indrukken uit de kerkbladen over de periode 2006 t/m 2010.Honselersdijk

In het eerste nummer van Vrije Ruimte van 2006 lezen wij dat er naast het opknappen van de kerkzaal ook een liturgische tafel is aangeschaft. 

Tijdens de kerkdienst van 1 oktober zijn ook de leden van de Remonstrantse Gemeente uit Alphen a/d Rijn aanwezig. Tijdens de jaarvergadering van 23 april 2007 staat als belangrijkste punt op de agenda de toekomst van de VVH-gemeenschap Honselersdijk. Eind 2007 besluit het bestuur van de vrouwenvereniging om na meer dan 60 jaar met de bijeenkomsten te stoppen. Op 25 februari 2008 overlijdt de organiste en dirigente, Magdalena (Lenie) Prins op 70-jarige leeftijd. Zij was 50 jaar organiste en 44 jaar dirigente bij de VVH Honselersdijk. Op 13 juni 2009 gaan leden van de VVH Honselersdijk en Alphen een busreis maken in de voetsporen van Luther. Voor de eettafelwandeling op zondag 19 september 2010 zijn de leden van de vier Honselersdijkse kerken uitgenodigd. Deze activiteit wordt dit jaar voor de derde keer gehouden.


Maasdijk

In Concordia wordt het jaar 2006 gestart met een orgelconcert op het Künckel orgel. In maart volgt er een oproep voor een koster. Al snel is er een opvolger gevonden in het kostersechtpaar Petra en Cees Vermeer die op 1 juni hun taak gaan aanvangen. In december lezen wij dat er in het nieuwe jaar onderhoud aan goten en hemelwaterafvoer moet gaan plaats vinden. Verder wordt vanaf maart 2007 het interieur van de Zonnehoek grondig aangepakt. Op 26 april is de feestelijke heropening.

In september neem Carla Schoonenberg afscheid van Maasdijk. Vanaf 1 januari 2009 gaat Dick Peters het pastoraat in Maasdijk verzorgen. Zijn bevestigingsdienst is op zondag 8 februari. 

In juli wordt de bestuurskamer opgeknapt. Woensdag 7 oktober komen de dames van de vrouwenvereniging  voor de laatste keer bijeen. Hiermee komt een einde aan 63 jaar gezellige samenkomsten. Zaterdag 24 april 2010 wordt door de VVH Maasdijk een Voorjaarsmarkt georganiseerd. In het najaar wordt hard gewerkt aan de plannen tot realisering van een zeer grote verbouwing van de ingang van het gebouw Concordia.

 Naaldwijk

Op zondag 5 maart 2006 wordt na de kerkdienst het glas geheven op het 35-jarig predikantenjubileum van ds. Paul Saraber. Op de Gemeenteavond van 20 juni is het belangrijkste onderwerp va de agenda om een gesprek aan te gaan om te komen tot een Streekgemeente Westland. Dankzij een gift van een gemeentelid is in september een glazen tochtdeur aangebracht bij de ingang van de kerk. Ook in Naaldwijk is de pastor, ds. Saraber vanaf november 2006 met ziekteverlof. In het decembernummer wordt gemeld dat de 3e kerstmarkt in de Oude Kerk wederom geslaagd mag worden genoemd. Op de Kerkenraadvergadering van 7 maart 2007 meldt ds. Saraber dat aan hem om gezondheidsredenen vervroegd emeritaat is verleend. Tijdens de Paaswake wordt het nieuwe doopvont in gebruik genomen.

