Artikelen uit de 74ste jaargang 2019 – nr. 12 van  Vrije Ruimte              26 september 2019

Is vrijheid altijd blijheid?


Het is de titel van een recent verschenen boekje met als ondertitel ‘Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd’. Onder redactie van Wies Houweling, algemeen secretaris van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland, gaan een achttal theologen, filosofen en journalisten op die vragen in. Het boek is voortgekomen uit gesprekken die werden gevoerd tijdens diners die de SSVG (Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed) organiseerde om een bijdrage te kunnen leveren aan het maatschap-pelijke en politieke debat. 

Vrijheid staat deze dagen vooral in de belang-stelling vanwege het feit dat 75 jaar geleden de bevrijding van de Duitse overheersing werd ingezet. Koning Willem Alexander ging in de troonrede op 17 september hier op in en pleitte voor meer bewustwording van het feit en dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Voor de jaarlijkse tuindienst van de VVP Maasdijk op 18 augustus jl. had de voorbereidingscommissie ook voor het thema vrijheid gekozen. De bezoekers konden met een paar woorden op een kaartje invullen wat voor hen vrijheid en onvrijheid betekende. Hoog scoorden antwoor-den als ‘jezelf kunnen zijn’ en ‘vrijheid van meningsuiting’. Het zelf bepalen hoe men zijn leven inricht hoort bij de vrijheden van onze tijd. Volgens de auteurs van het boek klinken die vrijheden anno 2019 toch minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden en constateren ze dat vrijheid onder druk staat. Vrijheid kent haar schaduwzijden en vrijheden kunnen tegenover elkaar komen te staan. Dat weten we natuurlijk ook wel. Mijn vrijheid kan ten koste van de vrijheid van een ander gaan. In dit verband wijst de filosoof Laurens ten Kate op de vrijheid van de vrije markt. Hij introduceert de term renderen als de mantra van deze tijd. Zoveel mogelijk winst en rendement maken is waar het om draait. Ieder moet zijn vrijheid op eigen houtje te gelde maken. De mens met werklust, lef en focus beantwoordt aan het neutrale beeld van de ondernemende mens. Religieuze, levensbe-schouwelijke, culturele en sociale tradities spelen niet mee op de markt. In dat vrijemarktdenken worden overgeleverde tradities, gewoontes, normen en waarden vaak juist als hinderlijk gezien. Dat vrije- marktdenken en een terugtrekkende overheid leiden tot een harde wereld waarin volgens de auteur velen uit de boort vallen. Mensen zonder werk, mensen met een beperking, mensen met een slechte gezondheid passen niet in dat vrijemarktdenken. Hij vraagt zich af of we wel ieder voor zich onze levens kunnen of willen inrichten.

De kerk, de geloofsgemeenschap is eeuwen de plaats geweest waar de ander centraal werd gesteld. Waar niet gold en geldt: ieder voor zich. Waar men voorgehouden kreeg om rekening met de ander te houden ook als je er wat voor moest opofferen. ‘Waar de Geest des Heren is, is vrijheid’. Bekende tekst uit de tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Maar velen houden zich niet (meer) bezig met Gods Geest en varen mee in de stroom van ontkerkelijking. Toch zijn er hoopvolle tekenen dat welvaart en consumentisme alleen niet langer een lokkend toekomst-perspectief worden gevonden en ook geen antwoord geven op de grote levensvragen en wat de samenleving bindt. Een besef begint door te dringen dat vrijheid niet altijd blijheid is. Echt vrij zijn we namelijk pas als iedereen dat is. Vrijheid kan ook niet zonder verbondenheid. De ondertitel van het boekje spreekt terecht van ‘vrijzinnige vragen’ en niet van ‘vrijzinnige antwoorden’. Het zet ons aan tot denken en trachten een nieuw idee van vrijheid te scheppen. Mooi onderwerp voor gesprekskringen!

