Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 10 van  Vrije Ruimte               15 augustus 2019

De geschiedenis van ons kerkblad


September 1918 besloot de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden van de afdelingen Delft, Zoetermeer en Zegwaard tot het uitgeven van een kerkblad. In de plaatselijke pers werd berichtgeving van de Vrijzinnige gemeente sporadisch opgenomen. Een eigen kerkblad gaf oplossing aan dit probleem. Het blad, “Ons Kringorgaan” genaamd, werd een tweewekelijkse uitgave.

Juni 1932 wordt de godsdienstonderwijzer van Naaldwijk, Bart Schouwink, beroepen als voorganger van de Vrijzinnige gemeente Delft. Waarschijnlijk heeft hij de gemeente van Naaldwijk en omliggende plaatsen daarna gewezen op het nut van een kerkblad. Ook in Naaldwijk werden in sommige kranten de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente niet opgenomen. Op 21 mei 1937 werd naast vermelding van kerkdiensten in het Evangelisatiegebouw en de Gereformeerde Kerk in Naaldwijk ook voor het eerst de diensten van de Hervormde Kerk in “De Westlander” opgenomen.

In oktober 1932 wordt voor de eerste keer het kerkblad “Ons Kringorgaan” in het Westland verspreid. Een regel op de voorpagina van het eerst blad luidde: Moge “Ons Kringorgaan” een huisvriend van velen worden. De prijs is 1 gulden per jaar.

Het blad wordt gedrukt bij de firma Niessen in Delft. Zij drukken ook het kerkblad “Ons Bolwerk” voor de Vrijzinnige gemeente te Rijswijk. De drukker stelt voor om de beide bladen samen te laten gaan zodat er een betere financiële basis ontstaat. Na vele gesprekken wordt besloten om de bladen samen te voegen zodat het verspreidingsgebied sterk wordt uitgebreid. Het gevolg is wel dat er een hoger bedrag betaald moet gaan worden voor het blad, n.l. f 1,50 per jaar.


In augustus 1933 waren er bijna 1000 abonnees voor het blad verspreid in de 9 afdelingen. Het oprichten, en daarna samengaan van het kerkblad heeft niet ieders instemming. Het landelijke blad “Kerk en Wereld” had liever gezien dat de informatie van de afdelingen in hun blad opgenomen werd. 

In 1934 sluit ook de afdeling Boskoop zich aan en brengt hierdoor het aantal abonnees op 1250. In het kerkblad volgen veel aansporingen om nieuwe abonnees voor het blad.
In 1939 wordt het blad in 14 afdelingen gelezen.

Augustus 1940 volgt er berichtgeving van de Duitse bezetter hoe te handelen bij uitgifte van o.a. kerkbladen. De commissie van exploitatie van “Ons Kringorgaan” en “Ons Bolwerk” stemt niet in met de gestelde voorwaarden en beluit per 1 november 1941 tot opheffing van het kerkblad. 

In 1942 dringt men er in Naaldwijk op aan om weer een eenvoudig mededelingenblaadje te gaan uitgeven voor de afdelingen in het Westland. De naam van het blaadje wordt: “Berichten en Mededelingen”. 

Deze uitgave blijft in gebruik tot februari 1947. Volgens het bericht op de voorpagina van de hernieuwde uitgave van “Ons Kringorgaan” van 14 februari 1947 blijkt dat in de afgelopen 4 jaar 59 noodblaadjes zijn uitgegeven. Helaas zijn er maar een klein aantal van deze blaadjes bewaard gebleven.

Het kerkblad wordt na 1947 alleen nog maar in het Westland en Loosduinen verspreid. Er zijn dan 1000 abonnees.

De uitgave van het blad van 1 januari 1951 krijgt een vernieuwd aanzien. De heer P A van Staalduinen heeft een nieuw logo verzorgd waarop de aangesloten verenigingen met hun kerkgebouw worden weergegeven.
In 1962 is het aantal leesadressen teruggelopen tot 900 en de kosten zijn inmiddels gestegen tot f 3,75 per jaar.