Zondag 13 mei 2007 neemt ds. Saraber officieel afscheid van de Oude Kerk. Dankzij een jubilerend gemeentelid heeft de Oude Kerk in 2008 een prachtige Yamaha vleugel in ontvangst mogen nemen. Ook wordt in dit jaar het 40-jarig jubileum van de organist Gerard Bal gevierd. Ds. Niek Smit wordt op zondag 8 februari 20 bevestigd als 29e predikant vanaf de Reformatie van de Oude Kerk Naaldwijk. In juli zijn er gesprekken met de nieuwe huurder van de pastorie en het Pleincentrum. Er volgt een grote verbouwing. De opzet van de jaarlijkse Bazar in september wordt omgezet naar een Curiosamarkt. Na 15 jaar wordt eind 2009 de “Oud papier”-actie gestopt. Ron Bosma neemt 8 november afscheid als koster en beheerder van het Pleincentrum. In april 2010 start de 3e en laatste fase van de restauratie van het kerkgebouw. Tijdens een vergadering op 19 mei 2010 wordt besloten om af te zien om te komen tot een Vrijzinnige Streekgemeente Westland. 

In het najaar besluit de diaconie de voormalige kosterwoning in de Kerkstraat te verkopen. De woning is 76 jaar in gebruik geweest voor een kostersechtpaar.


Arnold Knoppert, 

Archivaris Oude Kerk Naaldwijk


’s-Gravenzande

In maart 2006 worden er dankzij een bijdrage van het verjaardagfonds twee kaarsenstandaards in gebruik genomen. Op 5 oktober wordt er speciale aandacht geschonken aan het 20-jarig bestaan van de Spelgroep. Helaas is de voorgangster ds. Roobol sinds juni met ziekteverlof. In het decembernummer van het kerkblad wordt bekendgemaakt dat met ingang van het nieuwe jaar gedenksteentjes van de overledenen aan de muur bij het doopvont geplaatst gaan worden. Maart 2007 schrijft ds. Roobol over haar ziekte en dat zij van verdere werkzaamheden als predikant afscheid gaat nemen. In april 2008 wordt geschreven dat er helpers worden gezocht voor de bediening van de in gebruik genomen beamer.

In het kerkblad van augustus wordt gemeld dat de organist Gerrit de Lijster is overleden. Hij was 33 jaar organist in de Uniekerk. Verder wordt gemeld dat het Uniekoor na 14 jaar wegens gebrek aan nieuwe leden gaat stoppen. Op 1 september is de predikantenvacature weer vervuld. Mw. Carla Schoonenberg wordt de nieuwe voorgangster voor de Uniekerk. Tijdens de eredienst van 16 mei 2010 wordt Carla Schoonenberg door ds. Meijer bevestigd in het ambt als dominee binnen de landelijke kerk. Tijdens de startzondag op 12 september wordt het nieuwe logo van de Uniekerk gepresenteerd.


Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan:

0174 648569 of 0629040029.

Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl

Het is noodzakelijk om u aan te melden voor het bezoek van de Kerkdiensten, doet u dit alstublieft vooraf, en liefst voor vrijdag 12:00 uur via: 

    •    e-mail naar aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl

    •    Telefonisch via Arie van Spronsen: 06-24622335

    •    Telefonisch via Dineke van Hoeven: tel. 0174-237522 of 06-51436712


Zondag 8 november

10.00 uur, Ds. Neeltje ReijndersZondag 15 november

10.00 uur, ds Carel van der Meij


Zondag 22 november

10.00 uur, ds Sietske v.d. Hoek, Laatste zondag van het kerkelijk jaar

19.00 uur, Vesperplus, ds Eibert Kok; Cantate 60, G.P. Telemann: ‘Glaubet, hoffet, leidet, duldet’, m.m.v. Elfriede Dudink, Marijke Verbree en Gerard Bal.


Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Reserveren is noodzakelijk!

