Artikelen uit de  75ste jaargang 2020 – nr. 13 van   VRIJE RUIMTE            15 oktober 2020

Daniël en godsdienstvrijheid


Nu we allemaal weer geconfronteerd worden met verscherpte coronamaatre-gelen en het advies is om weer niet meer dan 30 mensen toe te laten in onze kerken en niet te zingen, wordt het thema godsdienstvrijheid volop besproken. In onze vrijzinnige gemeenten staan autonomie en godsdienstvrijheid hoog in ons vaandel. Hoe verhoudt dat zich nu met de adviezen van onze overheid?

Onlangs stond het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil op het leesrooster. In Daniël 6 wordt verteld hoe Daniël de wet van Meden en Perzen overtrad en toch zijn ritme van drie keer daags bidden tot God voortzette in zijn eigen huis. Die wet bepaalde dat er niet iets gevraagd mocht worden aan een ander of aan een god dan aan koning Darius voor 30 dagen. Zijn jaloerse gouverneurs hebben met deze wet een valkuil voor Daniël opgezet, omdat ze zijn trouw aan zijn God kenden. Koning Darius kan niet anders dan Daniël straffen door hem in een kuil met leeuwen te gooien. Hij overleeft deze nacht.

Het is een mooi verhaal voor kerken om te wijzen op de plicht de eredienst door te laten gaan, ook met meer dan 30 mensen. Toch zouden we dan dit verhaal misbruiken voor onze eigen doeleinden. 

Het boek Daniël is in de tweede eeuw voor christus opgeschreven om de mensen die toen onder Grieks bewind stonden op te roepen trouw te blijven aan de Ene en niet de Griekse godenwereld over te nemen en op te gaan in de Griekse cultuur. Dat is wel wat anders dan een corona-advies, voor ons aller welzijn opgesteld, in de wind te slaan. Wat ik wel heel erg bewonder in Daniël is zijn innerlijke vrijheid en autonomie. En in dit verhaal staat godsdienstvrijheid wel op het spel.

De vrijheid God te aanbidden is een kwetsbare vrijheid als deze puur afhankelijk is van anderen. Machtsspelletjes, intolerantie en angst voor eigen positie van anderen bevinden zich buiten je eigen bereik, maar bepalen wel hoe vrij of onvrij je bent. Er zijn ook krachten in jezelf die van invloed zijn op je vrijheid. 

Daniël is als balling gedeporteerd naar Babylonië, maar in deze vijandige omgeving weet hij zijn capaciteiten te ontplooien en een hoge positie als minister te bereiken. Wij zouden zeggen, Daniël is autonoom in zijn doen en laten. Daniël leeft op het ritme van drie gebeden op een dag. Het vasthouden aan die structuur is een discipline die geen beknotting van zijn vrijheid is maar hem juist vrijheid geeft.  Zijn innerlijke vrijheid, die gevormd is door zijn autonomie, de erkenning door Darius en zijn religieuze discipline, zorgt ervoor dat hij staande blijft onder druk zijn godsdienstvrijheid op te geven.

Koning Darius is zo onder de indruk van de levenskracht die van Daniëls religie uitgaat dat hij deze tot een soort staatsgodsdienst verklaart. Iedereen in zijn machtsgebied moet ontzag tonen voor de God van Daniël. En hiermee belanden we weer precies in de onvrijheid. Als de staat, of welke instantie ook, bepaalt welke God op welke wijze aanbeden moet worden, is er geen sprake meer van vrijheid op dit gebied. 

Niet de verschillen tussen de godsdiensten, maar het gebrek aan tolerantie is de oorzaak van religieuze twisten en godsdienstoorlogen, schreef John Locke al in de achttiendeeeuw. De vrijheid God te aanbidden vraagt om ruimte waar pluraliteit kan en mag bestaan. De staat heeft als taak deze ruimte open te houden en alle uitingen van religiositeit te reguleren, voor zover deze binnen de wet vallen.

Het verhaal van Daniël kan niet gebruikt worden om te wijzen op godsdienstvrijheid om de corona-adviezen niet op te volgen. De context van dat verhaal was heel anders. 

