Artikelen uit de 77ste jaargang 2022  VRIJE RUIMTE nr. 12   22  sept. 2022

Verwijt aan God

Eén van de mooiste Bijbelverhalen vind ik het verhaal over de ruzie tussen Job en God. U weet wel, Job, die werkelijk alles kwijtraakte wat hij had. Na God een tijdlang ontzien te hebben, werd het hem opeens allemaal teveel en begon hij de bitterste verwijten naar boven te slingeren. Hij stelde God verantwoordelijk voor de misère waarin hij terecht was gekomen. Hij deed dat op een bepaald niet zachtzinnige manier. Het werden zware verwijten en zijn taalgebruik was niet om over naar huis te schrijven.


Mooi is dat, dat geloof van ons. Met een God die het werkelijk goed kan hebben als we de pest aan Hem hebben. Die we niet alleen maar hoeven te aanbìdden. Die we niet alleen maar voortdurend groot hoeven te vinden, waar we persóónlijk tegen kunnen zijn. Die als het ware tegenover ons staat en zegt: ‘Zeg het maar, wat ìs er, wat heb je op je lever’. Hij stáát tegenover ons, maar wat meer is: Hij ìs ons een tegenover. 

Alleen dat al zou je doen gaan geloven. Een machthebber die ertegen kan dat je hem de waarheid zegt. Tegenover wie je je niet mooier hoeft voor te doen dan je bent. En die zich niet boven jou verheft. En vooral: eentje die blijft luisteren, ook al worden de zwaarste en wellicht ook de meest onheuse verwijten op zijn bordje gesmeten. En die jou dan toch recht blijft doen. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om.


Nou is het ook niet zo dat Hij in de ruzie met Job een doetje is. Hij kan er zelf ook wat van. Luister maar. ‘Je hebt Mij nu ondervraagd, Job, en Ik heb je antwoord gegeven. Nu zal Ik joù ondervragen, zeg Mij wat jìj weet. Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte? Heb jij ooit de morgen ontboden? Heb je ooit de dageraad zijn plaats gegeven? Weet jij waar het licht vandaan komt? Is jouw stem net zo machtig als de donder? En vertel jìj de valk wanneer hij naar het zuiden vliegen moet?’ En zo gaat het nog een hele tijd door. Leest u het zelf maar eens een keertje. Job 38, een werkelijk fantastische monoloog, in antwoord op de uitdaging van Job. 


Dat kàn dus in dat geloof van ons. Boos zijn op God, Hem uitdagen, en toch antwoord krijgen. Misschien niet helemaal het antwoord dat Job graag wilde horen. Maar wel een antwoord dat hem recht doet. 

Eigenlijk zegt God tegen Job: kijk om je heen. Natuurlijk zie ik je misère. Maar het gaat om meer dan dat, hoe beroerd je het ook hebt. Kijk om je heen. Er is meer in het leven dan je eigen ellende. Heb daar oog voor. Doe je ogen dus open. Zie dat je onderdeel bent van dat alles.

Geen makkelijk antwoord, maar wel sterk, en eerlijk. Je wordt bijna door God gedwongen om voorbij jezelf te kijken. Geen populair antwoord. Zeker niet in onze tijd. Maar misschien wel een antwoord waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Het gaat er om dat je niet alleen maar ziet wat je zelf tekort komt. Het gaat er om dat je ook ziet dat er meer is dan dat. En hoe vaak hoor je niet juist dàt gezegd worden: dat het je helpt om voorbij je eigen leed te kijken. Niet dat je het moet veronachtzamen. Maar je kunt er aan voorbij kijken. Verder kijken. Er is nog zoveel meer. Er zijn nog zoveel anderen. Er is zoveel meer dan alleen dat wat jij meemaakt of waar jij weet van hebt. En hoe hard hebben we juist dàt besef nodig in deze tijd. 

Job had deze woorden in elk geval nodig, blijkt uit de rest van het verhaal. Hij kwam er weer van in z’n evenwicht. 