De uitgave van het kerkblad van 9 januari 1970 heeft wederom een nieuw logo gekregen.

Door de drukker van het kerkblad, de heer A Sonneveld uit ’s-Gravenzande werd een ontwerp voor het nieuwe logo aangeboden. Ds. Scheper schreef er het volgende over in het kerkblad: “Het is hoogst modern. En we zullen er even aan moeten wennen”.

Helaas meldt de drukker Sonneveld in 1979 dat het niet meer rendabel is om het kerkblad te drukken. De portokosten stijgen sterk. Een forse prijsverhoging is noodzakelijk. Het abonnementsgeld wordt f 22,50 per jaar. In 1994 krijgt het blad wederom een nieuw logo en wordt de naam veranderd in “Het Kringorgaan”.

Ter afsluiting is te vermelden dat sinds 2004 het kerkblad wordt verspreid met als titel “Vrije Ruimte” en wordt het blad gedrukt in eigen beheer onder verantwoordelijkheid van een redactiecommissie.

Al de uitgaven van de kerkbladen zijn vanaf 1932 bewaard gebleven.

Ondanks terugloop van het aantal kerkleden bedraagt het huidige aantal abonnementen ± 770.

Arnold Knoppert, archivaris

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan: 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl.

Gedurende de zomermaanden zijn er geen vespers in de Oude Kerk.


Zondag 18 augustus

10.00 ds Pieter Korbee, Leiden


Zondag 25 augustus        

10.00 uur, ds Lisette van Buuren, Rheden


Zondag 1 september    

10.00 uur, ds J. Huttenga, Haastrecht


Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 


Zondag 18 augustus    

09.30 uur, ds Eibert Kok

Zondag 25 augustus    

09.30, ds Eibert Kok, Heilig Avondmaal

Zondag 1 september    

09.30, ds Carel v.d. Meij, bevestiging ambtsdragers.


ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 236, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot,  Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net.


IN MEMORIAM

Op vrijdag 7 juni is Klazien van Nieuwkerk-van der Hout overleden, 83 jaar oud. Klazien van Nieuwkerk groeide op in een gezellig gezin en trouwde in 1960 met Jaap van Nieuwkerk. Samen werkten ze aan de opbouw van een mooi tuindersbedrijf. Maar het leven bestond niet alleen uit werken. Ze maakten ook mooie reizen en hielden van vakantie. Ze kregen samen vijf kinderen. Een groot verdriet was dat ze twee zoons moesten missen: hun oudste zoon stierf als klein kind, negen maanden oud. Hun jongste zoon stierf in het ziekenhuis. Ze pakten toch steeds weer de draad van het leven op, samen met hun andere kinderen, twee dochters en een zoon. Ze waren ook blij met hun kleinkinderen. De woorden van haar kleinkinderen bij het afscheid spraken wat dat betreft boekdelen: ze zorgde altijd voor een leuke sfeer, ze was er voor anderen in goede en in slechte tijden. De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk. Er was niet alleen het gemis van haar man, die in 2016 was overleden, ze kreeg ook steeds meer last van doofheid. Dat was een akelige handicap, waardoor het voor haar vaak moeilijk was om goed contact met anderen te hebben. Na een val in haar tuin ging haar gezondheid plotseling heel snel achteruit. Ze moest in het ziekenhuis worden opgenomen en is kort na die opname overleden. Op 13 juni hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de aula van crematorium Ockenburgh in Den Haag. In die dienst klonken veel woorden van dankbaarheid voor haar leven. En we luisterden naar de woorden van Psalm 23, waarin we horen over het vertrouwen dat God altijd voor ons zal zorgen. In dat vertrouwen hebben we haar leven toevertrouwd aan God die liefde is.