Het belang van innerlijke vrijheid en daarmee ook de keuze om het ritme van je religieuze leven voort te zetten, dan maar met 30 mensen of geheel in je binnenkamer met de app Kerkomroep en daar de Ene te eren en te dienen spreekt 
me meer aan. Wel zet ik mijn raam open, gericht op Jeruzalem, in de hoop dat een vaccin spoedig ons weer in staat stelt voluit bij elkaar te kunnen komen in de kerk en te zingen. 

Eenieder wens ik wijsheid toe.

Martine Wassenaar

(foto: Peter Treep)

__________________________________________

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND
__________________________________________

’s-Gravenzande

Vanaf 2 januari 2001 is het voor de leden van de Uniekerk mogelijk om informatie terug te vinden via een website van de kerk. In september gaat Mirjam van de Molen als jeugdwerkster aan de slag in de Uniekerk. Helaas vertrekt zij alweer snel i.v.m. promoveren aan de Leidse Universiteit. September 2002 neemt kosteres Gerda Ket afscheid. Zondag 29 september neemt ds. H. Bunning na een werkperiode van 14 ½ jaar afscheid als voorganger van de Evangelische Unie. Voor de nieuw te benoemen predikant wordt de woning Prins Clausstraat 21 aangekocht. Zondag 10 augustus wordt ds. W.H. Roobol uit Jisp bevestigd als nieuwe predikante. De jubileumdienst naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Unie Kerk wordt gehouden op 26 oktober. De dienst wordt geleid door Ds. Roobol, Buning, Poortman en Jellinek. Vanaf december ligt achter in de kerk een voorbedenboek. 2 Oktober 2004 viert de Meditatiegroep van Ruud Kats zijn 15-jarig jubileum. Maasdijk

Vanaf januari 2001 is het kerkorgel weer zonder mankementen te bespelen. Het 200 jaar oude orgel, het oudste kerkorgel in het Westland, is geheel gerestaureerd. Een hoge kostenpost, maar het speelt weer als nieuw. Wederom worden kerkgebouw en kosterswoning dit jaar weer getroffen door wateroverlast. Juli 2002 wordt er aandacht gevraagd voor de Sponsoractie “Droge voeten”. Veel geld is al verzameld maar er ontbreekt nog wel een groot bedrag. De startdienst van september 2003 staat in het teken van “Water”. Na afloop wordt een bezoek gebracht aan de Maeslantkering. Een feestavond op 3 december en een jubileumdienst op 12 december worden gehouden ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de VVH Maasdijk. Het echtpaar Ronald en Ellen Koster nemen op 1 maart 2005 afscheid als koster van Concordia. Hun werk wordt al snel overgenomen door mevrouw L. Spreen. 13 Mei wordt er voor de eerste keer een orgelconcert gehouden op het historische Künckel orgel.

75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van Vrije Ruimte een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallend-heden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen. 

Deze keer een aantal indrukken uit de kerkbladen over de periode 2001 t/m 2005. De naam van het blad “Kringorgaan” wordt met ingang van januari 2004 gewijzigd in Vrije Ruimte.Honselersdijk

Op 5 maart 2001 wordt er een extra ledenvergadering gehouden. Belangrijkste punt van de agenda is: Verkoop van de twee huizen aan de Prinsengracht. 

Met ingang van oktober worden de mededelingen en aankondiging van het aanvangslied verzorgd door een bestuurslid. De dienst van 10 november 2002, Dankdag voor het Gewas, wordt opgeluisterd met muzikale klanken van Honsels Harmonie. De parochie van Honselersdijk gaat in 2003 een aantal diensten houden in het VVH-kerkgebouw. De gesprekskring kiest voor het seizoen 2003 – 2004 als onderwerp het werk van Dorothee Sölle. In het najaar volgt een oproep in het kerkblad om aanvulling voor het kerkkoor. Er zijn 17 leden maar aanvulling is gewenst. Zondag 7 maart 2004 is er een feestelijke kerkdienst i.v.m. het 12 ½ jarig dienstverband met de voorganger D.C. Peters. De buitenzijde van het kerkgebouw is in het voorjaar geschilderd. Tijdens de kerkdienst van 3 oktober wordt aandacht besteed aan het 60-jarig bestaan van de vereniging.