Nu wij nog, denk ik er dan misschien wat al te snel achteraan.

pastor Maria Opgelder



Naaldwijk Oude Kerk Wilhelminaplein 

KERKDIENSTEN

Zondag    25 september

10.00 uur ds Bernard van Verschuer, Rotterdam    

19.00 uur zie informatie onder Ontmoetingskerk


Zondag 2 oktober

10.00 uur Bachcantate ‘Wer weiss, wie nahe mir mein Ende’ (BWV 27), o.l.v. Alexander Prins; voorganger: ds Neeltje Reijnders

19.00 uur Vesper, Anton van Dalen


Zondag 9 oktober

10.00 ds Sietske v.d. Hoek, Amstelveen

19.00 Vesper, Joop van Rossem

        

Ontmoetingskerk

Zondag    25 september

10.00 uur ds Marjan de Vries, doopdienst    

19.00 uur Commissie Bijzondere Diensten, ds Ron Lock, m.m.v. gospelkoor Shine, Sliedrecht; in de Oude Kerk


Zondag 2 oktober

10.00 uur Pieter-Jan Rodenburg, den Haag, ‘Net ff anders’, m.m.v. Christelijke Woongroep Delft    


Zondag 9 oktober

10.00 uur ds Marjan de Vries, Avondmaal

10.00 uur ds Jan van Eerbeek (Den Haag; emeritus hoofdpredikant Justitie), Dienst ‘Kerk met Stip’




ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje Reijnders, tel. 0174-769006; neeltje.reijnders @oudekerk-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-

Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Restauratiefonds: NL11RABO0373725337.


BIJ DE KERKDIENSTEN

Bach Cantate in de Oude Kerk Naaldwijk 

OP zondagmorgen 2 oktober, aanvang 10.00 uur, wordt er in de Oude Kerk de prachtige Bach Cantate BWV 27 “Wer weisz, wie nahe mir mein Ende” ten gehore gebracht.

Van harte nodigen wij u uit deze cantate bij te wonen.

De algemene leiding van deze Cantate heeft Alexander Prins.

Voorganger in de dienst is ds. Neeltje Reijnders.


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 26-september: mevr. A. Boekestein-van Olst, Secretaris Verhoeffweg 15 A, 2671 HT Naaldwijk, 84 jaar.

Op 27-september: dhr. P.Z. Jaszmann, Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, 93 jaar.

Op 29-september: mevr. C. Molenaar-van der Ende, Verdilaan 57, 2671 VA Naaldwijk, 92 jaar.

Op 12-oktober: mevr. J.C. Maat-Poleij, Appelstraat 4, 2671 LC Naaldwijk, 79 jaar.

Op 15-oktober dhr. A.N. de Jong, Valkehorst 33, 2675 WD Honselersdijk, 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE PREDIKANT

Bedankt voor de druiven!

We kregen de laatste weken werkelijk heerlijke druiven. Chinese, witte en blauwe, allemaal even lekker en we hebben ervan genoten. Heel hartelijk dank er voor! Mijn eigen druivenoogst is jammerlijk mislukt, maar volgend jaar beter.



Herfstvakantie

Van 10 oktober tot en met 16 oktober ben ik niet in de gemeente aan het werk. Ik heb een week herfstvakantie en daarna ga ik graag weer verder. 

Activiteiten de komende periode

Op zondag 2 oktober, na de Cantatedienst, bent u van harte welkom om de foto’s en de filmpjes die de deelnemers op de Startzondag 18 september maakten in Westerbork te bekijken onder het genot van een kop koffie of thee. Zo kan iedereen, ook de mensen die niet mee konden, toch de dag meebeleven.

Ik wil u op een speciale masterclass attenderen. De predikanten van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk willen een masterclass ‘Voorgaan in de vespers’ aanbieden. In deze masterclass leert u een korte vesper te leiden, u voor te bereiden met teksten en gezangen en ook besteden we aandacht aan het plezier dat het spreken in het openbaar is en kwalitatief goed voorlezen. Daar is veel aan te ontdekken, ook over uzelf! Deze schitterende masterclass heeft twee bijeenkomsten, namelijk  woensdag 5 oktober 20.00 uur en woensdag 19 oktober 20.00 uur in de Oude Kerk.

Opgave mag bij ondergetekende.

namelijk de reünie op zondag 30 oktober, op Hervormingsdag. Alle mensen die zich in verleden en heden met de Oude Kerk verbonden voel(d)en, zijn die dag van harte welkom. Kort gezegd is dit het programma: 10.00 uur kerkdienst, koffie en ontmoeting aansluitend, 12.00 uur lunch en rond 13.00 uur een ludieke afsluiting en om 13.30 uur afronding van de reünie. Het kan zijn dat u wordt uitgenodigd (we hebben de ‘oudgedienden’ gevraagd mensen uit te nodigen vanwege hun grote netwerk) door iemand, maar u mag zich ook welkom weten wanneer u zich in dit stukje herkent. Opgave als u mee wilt lunchen bij scriba Caroline Koenen scriba@oudekerk-naaldwijk.nl, u mag ook een gedeelte van het programma meemaken.