Ds. Dick Peters


Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl


Zondag 29 september        

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, gezamenlijke dienst met PgN


Zondag 6 oktober

10.00 uur, Prof. Johan Goud, den Haag, Kinderkring

19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij, Psalm 86


Zondag 13 oktober

10.00 uur, ds Marjan Driessen, Leiden

19.00 uur, Taizé-vesper, ds Eibert Kok, Psalm 33


Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 

Zondag 29 september    

09.30 uur, ds Eibert Kok, Kinderdienst

19.00 uur, Commissie Bijzondere Diensten, ds Gerrit van Dijk, m.m.v. Unlimited, in de Oude Kerk

Zondag 6 oktober    

10.00 uur, Rode Loper, Herman Boon (cabaretier en liedjeszanger)

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Atrium

Zondag 13 oktober    

10.00 uur, ds Eibert Kok, Heilig Avondmaal
ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 236, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot,  Kerkstraat 27, 2671 HC  Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net


WIJ GEDENKEN

Op 15 augustus is Joop de Hoog overleden. Joop was een echte Naaldwijker. Hij werd er geboren op 4 juli 1930 en groeide op in een arbeidersgezin. Zijn vader werkte in de tuin, werk dat hij later zelf ook ging doen. In 1955 trouwde hij met Riet van Dop. Ze hadden het goed met elkaar en waren gelukkig met de geboorte van hun drie zoons. Joop was geen prater, zoals veel mannen van zijn generatie. Hij werkte hard om te zorgen dat het zijn gezin aan niets zou ontbreken. Na een aantal jaren veranderde hij van baan. Hij ging werken bij de groenteveiling op Westerlee. Daar heeft hij tot z’n pensioen gewerkt. Hij kreeg toen meer tijd voor z’n hobby’s. Hij was altijd al een verwoed visser. Eerst zeevissen aan de pier, later alleen in zoet water. Hij was bij wijze van spreken zes dagen in de week aan het water te vinden. Rustig en geduldig. Hij heeft ook veel tijd gestoken in vrijwilligerswerk voor voetbalvereniging Naaldwijk. Dat deed hij samen met zijn vrouw, die de kantinedienst voor haar rekening nam, met de inkopen. Joop was veel aan het werk, maar ook heel betrokken bij zijn gezin. Er zijn veel goede herinneringen aan de vakanties, vooral de kampeervakanties aan de Brielse Maas, waar het gezin zes weken vakantie vierde. Joop moest dan wel steeds heen en weer voor z’n werk, maar dat was voor hem geen punt. Na z’n pensioen kochten zijn vrouw en hij een bootje, de Zwerver. Daar hebben ze samen vele jaren mooie tochten mee gemaakt en heel veel plezier van gehad. Wel kreeg hij twintig jaar geleden een herseninfarct, maar daar herstelde hij gelukkig redelijk goed van. Het was natuurlijk een groot feest toen ze in 2015 konden vieren dat zijn vrouw en hij zestig jaar getrouwd waren. Maar groot was het verdriet toen zijn vrouw het jaar daarop kwam te overlijden. Zijn gezondheid begon hem daarna in de steek te laten. Ook het overlijden van zijn zoon was een zware slag. Op den duur kon hij niet meer thuis wonen. Hij moest opgenomen worden in de Kreek. Daar is hij op 15 augustus overleden. Op 21 augustus hebben we afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn leven in een aula van crematorium Ockenburgh. Hij mag rusten in vrede.

Carel van der Meij


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of als u 'lief en leed' wilt doorgeven; neem dan contact op met mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.


Verjaardagen

Op 3-okt: Dhr. H.J. Bossenbroek Naaldwijk, 78 jaar:11-okt: Mevr. A.G. Dijkhuizen VNaaldwijk, 81 jaar:12-okt: Mevr. J.C. Maat - Poleij  Naaldwijk, 76 jaar:15-okt: Dhr. A.N. de Jong Honselersdijk, 78 jaar:18-okt: Dhr. N.J. van der Ende, 87 jaar:21-okt: Mevr. N. Wulff - Boers Naaldwijk, 84 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE DIACONIE

Woningen aan de Verdilaan

Zoals wellicht bekend, is de Diaconie eigenaar van Verdilaan 45 t/m 85. Deze woningen werden in het verleden beheerd door Vestia, maar nadat deze organisatie had aangegeven het beheer en dus ook de toewijzing van de woningen niet meer te willen uitvoeren, heeft de Diaconie besloten zelf een beheerder aan te stellen. Daarnaast is ook besloten groot onderhoud te plegen aan het gebouw. Daarbij moet u denken aan het opknappen van de woning als deze vrijkomt, en ook de algemene gedeeltes, zoals de gangen worden onder handen genomen. De buitenkant van het gebouw zal worden aangepakt zodra het Pijletuinenhof wordt afgebroken en er nieuwe woningen zijn gebouwd. We kunnen dan de gevels aanpassen aan de nieuwe situatie.