Woensdag 4 november, Dankdag, ds Marjan de Vries

Zondag 8 november

10.00 uur ds Eibert Kok

19.00 uur Commissie Bijzondere Diensten, ds Barbara Lamain, ‘t Woud

Zondag 15 november

10.00 uur ds C. v.d. Linden, Alphen a/d Rijn

16.00 uur ds Marjan de Vries, Hallo Contact    

Zondag 22 november

10.00 uur ds Carel v.d. Meij, Laatste zondag van het kerkelijk jaar

 

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 15-nov Dhr. A. Boekestein Schiereiland 86, 2673CZ Naaldwijk 91 jaar: Op 18-nov Mevr. W.M. van Velden - Middelburg Frankenthalerstraat 17, 2671RE Naaldwijk 77 jaar: Op 21-nov Mevr. G.I.J. van den Bosch - de Jong Mariendijk 35 A, 2675SX Honselersdijk 84 jaar: Op 26-nov Dhr. Z. Beekhuizen Hendrik van Naaldwijkstr 10, 2671BC Naaldwijk 81 jaar: 

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk


Nieuw ingekomen leden

Mevr. H.M. Knoll

Mevr. T. van der Neut

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Adreswijzigingen

Dhr. A. de Vos is verhuisd van Chrysantenstraat 6 naar Schiereiland 102 afd. De Gantel.

Dhr. J. Valstar is verhuisd van Zuideinde 22 naar Anjerlaan 49 kamer 123.

Veel plezier in uw nieuwe woonomgeving.


GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeester via de bank € 1600,00 en € 10,00.

Hartelijk dank voor deze giften.


LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 

Heer, herinner U de namen 

van hen die gestorven zijn   

Gezang 730 

 

In het leven zijn mooie dagen en moeilijke dagen.  

Gelukkig genieten we van de goede dagen,  

maar wanneer de moeilijke dagen komen,  

besef je ineens te meer hoe het was….. 

 

Zo zullen we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, de gestorven gemeenteleden van het afgelopen jaar gedenken.  

Misschien is er wel een speciaal iemand van buiten onze kring die u ook graag zou willen noemen en voor wie u het kaarslicht zou willen aansteken.  

Wilt u dit vóór 10 november doorgeven?  

Caroline Koenen – tel. 06-10541301 (graag na 19.00 uur). Of via

e-mail: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  


BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Leerhuis, De Bijbel en transgender personen

Woensdag 11 november. 

Deze Leerhuisavond, die verzorgd zou worden door Heleen Zorgdrager en Jolanda Molenaar, gaat niet door.


Gesprek over Dietrich Bonhoeffer 

(vervolg) donderdag 26 november, 19.30 uur in de Hoeksteen, Monster


Bonhoeffer wie ben ik?

De theatervoorstelling van Kees van der Zwaard, die plaats zou vinden op donderdagavond 19 november in de Noorderkerk kan door de verschillende coronamaatregelen helaas niet doorgaan. 


KERSTMUSICAL

Kinder- en tienerkoor EigenWijs zoekt projectleden voor kerstmusical! 

Hou je van zingen en lijkt het je tof om op te treden in een musical? Dan zijn we op zoek naar jou! Bij het kinderkoor (groep 4-8) en tienerkoor (middelbare school) kan je meedoen als projectlid. Je studeert in twee maanden een musical in die je eind december opvoert. Op vrijdagmiddag 30 oktober is er een open repetitie gehouden. Je kan een week later (6 november) ook nog instromen.
Deelname aan het project kost 10 euro. Repetities zijn op vrijdagmiddag in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Meer informatie op onze website www.eigenwijs-naaldwijk.nl

Voor vragen en om je op te geven, stuur een email naar info@eigenwijs-naaldwijk.nl.Let op ! Er is per 1 oktober 2020 een nieuw gebruiksplan voor het gebruik van de Oude Kerk

 <Lees het hier>

CURIOSAMARKT & LOTERIJ

Helaas kon dit jaar de Curiosamarkt niet doorgaan, maar we hebben wel een loterij georganiseerd. Omdat er sowieso al geen bloemententoonstelling zou zijn, hadden we het aantal loten verlaagd tot 5.000. Het goede nieuws is dat alle loten zijn verkocht en afgelopen vrijdag heeft Notaris Franke hiervan de trekking uitgevoerd. Hieronder staan de winnende nummers (onder voorbehoud van typfouten):

1e prijs – 1517    6e prijs – 1123

2e prijs – 0317    7e prijs – 2896

3e prijs – 1833    8e prijs – 1439

4e prijs – 2448    9e prijs – 2599

5e prijs – 2837    10e prijs – 1113

De prijzen worden komende week bij de winnaars thuisgebracht.