ds. Carel van der Meij


IN MEMORIAM

Op 5 juli is overleden mevrouw Maria Geertruida Middelburg-Middelburg, roepnaam Riet. Ze werd 99 jaar en zou 12 november 100 jaar zijn geworden. Ze trouwde op 3 december 1942 in de Oude Kek van Naaldwijk met tuinder Berthus Middelburg uit ’s-Gravenzande. Er brak voor haar een tijd van hard werken aan. Meehelpen in de tuin en de huishouding doen voor een gezin met na verloop van tijd drie kinderen, Elly, Arie en Ina. Op zondag was er de kerkgang en door de week vond ze ontspanning met zingen in een koor en de bijeenkomsten van de vrouwenvereniging waar ze ook nog een periode voorzitter van is geweest. Ook zag het gezin kans, ondanks dat het lastig was met een tuinderij, er onder andere met een caravan op uit te trekken. Later maakte ze met haar man zelfs verre reizen zoals bijvoorbeeld naar Indonesië. Maar ze hield ook van wandelen en fietsen in de omgeving. Ze was een echt familiemens. Voor haar acht kleinkinderen was ze een trotse oma en ze heeft nog de geboorte van achterkleinkinderen mogen beleven. Drie jaar geleden overleed haar altijd opgeruimde echtgenoot Berthus en kwam er een einde aan een huwelijk dat 73 jaar heeft geduurd en waar vijf jaar verloofd zijn aan vooraf ging. Toen brak ook de periode aan dat het zelfstandig wonen in dat vertrouwde huis aan de Pijletuinenweg niet meer ging en het verhuizen naar een verzorgingshuis onvermijdelijk werd. Ondanks alle goede zorgen kon ze haar draai in huize Dijkweg niet echt vinden. Haar wereldje werd steeds kleiner en de ongemakken van het ouder worden, waar ze lang voor gespaard was gebleven, gingen steeds meer een rol spelen. Haar kaarsje brandde langzaam op. Ze was een vrouw met een sterk karakter, zorgzaam, maar die ook wist wat ze wilde. In de kleine aula van crematorium Ockenburg werd op 12 juli afscheid van haar genomen. We keken met behulp van foto’s naar momenten uit haar lange leven, luisterden naar de herinneringen van dochter Elly, schoonzoon Gerard en kleinzoon Arie en stonden stil bij haar trouwtekst uit de brief van Paulus aan de Galaten: draag elkaars lasten want zo leeft u de wet van Christus na. Dat ze zich geborgen mag weten bij de Eeuwige.

Ds. Dick Peters 


IN MEMORIAM

Johannes Marinus Alleblas 

1930 – 2019

Op 31 juli is op de leeftijd van 88 jaar in De Lier overleden Joop Alleblas.

Joop werd geboren op 1 december 1930 in Naaldwijk. Op 1 februari 1931 volgde zijn doop in de Oude Kerk door ds. J P de Graaff. Op 27 maart 1958 huwde hij met Dirrie Bouwmeester uit De Lier. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend door ds. Brouwer in De Lier. In diezelfde maand deed Joop op 30 maart belijdenis.

Joop was een bekend figuur in Naaldwijk. Dit kwam mede door zijn inzet voor vele organisaties. Ook op kerkelijk gebied nam Joop zijn verantwoordelijkheid binnen de kerkelijke colleges. Hij was lid van het college van Notabelen van 1988 tot 1999. Eveneens was hij diaken met een administratieve functie van 1960 t/m 1971. De functie waar velen van ons zich Joop goed kunnen herinneren was zijn bestuursfunctie in de Bazarcommissie. Hiervoor heeft hij zich met veel elan ingezet van 1981 t/m 1996. Joop nam zijn zaken zeer serieus en had geen moeite om zijn mening te laten horen.

Joop en zijn vrouw Dirrie waren zeer trouwe kerkgangers. Zijn vrouw overleed in 2009.

Met het ouder worden ontstonden er ook lichamelijk klachten. Er volgde een verhuizing en als laatste een onderkomen in de Triangel in De Lier. Hier is hij ook overleden.

Op 5 augustus werd de afscheidsdienst gehouden in de aula Woerdtuinen te Naaldwijk. Met passende muziek en warme dankbare woorden van zijn kinderen is het leven van Joop herdacht.

Dat Joop moge rusten in vrede.


