Artikelen uit de  75ste jaargang 2020 – nr. 9 van   VRIJE RUIMTE                  2 juli 2020

VERHALEN


Verhalen, daar ging het in de vorige Vrije Ruimte, in het openingsartikel van ds Dick Peters ook al over. En laatst haalde ik een stuk aan, waarin Harry Kuitert zegt dat God “van verhaal is”. In mijn eerste gemeente werd het woord “verhaal” gezien werd als “verhaaltje”, ofwel: iets waar je geen enkele waarde aan hoeft te hechten. Het idee dat de Bijbel vol verhalen zou staan, is bij die opvatting vloeken in de kerk. Als ik bedoelde “verhaal” te zeggen, moest ik dat op zo’n manier inpakken, dat het tegelijk mijn betekenis had, en een betekenis die de kerkgangers konden accepteren. Wat is dat dan, een verhaal? Dat is wat iemand vertelt. Misschien verzonnen, misschien meegemaakt, maar wel met de invulling van de verteller. Het stereotype voorbeeld is een ongeluk waar 4 mensen bij betrokken waren. Alle vier verwoorden ze een andere invalshoek: de bestuurder, de vrouw die onder de auto kwam, de omstander die nog riep dat ze uit moest kijken, de agent die kwam kijken.

Vergelijk het met wat over Jezus verteld wordt: 4 verschillende invalshoeken. De evangelist Marcus schrijft alsof hij de laatste trein moet halen, Mattheüs en Lucas kennen elkaars verhalen en die van Marcus. En Johannes schrijft veel later, en moet voor een heel andere doelgroep vertellen. In onze tijd: in de kerk vertel je anders dan voor werkers in de kassen. In Polen kies je een andere invalshoek dan in Naaldwijk, want je begrijpt elkaars humor en elkaars gevoeligheden niet. Terwijl een verhaal dat je aanspreekt nou juist daar rekening mee houdt. Al met al kun je wel stellen dat het een hele prestatie is dat die oude Bijbelverhalen, sommige wel uit het jaar 1000 voor Christus, nog steeds mensen bevrijden, beschamen, vervoeren, troosten en weer tarten. Dus zeker niet zomaar “verhaaltjes”, laat staan verhaaltjes voor het slapen gaan.

“Bijbelverhalen” zijn vertellingen die mensen geraakt hebben en doorgegeven. Waarschijnlijk begrijpen wij die verhalen op een andere manier dan de mensen van toen. Wij vatten de woordspelingen niet. Onze taal is de hunne niet. Maar toch vertellen we ze nog steeds.

Een goede vertaler heeft aan de Bijbel een hele klus, want je moet niet alleen de taal omzetten, maar ook de cultuur begrijpen. Jaren geleden was ik in Kameroen, waar de cultuur veel minder verschilde met die in de Bijbel dan de onze. Daar was het heel gebruikelijk dat de hoge heren een betere plaats aan tafel kregen dan de arme sloebers, ook al aten ze samen, dat kinderen niet meetelden en vrouwen geen predikant konden worden, want tijdens hun menstruatie zijn ze “onrein”, kunnen ze geen brood en wijn delen. Je kunt er zo Bijbelteksten naast leggen over Jezus die mensen aanmaant om een lagere plaats te kiezen, zodat iemand je naar voren kan roepen. Over Jezus die een kind in het midden zet, als voorbeeld voor de ouderen! Over vrouwen die door Jezus gezien en erkend worden. In Kameroen begrijpen ze de schok die Jezus veroorzaakt moet hebben. 

Nee, een verhaal is helemaal niet “zomaar een verhaaltje”. Het kan wereldschokkend zijn: de verhoudingen op zijn kop. Want “in Christus is noch man, noch vrouw, noch Jood, noch Griek, noch slaaf, noch vrije.” Voor velen van ons maakt het niet uit. Tot er een homoseksuele predikant beroepen zou kunnen worden, of een alleenstaande moeder, of iemand uit Suriname. Zo wordt een verhaal opeens heel tastbaar, schokkend misschien. Er is iets anders nodig om bij ons diezelfde schok teweeg te brengen.