Naaldwijk

Als onderdeel van een grootse restauratie van het kerkgebouw worden begin 2001 het dak en de toren van de kerk voorzien van ladder en klimhaken. Dit jaar wordt er voor de 2e keer onderdak verleend aan de Adrianus parochie i.v.m. verbouwing van hun kerkgebouw. In de zestiger jaren van de vorige eeuw was alles prima verlopen. Ook deze keer verliep de inwoning naar tevredenheid. Met ingang van 1 september is er een jongerenwerker, Jan Hillebrand, aangetrokken voor het jeugdwerk van onze gemeente. In september gaat de website van de Oude Kerk in de lucht. In maart 2002 wordt wederom de Lukas-Passion ten gehore gebracht in de Oude Kerk. Eindelijk is er in augustus ook de toezegging van subsidie ontvangen om de 1e fase van de kerkrestauratie te kunnen beginnen. Door de VVH Naaldwijk worden 6 reproducties van de Schilderijen van de Heren van Naaldwijk aan de kerk geschonken. Vanaf 24 november is de kerk een Icoon van de Heilige Adrianus rijker. Dit geschenk is gemaakt door Jantsje Witteveen. In 2003 wordt de kanselbijbel uit 1748 gerestaureerd. April 2004 is de restauratie van het koor van de kerk gereed. In 2005 is de kerk van Naaldwijk voor de 3e keer gastheer voor de jaarlijkse Ontmoettingszondag van de Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland. Op 2 september biedt de afdeling VVP Naaldwijk een replica van de 500 jaar oude koorstoel aan. De originele stoel bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Hoek van Holland

Ook deze periode laat de afdeling geregeld van zich horen. Het is een kleine groep leden die via het kerkblad op de hoogte wordt gehouden over ziekte, jubileums en belangrijke samenkomsten.  Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan: 0174 648569 of 0629040029. Kerkdiensten zijn te beluisteren op www.Kerkomroep.nl.

Het is noodzakelijk om u aan te melden voor het bezoek van de Kerkdiensten, doet u dit alstublieft vooraf, en liefst voor vrijdag 12:00 uur via: e-mail naar aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl; Telefonisch via Arie van Spronsen: 06-24622335; Telefonisch via Dineke van Hoeven: tel. 0174-237522 of 06-51436712


Zondag 18 oktober

10.00 uur, ds Jan Compagner, Woerden

19.00 uur, Vesperplus, ds Marjan de Vries met gedichten van Vasalis en muziek van Janne Schra.


Zondag 25 oktober

10.00 uur, ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven

19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij


Zondag 1 november

10.00 uur, Cantatedienst, BWV 167, ds Eibert Kok 

19.00 uur, Taizéviering, ds Marjan de Vries


Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Reserveren is noodzakelijk!

Zondag 18 oktober

10.00 uur, ds Marjan de Vries

Zondag 25 oktober

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij

Zondag 1 november

10.00 uur, ds Marjan de Vries


ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@ oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl


BIJ DE KERKDIENSTEN

Cantate “Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe”, BWV 167 van J.S. Bach

1 november, 10:00 uur in de Oude Kerk 

Sint Jansdag is de geboortedag van Johannes de Doper, een half jaar voor de geboorte van Jezus. Maria’s tante, Elisabeth, werd op hoge leeftijd toch nog zwanger. Zodra haar man Zacharias dit van een engel verneemt, wordt hij om zijn ongeloof met stomheid geslagen. Pas als hij, na Johannes’ geboorte, schriftelijk heeft bevestigd dat zijn naam Johannes is, krijgt hij zijn stem weer terug. Dan heft hij zijn lofzang aan. Daar komt het Sint Jansfeest vandaan, een midzomerfeest, dat wordt gevierd op 24 juni. 

Op deze Lofzang van Zacharias componeerde Bach zijn cantate “O mensen, roem Gods liefde en prijs zijn goedheid”. Dat was voor het Sint Jansfeest op 24 juni 1723, toen Bach pas net een maand als Thomascantor in Leipzig werkzaam was. Al is de opzet van deze cantate bescheiden, de cantate bereikt een meeslepend hoogtepunt in het centrale deel, in een duet voor sopraan en alt, met als derde stem de oboe da caccia (althobo). De tekst meldt “Wat God in het paradijs - en voor zovele honderden jaren die volgden - aan al de vaderen beloofde, dat hebben wij, God zij dank, nu ervaren.” De sopraan zet deze tekst in en de alt neemt het van haar over. En zo gaat deze boodschap in canon van mond tot mond, alswel naar de partij van de althoboïst, “zoals de vaderen het al aan elkaar doorgaven”.

