Artikelen uit de 75ste jaargang 2020 – nr. 4 van  VRIJE RUIMTE              12 maart  2020

Corona en PasenDe afgelopen weken eindigden of begonnen (telefoon)gesprekken en mails met dat het verwarrende, bizarre of onzekere tijden zijn en werden er woorden van bemoediging overgebracht. Begrijpelijk en herkenbaar. Op het moment dat ik dit schrijf is bekend dat er vanwege het coronavirus geen diensten in de Stille Week en Pasen zullen worden gehouden. Een aantal kerken heeft hier al creatief op gereageerd door dankzij een kerkomroep of andere mogelijkheden vanuit een lege kerk met slechts een paar aanwezige ambtsdragers en een organist toch een kerkdienst uit te zenden. Maar toch. Voor zover ik mij kan herinneren zat ik met Pasen in een kerk of ging er in een dienst voor. Dat zal nu voor mij en miljoenen anderen niet het geval zijn en zullen we ons moeten behelpen vanuit de huiskamer stil te staan bij de boodschap van Pasen. Hoe spijtig ook, het is een gering offer ten opzichte van andere maatregelen die in verband met het coronavirus een grote invloed hebben op ons sociale leven en die bijvoorbeeld maken dat je niet je dierbaren, vrienden of gemeenteleden mag bezoeken. En er zijn natuurlijk grote zorgen over zieke of kwetsbare familieleden en vrienden. Maar van ons allen wordt nu eenmaal gevraagd om ons aan te passen om te voorkomen dat het ellendige virus nog meer onheil kan aanrichten. Dat vraagt veel van ons en de geloofsgemeenschappen. Want het staat op gespannen voet met de opdracht waar we als kerken voor staan. Het is de afgelopen tijd al vele malen in de media onder de aandacht gebracht: Er zijn ongelooflijke blijken van een hartverwarmende solidariteit en omzien naar elkaar op allerlei terreinen van de samenleving. Dat geeft de burger moed. Helaas zijn er ook, zoals in elke crisis, lieden die misbruik van de situatie maken en voor eigen gewin gaan. Voor mij valt hieronder ook een kerk die het coronavirus uitsluitend beschouwt als een straf van God en met een beroep op vrijheid van godsdienst meent zich derhalve niet aan de voorgeschreven maatregelen te hoeven houden. Dat staat voor mij haaks op de boodschap van Pasen. 
Het verhaal van Jezus’ dood en opstanding is een belangrijke pijler van het Christendom. Na zijn dood aan het kruis vertellen de leerlingen dat Jezus is opgestaan uit de dood en aan hen is verschenen. Die leerlingen moeten wel wanhopig op zoek zijn geweest naar de zin van die dood van hun leraar. Verkerend in een crisis probeerden ze die zin te ontdekken. Ze hadden gehoopt dat Jezus het Koninkrijk van God zou hebben gerealiseerd wat inhoudt een bevrijd leven voor alle mensen. Door Jezus’ dood leek dat alles in één klap van de baan te zijn. Is dan alles en Jezus’ optreden voor niks geweest? De leerlingen zijn er vol van, hebben vragen en spreken er onderling over. Dan rijpt langzamerhand bij hen het inzicht dat Jezus’ dood een overtuigend teken van zijn vrijheid is. Dat Jezus zich niet liet leiden door angst maar door liefde tot het uiterste toe. Ze zagen in dat door zijn dood zijn boodschap niet verdwenen was maar nog altijd springlevend. Een boodschap die zich onder andere laat omschrijven als dat we met al onze mogelijkheden moeten opstaan tegen alles wat dood is in ons eigen leven. Opstaan tegen de gevolgen van een rondwarend virus bijvoorbeeld. Een we zien om ons heen dat gelovigen en niet gelovigen en anders gelovigen die boodschap verstaan. Dat over kerkgrenzen heen op allerlei mogelijke manieren een helpende hand wordt geboden geleid door liefde, respect en compassie. Als dit zich nou eens ook na de coronacrisis in dezelfde mate en liefst nog meer zou voortzetten zou Pasen 2020 meer dan ooit van grote betekenis zijn. Waar u zich met Pasen ook bevindt en onder welke omstandigheden dan ook: gezegende dagen, houd moed op een goede afloop en pas op elkaar.