Bijbelverhalen verstonden de kunst. Maar als wij ze niet meer kunnen begrijpen, wordt het misschien tijd om met elkaar andere verhalen te maken, te zoeken, te lezen en te vertellen. Verhalen die ons net zo raken als die oude teksten. Een Derde Testament?

Ds Sietske van der Hoek

__________________________________________

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND
__________________________________________

 75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van Vrije Ruimte een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaar-digheden uit het blad met ons te delen.


Wij vervolgen onze berichtgevingen uit vroegere kerkbladen over de periode 1981 t/m 1985.

Hierin zijn ook de laatste berichten van de afdeling De Lier opgenomen. In de volgende afleveringen volgen er geen berichtgeving meer van hen want de activiteiten in De Lier zijn gestaakt in 1985.


’s-Gravenzande

 Op 1 februari 1981 wordt ds. C. Groot uit Lekkerkerk als nieuwe predikant voor de Evangelische Unie bevestigd door ds. G. Hamoen. 1 januari 1982 wordt de deelgemeente Evangelische Unie omgezet naar een officiële Buitengewone Wijkgemeente in de Hervormde Kerk van ‘s-Gravenzande. In ditzelfde jaar krijgen drie historische schilden een nieuwe plek. Zij worden aan de balustrade van het orgel gehangen. 8 februari 1983 viert de vrouwenvereniging haar 40-jarig jubileum. Oprichtster is de echtgenote van ds. Van Dijk (1942-1945). De zondagschool van de Evangelische Unie bestaat 75 jaar. Hieraan wordt tijdens een feestelijke kerkdienst op 9 september 1984 aandacht besteed. Tijdens de Pinksterdienst in 1985 wordt het 4e Antependium (Liturgisch kleed) in gebruik genomen. 














































Naaldwijk

Op 28 februari 1981 wordt het Heilig Avondmaal gevierd in Naaldwijk. Tijdens deze viering wordt, na een traditie van 100 jaar, voor de laatste keer gebruik gemaakt van Avondmaalsbrood van bakker Boon. Zij beëindigen hun bedrijf. Het speciaal gebakken Avondmaalsbrood is de laatste jaren door hen geschonken.
















Mei 1981 viert de heer F. Klop zijn 12 ½ jarig jubileum als beheerder van het Pleincentrum en als koster van de kerk.

Zondag 18 oktober wordt ds. A. de Vos uit Berkenwoude bevestigd als nieuwe voorganger voor Naaldwijk. Fam. De Vos gaat wonen in de nieuw aangekochte pastorie in de Anjerlaan. Tijdens de Avondmaalsviering van 9 april 1982 zijn er voor de eerste keer ook kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan de viering. Er wordt ook een begin gemaakt met een Bijbelkring. In augustus wordt een ringleiding ten behoeve van slechthorende gemeenteleden in de kerk in gebruik genomen. Op 6 en 7 augustus 1983 komt de Oude Kerk van Naaldwijk in landelijke belangstelling. De kerk is opgenomen in het Kerkepad van de NCRV. De belangstelling is enorm. Op 15 september 1984 is er een jubileumconcert ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de organist Gerard Bal. Vanaf november heeft de Kerkvoogdij het gebruik van collectebonnen ingevoerd. 











De heer Fred Klop gaat eind dit jaar met pensioen. Als opvolgers voor het werk als koster / beheerder wordt de fam. Van Druten verwelkomd. December 1985 wordt d.m.v. een expositie en in een kerkdienst aandacht besteed aan het feit dat het kerkgebouw 50 jaar geleden een zeer grote restauratie heeft ondergaan.


Honselersdijk

Met ingang van het jaar 1982 is er weer een pastoraal medewerker verbonden aan de VVH Honselersdijk. Ds. G. Hooykaas uit Den Haag komt een aantal uren per week bijstand verlenen in Honselersdijk. In november 1983 wordt melding gemaakt dat de kerkzaal is voorzien van nieuwe stoelen. Een prachtige aanwinst. Het kostersechtpaar, de familie Moor, viert op zondag 1 juli 1985 het 12 ½ jarig dienstverband.