 Even verder vooruit willen we uw aandacht vragen voor een fantastisch toneelstuk over Exodus, met afgewisseld pauzes met een hapje en ontmoeting. Zelf maakte ik van deze theatergroep een paar jaar geleden de uitvoering van Genesis mee, een ervaring die me is bij gebleven. Dat deze groep nu met het nieuwe programma Exodus Naaldwijk aandoet, is een buitenkans. We willen proberen om de zaal voor de matinee van zondag 13 november met de mensen van de kerk(en) vol te krijgen voor een aangepast tarief. Denkt u er eens over na en laat het me weten. Dan gaan we kijken of we de zaal vol krijgen! (zie ook het artikel onder “Algemeen”.

Ds. Neeltje Reijnders

HET HEMD VAN HET LIJF

Sinds begin 2022 stelt steeds iemand van de gemeente van de Oude Kerk in deze rubriek zich voor. We vragen hem of haar het ‘hemd van het lijf’ door vragen voor te leggen waaruit gekozen kan worden. In de beantwoording ervan in Vrije Ruimte leren we degene beter kennen en uiteindelijk leren we als gemeente elkaar steeds beter kennen.

De vorige keer hebben kennis gemaakt met Gilbert Bal. Helaas is de foto die hij had aangeleverd toen niet bij het artikel geplaatst, daarom hierbij alsnog.

Hartelijke groet, Marlies

GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmees-ters via de bank € 10,-; via Paula Knoppert € 10,-; via de bank € 1600,-.

Hartelijk dank voor deze giften.

 

KLEDINGINZAMELING NAJAAR

De najaarsinzameling is in Naaldwijk zaterdag 15 oktober. Dan zijn wij van 10.00 tot 12.00 uur achter de Oude Kerk in Naaldwijk. Zie voor verdere informatie onder ’s Gravenzande.

De zin van het leven en wat maakt het leven zinvol?

Spreker: Fokke Obbema 

Datum en tijd: Dinsdag 27 september om 20.00 uur
Waar: De Hoeksteen, Burg. Kampschöer-straat 25, Monster.

In september 2018 schreef Volkskrant journalist en schrijver Fokke Obbema een aangrijpend artikel over de hartstilstand die hij een jaar daarvoor had gehad. Het stuk maakte veel los bij lezers. De ervaring riep bij Obbema zelf grote levensvragen op. Hij publiceerde in 2018 veertig prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag steeds luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’ (De zin van het leven, 2018). In het vervolgboek Een zinvol leven (2021) laat hij mensen vertellen waar het volgens hen in het leven om zou moeten gaan.

Beide boeken geven inspirerende, zeer uiteenlopende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden.

Fokke Obbema was onder meer commentator, correspondent in Frankrijk en chef van de economie-redactie bij de Volkskrant. Tegenwoordig legt hij zich voor de krant toe op zingeving.

In samenwerking met de Protestantse gemeenten in Monster, ’s-Gravenzande, en Naaldwijk.

JEUGDKERK

In oktober gaat de Jeugdkerk weer van start. Het is het streven om elke eerste zondag van de maand bij elkaar te komen.

Ik zal de ouders van de betreffende jongeren mailen of ze eraan willen deelnemen. Bij minimaal twee deelnemers gaat het door.

Op de website van de Oude Kerk staat een stukje over de Jeugdkerk te lezen. 

Johan van Toor 

 

BEKENDHEID EN PR VAN DE OUDE KERK

We zijn inmiddels het Reformatiejubi-leum-jaar ingegaan. Er zijn al veel bijeenkomsten en activiteiten geweest en er komen er nog meer aan. Om iedereen op de hoogte te houden is er zoals u ziet de Vrije Ruimte. Tijd om u daar eens wat meer over te laten weten en over de andere middelen van communicatie van onze kerk.

Voor de Vrije Ruimte verzet Hedwig van Rossem veel werk aan het verzamelen van kopij en vormgeven van het blad. Dit heeft ze heel lang gedaan in goede samenwerking met de heer Rob Scheepers totdat hij helaas om gezondheidsredenen die taak moest neerleggen. Er is een trouwe groep vrijwilligers die het blad drukt en zorgt dat het bij de lezers terecht komt.

U kunt zich ook inschrijven voor de (digitale) weekbrief van de Oude Kerk die elke week uitkomt. In deze brief is er een (kerkelijk) aardigheidje te vinden, een foto, een tekening, een gedicht en altijd treft u er ook het programma van de komende tijd er in aan. Mocht u deze brief nog niet ontvangen en toch graag goed op de hoogte willen blijven, neemt u dan contact op met de scriba van de Oude Kerk, mevrouw Caroline Koenen. Ook zij draagt belangrijk bij aan de inhoud van de weekbrief en haar beheer zorgt ervoor dat u iedere week uw weekbrief tegemoet kunt zien in de mail!