De toewijzing van de woningen is dus nu ook een directe taak van de Diaconie. De doelstelling van de Diaconie is woningen te verhuren aan AOW-gerechtigden met een klein aanvullend pensioen. Concreet houdt dit in dat nieuwe huurders aan de volgende inkomenseisen moeten voldoen:

1. AOW ontvangen.

2. Het aanvullend pensioen mag niet meer dan € 7.500,00 bruto per jaar zijn.

3. Het vermogen mag niet meer dan € 30.360,00 per persoon zijn.

Mocht men in aanmerking willen komen voor een woning dan kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de Diaconie. Het adres is: Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk, Postbus 356, 2670 AK Naaldwijk.

Namens de Diaconie

Dirk Beijer, penningmeesterGIFTEN

Voor het restauratiefonds collecte bloemenvesper € 198,05.

Bij de startzondag gift voor het jeugdwerk € 60.


BIJBELKRING

Nu de zomer voorbij is begint de bijbelkring weer. We starten zoals gewoonlijk om 9:30 uur in de Herberg. 

Voorlopig zullen de predikanten van de P.G.N ons weer begeleiden, alvast onze dank.

Deelnemers van vorige jaren en nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

De data tot januari zijn: 25-9, 9-10, 23-10, 6-11, 20-11, 4-12. 

Tot ziens op 25 september.


CURIOSAMARKT OUDE KERK

Op zoek naar een origineel cadeautje voor je moeder of dochter, een puzzel voor uw kleinkind? Op zoek naar een stukje nostalgie in de vorm van een lp of theeservies uit grootmoeders tijd? Een gezellig boeketje voor het weekend? Een kledingstuk of tas die in de winkel niet meer te krijgen zijn? Een envelop trekken in de populaire bakkersstand of een geheel verzorgde BBQ voor de hele familie winnen voor 1 eurocent? Een leuk kastje om je inboedel compleet te maken? Of 'gewoon' heerlijk struinen tussen de rijen boeken en snuisterijen? Komend weekend is het zover, de 41ste editie van de jaarlijkse Curiosamarkt in de Oude Kerk. De organisatie wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers en de opbrengst komt volledig ten goede aan de instandhouding van het historische gebouw. De opening voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers vindt plaats op vrijdag 27 september om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). Voor het publiek gaan de deuren open om 15.00 uur tot 21.00 uur (met een pauze tussen 18.00 – 19.00 uur). Zaterdag 28 september open van 11.00-16.00 uur. Niet vergeten: zaterdag 28 september om 15.30 uur is de trekking van de Grote Verloting door de notaris. De toegang is gratis. 

Graag tot ziens op de Curiosamarkt!

Commissie Curiosamarkt


KINDERKRING

Het nieuwe seizoen van de Kinderkring van de Oude Kerk gaat weer bijna van start.

Wat houdt de Kinderkring eigenlijk in en hoe ziet dat er dan uit?

Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben tijdens de kerkdienst hun eigen programma dat aansluit op hetgeen in de kerk behandeld wordt. Dit gebeurt onder leiding van een aantal ouders. De eerste tien minuten starten we met z’n allen in de kerk. Daarna gaan de kinderen met de leiding naar de naastgelegen ‘Herberg’. Er wordt een verhaal verteld en nabesproken. De oudste kinderen zoeken 

de betreffende schriftlezing op in de Bijbel en lezen dit voor. Daarna wordt er getekend of geknutseld. Gedurende de rest van de kerkdienst blijven de kinderen bij de Kinderkring.

Als er een kindje wordt gedoopt of er is Avondmaal komen de kinderen terug in de kerk om dit mee te vieren. Aan het begin van het seizoen kiezen de kinderen een goed doel waarvoor gespaard wordt gedurende het jaar. Aan het einde van het seizoen wordt het opgehaalde bedrag aan het doel overhandigd. Ter afsluiting van het seizoen, gaan de kinderen met de leiding een dagje uit. Zo zijn we afgelopen keer naar Madurodam geweest.

Wanneer is er Kinderkring?

Op zondagochtend is er volgens een rooster, in principe om de week, Kinderkring (met uitzondering van de zomerperiode). Dit rooster wordt met de ouders bij de start van het seizoen besproken.

De eerste Kinderkring van dit seizoen is zondag 6 oktober aanstaande.