Arnold Knoppert, 

archivaris Oude Kerk Naaldwijk

Maasdijk

In Maasdijk wil men graag van start gaan met een Jonge Vrouwensoos. De oprichtingsavond is op 2 maart 1981. Enkele bestuursleden van Concordia worden bevestigd als ambtsdragers binnen de Hervormde Gemeente. Op 27 september vindt de bevestiging door ds. N.J.M. Hogendijk plaats. Dr. Van Dooren bood tijdens deze dienst, namens de Houtrustgemeente, een doopvont aan. Op 4 oktober vindt de eerste doop van twee kinderen plaats. In het voorjaar van 1982 wordt het jeugdhonk “de Rattenvanger” omgebouwd tot bestuurskamer. Tijdens een bestuursvergadering in juni 1983 wordt het plan geopperd om een bloemenfonds in het leven te roepen. De gelden worden gebruikt om een aandacht bloemetje te kunnen bezorgen bij de gemeenteleden tijdens ziekte of feestelijke gebeurtenissen. 










Op 1 september 1984 is dr. J.P. van Dooren, hulp in het pastoraat van de VVH Maasdijk, overleden. Tijdens de kerkdienst van 11 november wordt Vicaris Lubbers als voorganger van de gemeente ingeleid. Men is verheugd dat hij deze taak voor de tweede maal op zich heeft genomen. Voor de trouwlocatie in het kerkgebouw worden in augustus 1985 twee nieuwe armleunstoelen aangeschaft. 


De Lier

Nadat de heer Dulfer zijn werkzaamheden in De Lier in 1976 had afgesloten is mevrouw Dulfer bijstand blijven verlenen in het Pastoraat. Door het vertrek in maart 1981 van de fam. Dulfer naar Bourtange in Groningen eindigt ook haar werk in maart 1981. Uit de vermeldingen in het kerkblad blijkt dat 


het steeds moeilijker wordt om een gastpredikant te vinden. Door een grondige verbouwing van “Het Anker” 

in De Lier moesten de wekelijkse kerkdiensten uitwijken naar het Groene Kruisgebouw. Medio maart kan men weer terugkeren naar de vertrouwde locatie “Het Anker”. In december 1983 meldt het bestuur van de VVH De Lier dat men besloten heeft om met ingang van het nieuwe jaar 1984 de wekelijkse kerkdiensten te beëindigen. De laatste dienst op 25 december 1983 wordt geleid door ds. G. Scheper

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

-Voor de kerkdiensten in de Oude Kerk is aanmelden vooraf verplicht, zie elders in deze Vrije Ruimte over de uitleg

-Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan: 0174 648569 of 0629040029.

-Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl


Zondag     5 juli

10.00 uur, ds Eibert Kok, Naaldwijk


Zondag    12 juli

10.00 uur, ds Sietske v.d. Hoek, Naaldwijk


Zondag    19 juli

10.00 uur, ds Hans Meijer, ‘s Gravenzande


Zondag     26 juli

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Naaldwijk


Zondag     2 augustus

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Naaldwijk


Zondag     9 augustus

10.00 uur, pastor Wim Hoefman, Maasland


Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Reserveren is noodzakelijk! 

Voor de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk vindt u de procedure voor het aanmelden op de website www.pkn-naaldwijk.nl


Zondag 5 juli        

9.30 uur, ds Marian de Vries


Zondag 12 juli

9.30 uur, ds Marian de Vries


Zondag 19 juli

9.30 uur, ds Eibert Kok


Zondag 26 juli

9.30 uur, ds Marian de Vries


Zondag 2 augustus

9.30 uur, ds Christiaan Donner, den Haag


Zondag 9 augustus

9.30 uur, ds Carel v.d. Meij


ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl


Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 12-jul: Mevr. L.B. Bestebreur - Voois Naaldwijk 81 jaar.

15-jul: Mevr. L.C. Verheij - van der Linden Naaldwijk 84 jaar.