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 20-aug: Mevr. A. van Vliet - de Wit, Naaldwijk 79 jaar; 21-aug: Mevr. J.J. Bool - van Geest,  Naaldwijk 86 jaar: 21-aug: Dhr. A.C. Knoppert, Naaldwijk 78 jaar; 1-sep: Mevr. A. Moor – Onderdelinden, Naaldwijk 88 jaar; 2-sep: Mevr. J.M. Brouwer – Gaiser, Naaldwijk 83 jaar; 6-sep: Dhr. L.N. van den Hooven,  Ter Heijde 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Nieuw ingekomen leden

Dhr. J.J. van Straalen. En Dhr. R. Gijzel.

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via mevr. A. van Hoeven € 50,00 en       € 20,00. Hartelijk dank voor deze giften.


KINDERKRING

De Kinderkring heeft op 14 juli jl het seizoen afgesloten. Na de kerkdienst hebben we het koffie-concert bijgewoond (met speciale interesse voor Klaasje Meijer natuurlijk, bekend van K3). Daarna volgde een uitstapje naar Madurodam: we hebben treinen en vliegtuigen gespot, langs Paleis het Loo, de Deltawerken en over de Erasmusbrug gelopen, water gepompt uit de Prinses Beatrixsluis, ‘kijk daar werkt mijn mama’ FloraHolland bezocht en nog heel veel meer. Het was een gezellige dag en een mooie afsluiting van het seizoen!

Tot slot willen we Martin en Marjan Uittenbroek bedanken voor de kweek-je-eigen-tomatenplantje-pakketjes van de actie voor MS onderzoek (KissGoodbyeToMS.nl). We hopen binnenkort de eerste gelukstomaatjes te kunnen plukken. Van zaaien komt oogsten! Tot na de zomervakantie.De leiding
OPENSTELLING KERK

De kerk is open tijdens de feestweek in Naaldwijk

Met instemming van de Kerkrentmeester wordt ons kerkgebouw tijdens de feestweek weer opengesteld voor het publiek. Naast bezichtiging van het gebouw is er ook gelegenheid om een expositie te bezoeken over de grote kerkrestauratie in de periode 1933 t/m 1935.

Met behulp van foto’s, documenten en de originele maquette van de kerk en omgeving kunnen de bezoekers kennisnemen hoe de restauratie is verlopen. De eerste aanzet voor restauratie dateert al van 1922. Ter gelegenheid van het plaatsen van een gedenkraam in 1922 in de zuidgevel van de kerk werd er met behulp van de architect, van der Kloot Meijburg, een plan ontwikkeld voor algehele restauratie van het kerkgebouw. Gezien de financiële zorgen heeft het nog tot 1933 geduurd voordat er kon worden begonnen aan de restauratie.

De expositie in het koor van de kerk geeft een duidelijk beeld hoe het allemaal is verlopen.

De openingstijden zijn: dinsdag 27 augustus 14.00 - 16.00 uur en woensdag 28 augustus tot en met zaterdag 1 september 10.00 - 16.00 uur.


Een gevonden duit

Via ds. Niek Smit is het archief in het bezit gekomen van een koperen duit uit 1739. Deze is gevonden in de kerktuin. Waarschijnlijk is het muntstuk dus verloren op de toenmalige begraafplaats. Op de munt staat vermeld: Hollandia 1739 en op de keerzijde een omheinde tuin met een leeuw die een stok vasthoudt. De munt had een waarde van enkele centen maar de huidige verzamelaar betaalt er nu € 8 voor.

Arnold Knoppert, 

Archivaris Oude Kerk


STARTZONDAG OUDE KERK 

op zondag 8 september

Dit jaar is de startzondag van onze Hervormde Gemeente op een bijzondere locatie. We zijn dit jaar te gast bij Eef en Gerrina van Zanten in hun ‘Spirit Garden’, Tuindersweg 13 te Maasdijk. Zowel de dienst als het overige programma wordt hier gehouden.