Wilt u uw kind(eren) opgeven of wilt u wellicht meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Annemarie v.d. Wel (avdwel@kabelfoon.net of 06-19472340).
TERUGBLIK 


Expositie kerkrestauratie 1933/1935

Tijdens de feestweek was het kerkgebouw geopend voor het publiek. Naast bezichtiging van het gebouw was er in het koor van de kerk een overzicht van de grote kerkrestauratie. Ruim 300 mensen hebben hiervan kennisgenomen waaronder vele deskundigen zoals architecten, bouw- en timmerlieden en nazaten van de werknemers van de toenmalige restauratie. Velen hebben kunnen zien dat de bouwkundige staat van de kerk rampzalig was. De vele foto’s gaven aan dat instorten van het gebouw was te verwachten. Het is te danken aan de grote inzet van ds. De Graaff en de deskundige leiding van de architect van de Kloot Meijburg dat ons kerkgebouw gespaard is gebleven voor de ondergang. Aan de hulppredikant Bart Schouwink hebben wij te danken dat er een prachtig foto-overzicht bewaard is gebleven.

Zomerbloemententoonstelling

Voor de 34e keer werd de kerk weer ingeruimd voor een fantastische bloemenshow. Veel werk is verzet en vele duizenden mensen hebben genoten van al het mooie wat de natuur ons kan bieden.

Ook de stand van de Oude Kerk werd druk bezocht. De bezoekers hebben ook bijgedragen aan het onderhoud van het kerkgebouw door de aankoop van foto’s en wenskaarten. Veel vragen werden er ook gesteld over het kerkgebouw, de kerkinrichting en de kerkelijke gemeente. Alles werd naar tevredenheid behandeld.

Kerkbrochure

Tijdens de bloemenexpositie is het boekje “Wandeling door en om de Oude Kerk van Naaldwijk” gepresenteerd. In dit boekje met 36 pagina’s in kleur zijn alle belangrijke objecten in en om de kerk beschreven. De prijs van het boekje bedraagt € 3. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw.

Op de curiosamarkt en de komende Kerstmarkt zijn de Kerst- en wenskaarten te koop. Ook de kerkgids is dan in de verkoop.

    Arnold Knoppert, archivaris
BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Vrolijk en moedig geloven


MetTheoloog des vaderlandsStefan Paasop donderdag 26 september om 20.00 uur in de Hoeksteen in Monster.

Stefan Paas is theoloog des vaderlands, hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen. We gaan deze avond in op vragen rond missionair kerkzijn in deze tijd. Wat betekent het om kerk te zijn, missionair kerk nog wel, in een samenleving waar maar weinig mensen geïnteresseerd zijn in geloof? Kan dat, vrolijk en moedig geloven en kerk-zijn als je niet veel verwachtingen hoeft te hebben van kerkgroei of grote invloed op de samenleving? Natuurlijk kan dat! In een interview met Visie, het programmablad van de EO zegt Stefan Paas: “Ik ben een mens die van discussiëren houdt. Ik vind het leuk om – deels – dwarse opinies te hebben. Als de meerderheid iets vindt, heb ik altijd de neiging daar vragen bij te stellen. Dat hoort ook bij mijn missionaire hart, denk ik. Ik ben iemand die anderen graag overtuigt, maar die ook nieuwsgierig is: ik wil graag van anderen leren. Het samen nadenken over allerlei vragen vind ik uitermate boeiend.”

In samenwerking met de Protestantse gemeenten in ’s-Gravenzande en Monster

Bijbelen

Samen lezen in de Bijbel. 30 september, 20.00 in de Ontmoetingskerk. Ditmaal met als thema: Wijsheid in de Spreuken

Onder leiding van Carel v.d. Meij.


Expositie Bonhoeffer verbeeld door Jeltje Hoogenkamp

Inde maand oktober in de Oude KerkOp 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. In de jaren daarvoor, die hij doorbracht in de gevangenis, schreef hij zijn beroemde brieven ,aar ook tien gedichten en een aantal gebeden. Zij geven een directe inkijk in de situatie en gemoedstoestand van de Duitse theoloog. De gedichten en gebeden inspireerdenJeltje Hoogenkampom drie series schilderijen te maken. De series gaan ‘op tournee’ door heel Nederland en in oktober is er één bij ons in de Oude Kerk.


Een goed gesprek

Margriet v.d. Kooi, woensdag 9 oktober, om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Margriet v.d. Kooi is geestelijk verzorger, predikant en schrijver. Zij laat zien hoe je bij je bezoekwerk tot een goed gesprek komt. Boeiend, zeker als je zelf aan bezoekwerk doet.