21-jul: Dhr. A. de Vos Naaldwijk 91 jaar.

27-jul: Mevr. A.M. Walma - Pot Naaldwijk 92 jaar.

27-jul: Mevr. L.C. Hoogendoorn - de Liefde Naaldwijk 80 jaar.

30-jul: Mevr. P.W. van der Starre - Boksman Naaldwijk 78 jaar.

1-aug: Mevr. J.C. van Vliet - Zwartveld  Naaldwijk 77 jaar.

4-aug: Dhr. T. Berkman Secretaris  Naaldwijk 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de hervormde Gemeente Oude Kerk.


Huwelijksjubileum

Op 17-07-2020 zijn dhr. en mevr. Van den Bosch – Romein, Naaldwijk, 50 jaar getrouwd.

Op 22-07-2020 zijn dhr. en mevr. De Jong – Kuijvenhoven, Honselersdijk, 55 jaar getrouwd.

Op 31-07-2020 zijn dhr. en mevr. Van Zanten – Alleblas 45 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


VAN DE PREDIKANT

Langzaam begin ik een beetje vertrouwd te worden met Naaldwijk, nu vergaderingen weer in het echt plaatsvinden en meer mensen hun tuin of voordeur openstellen voor bezoek en 


een gesprek van aangezicht tot aangezicht. 

Langzaam ook begin ik een beetje vertrouwd te raken met het vrijzinnige gedachtegoed. Ik ben er niet in opgegroeid, dus de officiële vrijzinnigheid is nieuw voor me. Toch blijft het spannend. Mijn eerste “echte” kerkdienst moet nog komen. Ik ben heel benieuwd en hoop u te ontmoeten op 12 juli. 

Op 5 juli gaat collega Eibert Kok voor, met een eigen geluid. Het zal een bescheiden feestje zijn elkaar weer te ontmoeten vermoed ik zo. 

Graag tot ziens!

Ds Sietske van der Hoek

UIT DE KERKENRAAD

We hebben er lang naar uitgekeken, maar vanaf 5 juli kunnen we op zondagmorgen weer open voor kerkdiensten. Dit zal niet zijn zoals we gewend waren, want voor ieders veiligheid en gezondheid moeten we binnen de 1,5 meter regel garanderen. Dit betekent dat mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen, 1,5 meter afstand moeten houden. Het zal in het begin voor iedereen even wennen zijn, maar we zijn blij dat we weer diensten kunnen houden, en verwachten tot maximaal zo’n 100 personen plaats te kunnen bieden. Bij het openen van de kerk werken we weer nauw samen met de Ontmoetingskerk. Waar zij hun kerk de afgelopen maanden open stelden om de gezamenlijke diensten via Internet te kunnen organiseren, zullen wij onze kerk nu ook open stellen om zoveel mogelijk mensen een plaatsje in één van de Kerken te kunnen bieden.

We hopen dat u de gang naar de kerk weer weet te vinden, en nodigen u dan ook van harte uit om, ondanks de extra maatregelen, vanaf 5 juli weer persoonlijk in de Kerk aanwezig te zijn. Leest u het stukje hieronder alstublieft aandachtig door, omdat we ons aan bepaalde regels moeten houden om de diensten veilig te laten verlopen.


Aanmelden

Het is vanuit de overheid verplicht om mensen vooraf te laten “reserveren”. Dit betekent dat u vooraf moet aangeven dat u naar de Kerk wilt komen, en bij de deur wordt ook gecontroleerd wie zich hebben aangemeld.

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

    -    Stuur een e-mail naar aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl

    -    Telefonisch via Arie van Spronsen: 06-24622335

    -    Telefonisch via Caroline Koenen: 06-10541301

Voor de snelle verwerking heeft e-mail de voorkeur, indien u daarover beschikt. Aanmelden moet gebeuren voor vrijdag 12:00 uur; en u ontvangt daarna een bevestiging dat u daadwerkelijk kunt komen.