In het slotkoraal speelt het orkest een energieke en aanstekelijke guirlande en zingt het koor “Loof nu, mijn ziel, de Here” (NLB 103a).

In deze dienst is ds. E.B. Kok onze voorganger. Omdat we de samenzang in deze weken laten verzorgen door enkele zangers, hebben we voor deze gelegenheid aan de vier solisten van de cantate gevraagd of zij ook deze rol voor ons willen vervullen. Samen met de musici van het West-Nederlands Bach Orkest, met concertmeester Arno Bons, zingen zij ook onze liederen. De solisten zijn Yvonne de Bruin, sopraan; Anjo van Hemert, alt; Steven van Gils, tenor en Erik Bleichrodt, bas. Alexander Prins speelt het orgelcontinuo en leidt het ensemble.

PS  Deze Cantate wordt in zijn geheel uitgezonden.

Op dit moment mogen er maar 30 mensen in de kerk tijdens deze dienst aanwezig zijn, we wachten even af of dit nog vóór 1 november anders wordt. Geeft u zich tijdig op (zie aanmeldinfo bij Kerkdiensten).  Helaas, en dit past eigenlijk niet bij een kerk, Vol = Vol!


Let op ! Er is per 1 oktober 2020 een nieuw gebruiksplan voor het gebruik van de Oude Kerk

 <Lees het hier>

UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Huwelijksjubileum

Op 29 september a.s. zijn dhr. en mevr. Berkman 55 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Verjaardagen

Op 29-sep: Mevr. C. Molenaar - van der Ende, Verdilaan 57, 2671VA Naaldwijk, 90 jaar: Op 11-okt Mevr. A.G. Dijkhuizen, Verdipark 28, 2671HA Naaldwijk, 82 jaar: Op 12-okt Mevr. J.C. Maat – Poleij, Appelstraat 4, 2671LC Naaldwijk, 77 jaar: Op 15-okt Dhr. A.N. de Jong, Valkehorst 33, 2675WD Honselersdijk, 79 jaar: Op 18-okt Dhr. N.J. van der Ende, 88 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE PREDIKANT

Het nieuwe kerkelijk seizoen is begonnen. Niet te verwarren met het kerkelijk jaar dat op de eerste Adventzondag eind november begint. 

Het nieuwe seizoen begon met een feestelijke kerkdienst waarbij we eindelijk weer samen koffie konden drinken. Een professioneel geleide “church-quiz” (ipv een pubquiz) sloot de bijeenkomst af. De kerkdienst was weinig traditioneel, met een ingehuurde musicus die muziek van de Beatles en André Hazes zong en zichzelf begeleidde op de piano, en filmpjes van YouTube. Het is fijn om samen met gemeenteleden de dienst voor te bereiden. En ik hoop dat nog vaker met een paar van jullie te kunnen doen. Jong en oud, iedereen is welkom! Ik zal er in de volgende weken een plan voor maken.

Verder is er die zondag besloten om een voorbeden-schrift neer te leggen bij de ingang. Als u voor iemand wilt laten bidden, kunt u dat in het schrift schrijven. Mag met naam en toenaam, mag ook anoniem. Tijdens de startzondag waren er veel mensen die voor hun moeder wilden bidden. En omdat geen enkele moeder bij name genoemd werd, werd er eigenlijk voor alle moeders gebeden.

De bijbelkring is verhuisd van de woensdag naar de dinsdagochtend om 10 uur. We beginnen dinsdag 22 september en gaan om de week verder. Welkom. Wel graag aanmelden!

Mocht u bezoek willen, laat het even weten: 06-23741921.