Naast de loterij zijn er ook nog giften binnengekomen, van Hulp en Voorzorg, van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten en van een particulier. Heel veel dank daarvoor. Hoewel er geen rommelmarkt werd gehouden, heeft Deo 

toch voor zo’n € 300,- aan spullen verkocht vanuit de container. Daarnaast is er voor € 400,- aan boeken verkocht door het jaar heen. Alles bij elkaar hebben deze activiteiten daardoor ruim € 12.000,- opgebracht! Heel veel dank aan alle vrijwilligers die hierbij hebben geholpen.


Daarnaast bedanken we de bedrijven die de prijzen van de loterij mede mogelijk hebben gemaakt. Nagenoeg alle prijzen zijn, ook dit jaar, grotendeels gesponsord: Jens Valk Buitengewoon Koken, Bij5, Ringfoto Ben Hofland, Mitra Westdijk, Chéz Leon, Readshop Naaldwijk, IJssalon LKKR!


Naast al het goede nieuws, bereikte ons helaas ook erg triest nieuws. Afgelopen week overleed op 67-jarige leeftijd Wim Giesselbach. Wim en zijn vrouw Wyneke zijn altijd al trouwe vrijwilligers van zowel de curiosamarkt als de kerstmarkt. Het is zeer verdrietig dat Wim maar zo kort van zijn pensioen heeft mogen genieten. Wij wensen Wyneke en de familie heel veel sterkte met dit verlies!


VIER MONDKAPJES VERDER…

Het was de eerste zaterdag na weer een toespraak van onze Minister-President. De tweede coronagolf was er echt en ik dacht nog……gaan we open? Ja dus, maar mijn zaterdagmiddagmaat was verhinderd dus kwam zijn vervanger kijken en hij stelde de vraag, wat doen we. We concludeerden dat het “wellicht toch niks wordt” en ik bleef dus alleen achter. Al voor 14.00 uur zag ik 2 echtparen die een rondje Kerk deden. Ik meldde hen, dat de Kerk vanaf 14.00 uur open was en ja hoor, de heren kwamen binnen, voorzien van hun kapjes. U kunt wel raden waar de dames waren. Jawel… shoppen dus in de Tuinen. De heren werden voorzien van wat leeswerk, ons nieuwe boekwerk werd aangeprezen en een kort uitleg gegeven. Het boekje vond helaas geen aftrek, wel werd op mijn suggestie een briefje in de collectebus gedaan. Ik zag aan de kleur dat het 10 Euro was. Toch wel aardig van deze heren. Ze kwamen uit Delft maar waren nog nooit in Naaldwijk geweest, foei! 

Vrijwel direct daarna arriveerde een echtpaar ook voorzien van het betere mondafschermingswerk. Ook deze werden voorzien van leeswerk en een toelichting over ons orgel, waar men met veel aandacht naar opkeek. Toen werd het echt coronatijd. Het was en bleef dus stil, zeer stil. Er kwam nog een dame die wel meer haar gezicht liet zien. Tenslotte kwam er iemand de Kerk in die wat kaarten wilde kopen om mensen een bericht te sturen met een mooie foto. Deze dame, woonachtig dicht bij onze Kerk ken ik al mijn hele leven, ik denk minstens 65 jaar.
Toen het zo tegen 15.45 uur nog steeds muisstil was en er ook op het plein geen kip te vinden was, besloot ik de muziek uit te doen, de lichten te doven en de boel op slot te doen. Dit was dus de eerste coronazaterdag in de nieuwe periode. Wat ons wacht weten we niet.

Uw suppoost