Uiteraard vinden we het niet fijn om mensen terug te moeten sturen, dus ook het verzoek aan u: komt u alstublieft niet naar de kerk zonder reservering. Wilt u naar de kerk komen, maar weet u nog niet 100% zeker of u kunt komen? Meldt u zich dan in elk geval aan, en laat dit dan even weten bij uw reservering – zo hoeven we geen mensen teleur te stellen.


Praktische afspraken

Bij aankomst in de kerk moeten we de aanmeldingen controleren, en wordt u naar een plaats gebracht, waarbij we rekening houden met de afstand tussen personen. We vragen u hierbij flexibel te zijn, want het kan zijn dat u niet op uw vertrouwde plek kunt zitten, maar samen zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk mensen veilig in de kerk kunnen plaatsnemen. Om dit soepel te laten verlopen vragen we u om niet voor 9:45 uur aan te komen.

Uw jas neemt u mee naar uw zitplaats, de kapstokken van de Kerk zullen niet beschikbaar zijn.


Parkeren op het Wilhelminaplein is mogelijk, echter vanwege de grotere terrassen zal dit aan de andere kant van het plein zijn dan normaal. Komt u met de auto? Rijdt u dan via de Dijkweg en Rembrandststraat het dorp in, vervolgens kunt u tegenover de Slimmerick het Wilhelminaplein oprijden.


Op dit moment is samenzang in de kerkdienst niet toegestaan, omdat zingen een vergroot risico op besmetting met zich meebrengt. De verschillende predikanten zullen elk op hun eigen manier invulling geven aan een alternatief voor de samenzang. 


Uiteraard is het doorgeven van collectezakken op dit moment geen optie. Daarom collecteren we na afloop van de dienst met een open schaal. Er zal één collecte zijn, die wordt gedeeld tussen de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Wilt u een specifiek bedrag aan één van beide geven, of wilt u uw gift niet in een open schaal geven, dan kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekeningen (zie onder Adressen), of uw bijdrage in een envelop doen, waarop u het specifieke doel van uw bijdrage kunt schrijven.


Van overheidswege moet er een gebruiksplan beschikbaar zijn, waar alle maatregelen in beschreven staan. Dit gebruiksplan wordt deze week op de website van onze Kerk geplaatst.


Gezondheid

Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen:

    -    Neusverkoudheidof hoesten of benauwdheid of koorts(vanaf38°C)?

    -    Heeft u de afgelopen 24 uur Covid-19 symptomen gehad?

    -    Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met koorts en/ of benauwdheidsklachten?

    -    Is er bij uzelf of een huisgenoot/ gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als u hier 'nee' op kunt antwoorden kunt u een plekje reserveren.

    -    Wees eerlijk over de bovenstaande vragen over Covid-19;

    -    Reinig uw handen bij binnenkomst;

    -    Toiletgebruik alleen in hoge nood;


In en om de Kerk

Hoewel we geen kerkdiensten hebben gehouden de afgelopen maanden, hebben we ook niet stilgezeten, en de oplettende kijkers zullen merken dat er een aantal zaken is veranderd in en om de Kerk.

Om te beginnen staat er voor de kerk tegenwoordig een AED, een apparaat dat helpt bij een eventuele reanimatie. Deze plaatsing is tot stand gekomen met dank aan onze diaconie. We hopen deze nooit nodig te hebben, maar mogelijk maakt dit apparaat tóch ooit het verschil als iemand hartproblemen ervaart. Onze kosters zullen hiervoor ook op cursus gaan, zodra dat weer kan. De plaatsing is buiten de kerk, zodat de AED ook gebruikt kan worden bij calamiteiten op het Wilhelminaplein, als de kerk niet in gebruik is.

Daarnaast is de oprit voorin de kerk vervangen door een prachtig nieuw exemplaar. De oude oprit was ooit gebouwd voor de zomerbloemententoonstelling en is blijven liggen omdat dat makkelijk was voor de kerk, maar verdiende zeker geen schoonheidsprijs. De nieuwe oprit is gemaakt door Willem Jan Boerema, en geschonken door de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Vanaf 5 juli kunt u deze ook zelf weer gaan bekijken.