Ds Sietske van der Hoek


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 21-okt Mevr. N. Wulff – Boers, Oudlaan 43, 2672AM Naaldwijk, 85 jaar: Op 22-okt Dhr. A.W.J. de Vos, Franckstraat 63, 2671VL Naaldwijk, 78 jaar: Op 23-okt Dhr. G.C. Rijsdijk, 78 jaar: Op 24-okt Dhr. P.H. Alleblas, Jasmijn 9, 2671NR Naaldwijk, 77 jaar: Op 26-okt Dhr. G. Boerman, Sr. Fresiastraat 5, 2671KS Naaldwijk, 91 jaar: Op 28-okt Mevr. M. Berkman – Maat, Secretaris Verhoeffweg 20, 2671HT Naaldwijk, 81 jaar: Op 2-nov Mevr. J.E. Hoftijzer – Ooms, Anjerhof 1, 2671ZW Naaldwijk, 91 jaar: Op 2-nov Mevr. M. van der Heul - Rolff, 82 jaar: Op 3-nov Dhr. A.J. Wtenweerde, Sneeuwklokje 24, 2671ZM Naaldwijk, 86 jaar: Op 5-nov Dhr. J.F. Oort, 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE PREDIKANT

Op zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat duurt nog even, maar ik herinner u er toch vast aan. In de volgende Vrije Ruimte zult u er meer over lezen. De voorbereidingen gaan beginnen. Het is op dit moment de vraag in welke vorm we de dienst zullen kunnen houden. Maar zet de datum vast in uw agenda. Het is gebruikelijk om op die datum de namen te noemen van gemeenteleden die zijn overleden in het afgelopen jaar. Misschien zijn er mensen in uw omgeving overleden die niet tot de gemeente horen, maar wel bij u. Laat u hun namen ook weten?

De kerkdiensten vinden inmiddels plaats met niet meer dan 30 mensen, alleen voorzang en mondkapjes zolang we niet op onze plaats zitten. Daar kunnen we somber van worden, maar gelukkig zijn er wel elke dienst mooie muziek, goede teksten en gebeden. Binnenkort komt er een voorbedenschrift in de Oude Kerk te liggen, waarin u kunt opschrijven voor wie u graag wilt laten bidden. Ik heb de indruk dat weer duidelijk wordt dat “nood leert bidden”. Welkom. 

De kerkdiensten zijn niet wat u gewend was en dat blijft voorlopig ook nog zo. We doen ons best intussen er op een andere manier voor elkaar te zijn. Ik blijf “gewoon” bezoekwerk doen. Altijd met afstand en zonder handen schudden, dat wel. Mocht u bezoek willen, laat het vooral weten. Ook Annie van Hoeven staat voor mensen klaar en de kerkenraad gaat door. We hebben oog en oor voor u. Voelt u zich dus vrij om contact met ons op te nemen. Ook kunt u op woensdag en zaterdag de kerk in lopen, een kaarsje aansteken, even gaan zitten. Op de Facebookpagina van de Oude Kerk en ook op die van de Ontmoetingskerk vindt u 2x per week een overweging van een van de predikanten, en ook andere berichten waar je wat aan kunt hebben.

De dagen worden korter, de wind wakkert aan. Regen klettert ons om de oren. Laten we elkaar vasthouden! 

Hartelijke groet, vrede en alle goeds

Ds Sietske van der Hoek

GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank € 10,00 via mevr. A. van Hoeven €50,00 en € 10,00

Hartelijk dank voor deze giften.
VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

De beroepingscommissie is vorige week weer bij elkaar gekomen en de laatste weken zijn we veel aan het luisteren geweest in verschillende kerken en via de moderne kanalen. We hebben nog twee overgebleven, geselecteerde kandidaten voor het predikantschap in onze gemeente. We hopen in de maand december een voordracht van een kandidaat te kunnen doen aan onze kerkenraad. 

Elibert Hoogkamer


KERSTMARKT 2020 AFGELAST

De commissie van de Oude Kerk Naaldwijk heeft besloten dat de Kerstmarkt dit jaar niet doorgaat.

Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers. Het is niet realistisch daarbij te verwachten dat iedereen aan de eisen van anderhalve meter afstand kan voldoen. Als het aantal bezoekers beperkt moet worden vanwege corona, vreest de organisatie rijen met mensen die naar binnen willen met alle risico’s van dien.

We gaan ervan uit dat volgend jaar alles weer door kan gaan. De data voor volgend jaar zijn 10 en 11 december 2021.

We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we jullie volgend jaar weer mogen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Kerstmarktcommissie Oude Kerk Naaldwijk.