We zijn van harte welkom om 10.00 uur in Maasdijk voor een kop koffie/ thee/ limonade. Hierna volgt een dienst, waarin ds. Eibert Kok voor gaat. Na de dienst is er een rondleiding door de tuin en is er een puzzelopdracht voor iedereen. Als u liever een ander spel doet, wordt dit ook geregeld. Zowel kinderen als volwassenen zijn van harte welkom. Er wordt voor een lunch gezorgd. Tegen 15.00 uur is het programma afgelopen.

Het verzoek is om op de fiets te komen of met elkaar mee te rijden, vanwege beperkte parkeergelegenheid. Wilt u aangeven bij het opgeven of u mee wilt rijden of zelf enkele gemeenteleden wilt meenemen. Hiervoor alvast hartelijk dank.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, maar een kleine bijdrage stellen wij zeer op prijs. Geeft u dit bericht door aan anderen die het misschien leuk vinden om mee te gaan? 

U kunt zich opgeven via het kerkelijk bureau (tel: 0174-625899) op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur of bij Caroline Koenen (tel: 0174-631399 of 06-10541301) of via de inschrijflijst achterin de kerk. Graag vóór 5 september.


CURIOSAMARKT OUDE KERK

Ook in de zomer blijven we bezig met de voorbereidingen voor de Curiosamarkt op 27 en 28 september 2019. De loten voor de Grote Verloting zijn gedrukt en de eerste boekjes zijn verspreid. Wilt u meedingen naar bijvoorbeeld de Magimix Miniplus Keukenmachine met kookboek, nostalgische DAB+ (digitale radio), dinerbon of één van de andere mooie prijzen, dan kunt u één van de commissieleden aanschieten: Deo Wiskerke, Wout de Bloois, Jolijn v.d. Ende, Willem Nowee, Erik Knoppert, Arie van Spronsen, Mattanja Valk, Esther van Dijk of Marlies Zwemstra. Bellen kan natuurlijk ook: op de dag naar 06-24622335 (Arie) en ’s avonds naar 0174-626662 (Jolijn).

Commissie Curiosamarkt


ZATERDAGMIDDAG KERK OPEN

De zon scheen, het hagelde en regende en het was druk

Joop had “gerolen” met Jan en ik had weer “gerolen” met hem, dus was ik de 20e juli in de Oude Kerk. Toch wel ingewikkeld.

Na de gebruikelijke rituelen was het al snel druk. Twee Poolse dames, waarvan er een op vakantie was hier en een vader met twee kinderen. Hij zei “te Kerken” aan de Anjerlaan en vroeg zich af wat hier in de Oude Kerk zoal gebeurde. Kernvraag was of wij de eredienst nog respecteerden. Het antwoord was ja. Hij bleek een bekende van onze oud-dominee De Vos te zijn en vroeg naar zijn welzijn. Ondergetekende ziet onze oud dominee regelmatig in het Woerdblok dus kon getrouw antwoorden. Later kwam er een stel dat zeer belangstellend was. Helaas was mijn documentatie nog immer mager. Zij staken 2 kaarsen aan en deden hun donatie. Later kwam er een moeder met zoon van zo’n jaar of drie. Ze zei: “als hij een Kerk ziet wil hij naar binnen”. Mijn eerste reactie was dat dit een goede zaak was. Ook zij staken kaarsen aan en deden een gift. Er volgden nog twee kaarsenaanstekers (mooi woord voor scrabble). Omdat het slecht weer was kreeg ik ook nog bezoek van een ons allen bekende fluitspeelster. Ze wachtte op droog weer om naar AH te gaan en ook zij hielp mij van wat koffie af. Tenslotte was er een zeer belangstellende dame uit Loosduinen die zich afvroeg hoe het in Naaldwijk ging. Haar man zat in de Kerkenraad. Na een gesprek over diverse zaken stak ook zij een kaars aan. Al met al was het druk geweest en was het een echte verantwoorde taak alle brandende kaarsen uit te blazen, want een brand als in de ons welbekende Notre Dame lijkt mij niet de aangewezen weg. Geheel veilig sloot ik de deuren.