Tot slot heeft het personeel van Bij5 niet stilgezeten toen het restaurant gesloten was. Het hele restaurant is, waar nodig, voorzien van nieuw schilderwerk. Ook hebben ze gelijk de voormalige kloostergang en de toiletgroep meegenomen, dus àls u naar het toilet gaat, zit alles daar weer fris in de verf.

Groeten, Erik Knoppert


BEROEPINGSCOMMISSIE

Beste gemeenteleden,

Het beroepingswerk vordert gestaag, na een aantal gesprekken met verschillende dominees en veel luisterbeurten op de computer zijn er nog twee heel goede kandidaten overgebleven. De komende tijd kunnen we deze dominees weer in levenden lijve gaan beluisteren, om uiteindelijk te besluiten welke dominee het beste bij onze gemeente past. De zomermaanden zijn wij hier nog wel mee bezig want door vakantietijd etc. zijn er niet veel preekbeurten gepland. Gelukkig beginnen in onze gemeente op 5 juli as. weer live - kerkdiensten zodat wij elkaar op 1,5 meter kunnen ontmoeten in de kerk.

Elibert Hoogkamer


ZOMERKRING

Het kan weer, samenkomen! Jammer genoeg nog niet onbekommerd. We moeten ons voorlopig houden aan allerlei voorschriften. Maar het kan weer!

Ook deze zomer worden er weer vier ochtenden in de Oude Kerk georganiseerd onder het motto: Zomerkring. Want niet iedereen is op vakantie. De bijeenkomsten beginnen steeds om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Aanmelding van tevoren is wel noodzakelijk. Dat kan bij de dominee die de leiding heeft van de morgen. Dit zijn de data en de onderwerpen:














15 juli: Eibert Kok – Van oktober tot januari was in het Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling ‘North & South’. Van de inrichting van kerken uit de periode 1100-1350 is heel weinig bewaard gebleven. Alleen in het uiterste noorden van Europa en in het uiterste zuiden blijken nog unieke middeleeuwse kunstwerken bewaard gebleven. De zeldzame kunstwerken uit Catalonië en Noorwegen waren eenmalig te zien in Nederland, spectaculaire en zeldzame kunst uit de twaalfde tot veertiende eeuw. En ondanks hun mijlenverre afstand lijken de stukken enorm veel op elkaar! Eibert zal vertellen over de inrichting van (dorps)kerken in de hoge middeleeuwen.

Aanmelden bij kok@pkn-naaldwijk.nl.


29 juli: Marjan de Vries – Op het moment dat dit artikel geschreven wordt, heeft Marjan nog verlof. Houd de wekelijkse berichten (van de scriba) in de gaten. Daarin zal Marjan vertellen over het onderwerp van deze morgen.

Aanmelden bij devries@pkn-naaldwijk.nl.


12 augustus: Carel van der Meij – Deze morgen gaan we kijken naar de illustraties die gemaakt zijn bij een complete uitgave uit 1534 van de Bijbel in het Duits, de vertaling van de hand van Maarten Luther. Die uitgave is rijk geïllustreerd met ingekleurde gravures, afkomstig uit het atelier van Lucas Cranach, één van de bekendste Duitse schilders uit die tijd. Die afbeeldingen zijn niet alleen de moeite waard om te bekijken, ze roepen ook vragen op over de manier waarop we de Bijbel lezen. Toen, in de zestiende eeuw, en nu. 

Aanmelden bij vandermeij@pkn-naaldwijk.nl of 0174 786203.


26 augustus: Sietske van der Hoek – Voor Sietske gemeentepredikant werd in Naaldwijk, was ze 18 jaar geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Wat maakt dat voor verschil? Allereerst heb je daar te maken met mensen van veel diverser pluimage dan in de doorsnee gemeente. Mensen uit allerlei geloofsrichtingen en dan ook nog mensen zonder kerk. Je bent echt een beetje een vliegende keep. Ze vertelt deze morgen graag over die tijd, over de verschillen en de overeenkomsten. Welkom!

Aanmelden bij sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl.

.