KERSTVIERING OUDEREN (70+) 2020 AFGELAST

Zoals u van ons gewend bent wordt er elk jaar voor onze oudere gemeenteleden een kerstviering georganiseerd.  Helaas moeten wij u nu melden, dat deze viering dit jaar (2020), gezien de coronasituatie, niet kan plaats vinden. Wij hopen echter, dat wij u in 2021 wel weer mogen ontvangen op deze speciale middag. 

Namens de diaconie van de Oude Kerk, 

Dineke van Hoeven (tel. 0174237522)


KLEDING INZAMELING 

Na het niet doorgaan van de voorjaarsinzameling door corona, wordt hij nu wel gehouden (17, 19 en 20 oktober), ook weer in Naaldwijk. Zie voor nadere informatie onder ’s-Gravenzande.


BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Keuzes in de supermarkt
Wat heeft je geloofsovertuiging te maken met je keuzes in de supermarkt? Kies je voor: lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk, eerlijk voor de producent? De workshop ‘God in de supermarkt’ helpt je om keuzes te maken. De workshop wordt gegeven door Alfred Slomp van de Werkgroep De Groene Kerk. Woensdag 14 oktober om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aanmelden:
bbv@pkn-naaldwijk.nl of 06-54252108.


Bijbelen op 26 oktober: Scheppingsverhalen queer gelezen

Op deze tweede avond van een nieuw seizoen Bijbelen lezen we opnieuw de Scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2. Er is de traditionele uitleg dat deze hoofdstukken ons vertellen over de scheppingsorde van man en vrouw. Allerlei conclusies kunnen daaruit worden getrokken. Over de positie van de man en de vrouw. De man eerst geschapen, de vrouw daarna. De man krijgt een andere taak dan de vrouw. Deze hoofdstukken worden dan soms gebruikt om bijvoorbeeld homorelaties of transpersonen af te wijzen. De laatste decennia hebben ons geleerd dat je deze hoofdstukken ook anders kunt lezen. Een andere bril geeft een andere uitleg. Vorig jaar verscheen het boekje ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt, Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk’ met daarin een paar hoofdstukjes over ‘Genderdiversiteit en de Heilige Schrift’ geschreven door een transman. Het is mooi om te lezen hoe door de bril van een transman de twee scheppingsverhalen aan het begin van de Bijbel opeens nieuw oplichten. Er is helemaal geen sprake van een scheppingsorde, maar er komt juist veel meer ruimte voor genderdiversiteit. Heel verrassend!

Maandagavond 26 oktober, 20.00 uur, Ontmoetingskerk, met ds. Eibert Kok. Aanmelden: bbv@pkn-naaldwijk.nl of 06-54252108.


Leerhuis op 11 november: De Bijbel en transgender personen

Met de Bijbel in de hand kunnen bepaalde groepen mensen worden achtergesteld of buitengesloten. Zou dat de bedoeling zijn? Met een andere manier van lezen kunnen diezelfde teksten soms juist ruimte bieden waardoor mensen niet meer buitengesloten of achtergesteld worden. In het Leerhuis proberen we elke keer weer de Schriften opnieuw te lezen en proberen we dit seizoen te kijken naar teksten die mensen lijken uit te sluiten. Kunnen we die teksten ook anders lezen? Zodat er wel ruimte komt?

Op woensdag 11 november nemen twee sprekers ons meenemen in een nieuwe manier van Bijbellezen: Hoe lichten Schriftwoorden op als ze gelezen worden door de ogen van transgender personen? De twee sprekers, Heleen Zorgdrager en Jolanda Molenaar, vormden met nog twee anderen de redactie van het boek dat in 2019 verschenen is ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt, Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk’. Heleen Zorgdrager is hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit en Jolanda Molenaar is transtheoloog, transgender pastor en coördinator van de gespreksgroep Transgender en Geloof van de belangenorganisatie Transvisie. Zij zullen verschillende manieren van Bijbellezen naast elkaar zetten en daarbij ook voorbeelden geven welke gevolgen dat heeft voor de interpretatie van bepaalde Bijbelpassages. Door passages anders te lezen lijkt de Bijbel een veel minder strak man-vrouw schema te bieden dan traditioneel gedacht en komt er ruimte voor meer genderdiversiteit.

Op woensdagavond 11 november, 19.30 uur in de Oude Kerk. Toegangsprijs € 5. De avond wordt afgesloten met een korte vesper. Aanmelden: bbv@pkn-naaldwijk.nl of 06-54252108.