De website wordt beheerd door de heer Roelof Haaring. Door zijn werk is de website ook een beetje een ‘spiegel’ van de gemeente met onder meer terugblikken en foto’s van activiteiten van onze Oude Kerk. Maar de website is ook voor de blik vooruit en brengt u op de hoogte wat er aan komt. Mocht u iets op de website geplaatst willen hebben, neem dan contact op met Roelof Haaring om te overleggen.

En dan is er natuurlijk Facebook. Mattanja Knoppert heeft van Erik Knoppert het beheer van Facebook overgenomen. We hebben laatst samen een uitgebreid overleg gehad om eens te kijken welke activiteiten er op Facebook moeten komen en op welke manier. Een verhelderend gesprek. Ook al omdat we ontdekten hoeveel er gebeurt op dit moment in de Oude Kerk. Dus mocht u de komende tijd behoefte hebben om te weten waar u aan mee kunt doen, dan weet u de wegen te vinden om daar achter te komen.

Ds. Neeltje Reijnders

PS: Laatst zei me iemand dat PR niet ‘Public Relations’ betekent, maar ‘Poch Regelmatig’. Die vond ik te leuk om niet even met u te delen.

 

OUDE KERK KLASSIEK

Zondag 16 oktober

WKV Musica

WestlandTheater De Naald realiseert in samenwerking met Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk en Westland Cultuurweb enkele klassieke concerten in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk.

Het eerste concert van dit seizoen is op zondag 16 oktober. U kunt genieten van Westlandse KoorVereniging Musica met de solisten Marco Bakker en Anitra Jellema.

Over het koor

In april 1991 werd de WKV ‘Musica’ opgericht. Musica is een gemengd koor dat momenteel bestaat uit ongeveer 140 leden. Het staat al sinds de eerste repetitie in 1991 onder de bezielende leiding van dirigent Gerard Brëas; een man met een grote staat van dienst in de Nederlandse muziekwereld.

Locatie : Oude Kerk Wilhelminaplein Naaldwijk; Aanvang: 15.00 uur.

Kaarten à € 15,- inclusief consumptie zijn verkrijgbaar via www.westlandtheater.nl, via tel.0174-636900 of aan de balie van de Naald.

 

VVP NAALDWIJK

Op 20 oktober aanstaande belegt VVP Naaldwijk haar jaarlijkse Ledenvergadering. VVP-leden ontvangen de agenda en stukken binnenkort per post. Aansluitend aan de Ledenvergadering vindt de VVP Streekavond plaats in de Oude Kerk.

 

VVP streekavond

Donderdag 20 oktober om 20.00 uur vindt de halfjaarlijkse VVP Streekavond plaats, deze keer in de Oude Kerk in Naaldwijk. Verhalenvertelster Pauline Seebregts zal de voorstelling ‘Rijk van het hart’ geven: een tweeluik over de ongewone tijd waarin we leven. De wereld wordt uitgedaagd. Het land is verdeeld. De mensen zijn verdeeld. Er is angst voor ziekten, aanslagen en ‘de ander’. Wie ben jij en wie wil je zijn als het erop aankomt? De koning in het ene rijk regeert maar weet eigenlijk ook niet meer precies waar hij mee bezig is en heerst vanuit angst en controle. De koningin uit het andere rijk heeft zich teruggetrokken achter de ijzeren poorten van haar paleis. Ze is vergeten waar de sleutels zijn. Tot het moment dat beiden zich ergens vaag herinneren dat er een plek moet zijn waar het vredig en rustig is. Die plek waar alles nog ongeschonden en heel is. Hoe kom je daar en wat is een koninklijke weg? Een voorstelling die niet alleen maar raakt aan de wereld buiten ons maar ook metafoor is voor hoe we ons bewegen in ons eigen innerlijke rijk..De toegang is gratig. Ook als u geen VVP-lid bent, bent u van harte uitgenodigd!

LEZING OUDE KERK

Op dinsdagavond 1 november zal Harry Groenewegen (bestuurslid Genootschap Oud Westland) op uitnodiging van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk een verhaal houden met als onderwerp: De Oude Kerk en haar rijke historie voor de reformatie. Dus de periode vanaf de Middeleeuwen tot het jaar 1572, waarin de Oude Kerk overging naar het Protestantisme. Een bijzondere lezing, waarin het o.a. zal gaan over het gebouw, de parochie, adellijke families van Naaldwijk, kapittel, librije, Latijnse school, kasteleins, enz. De lezing is voor iedereen gratis bij te wonen.