Ds. Dick Peters

__________________________________________

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND
__________________________________________
75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaar-digheden uit het blad met ons te delen.

Wat werd er door en over de aangeslo-ten kerkelijke gemeenten geschreven in het kerkblad? Wij nemen u deze keer mee terug naar de jaren 1961 t/m 1965.


Naaldwijk

In januari 1961 wordt de laatste aangeschafte lichtkroon in de kerk opgehangen. Het totaal is dus gekomen op 7 stuks. In diezelfde maand wordt melding gemaakt dat de kerktoren een zingende toren gaat worden door de plaatsing van een carillon. Vanaf Palmzondag 1961 is er weer een kanselschrift te bewonderen. De vorige tekst was na de restauratie van 1933/36 niet weer aangebracht.

In ditzelfde jaar krijgt ds. Scheper een beroep uit Loppersum dat door hem niet wordt aangenomen. In januari ’63 schaft de kerkenraad een bandrecorder aan zodat de thuisblijvers de kerkdienst ook kunnen beluisteren. April 1963 vertrekken de vader en moeder van het rusthuis Bijdorp, de familie ’t Mannetrje, naar Oostwoud. Ds. Scheper is op 15 januari 1964 25 jaar gehuwd en ook 25 jaar predikant. In maart 1965 beginnen er plannen te komen tot restauratie van het jeugdgebouw. Helaas vinden wij in ditzelfde jaar ook een vermelding in het kerkblad over de terugkerende vernieling van de kerkramen door vandalisme.


’s-Gravenzande

Op 15 april 1961 legden Jan Maat; Jan Krouwel en Clara van Gemerden elk de eerste hoeksteen van het nieuw te bouwen jeugdgebouw. Op zaterdag 4 november werd de nieuwbouw in gebruik genomen na een feestelijke bijeenkomst. Ds. Sterringa neemt op 6 mei 1962 afscheid van ’s-Gravenzande en vertrekt naar Tiel. Door de vrouwenvereniging worden op 20 mei 1961 nieuwe vloerbedekking en loper bij de kansel aangeboden. Met de komst van ds. Verschragen in januari 1963 is eveneens de Ev. Unie een Noodgemeente geworden met een eigen kerkenraad. Hierdoor mogen nu dus ook de sacramenten in eigen kring worden gevierd. Het verjaardagfonds schenkt gelden voor aanschaf van het avondmaalservies. Helaas gaat het orgel ook mankementen vertonen waardoor een restauratie noodzakelijk is. De status Noodgemeente wordt per 1 januari 1965 omgezet tot Buitengewone Wijkgemeente in Wording. In ditzelfde jaar wordt in april vanuit het verjaardagfonds nieuwe collectezakken en een adventskandelaar aangeboden.

Interieur Uniekerk

Honselersdijk

In 1961 wordt tijdens de jaarvergadering gemeld dat de huisjes voor de kerk zijn gesloopt. Hierdoor ontstaat meer par-keergelegenheid. Voorganger de Vries maakt op 11 februari 1962 bekend dat hij een beroep heeft aangenomen naar Retranchement. Op 4 november 1962 wordt de vacante plaats ingenomen door eerwaarde heer Verduyn.


Maasdijk

Op de ledenvergadering van 30 oktober 1961 werd gesproken over de start van een nieuwe liturgie en speciale jongerendiensten. Ook moet er eens wat worden gedaan aan de slechte toestand van het orgel.

In september lezen wij een oproep voor de functie van conciërge voor Concordia door het vertrek van dhr. en mw. Van Staalduinen. Opvolgers worden dhr. en mw. Spaans. In maart ’63 beëindigt het dienstverband met ds. C.C. Pijpers. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door drs. R.M. Nepveu.

Vanaf begin 1964 wordt er kinderoppas geregeld tijdens de kerkdiensten. Ook komen er in dit jaar nieuwe stoelen in het kerkgebouw. In augustus verlaat drs. Nepveu Maasdijk. Het pastoraat wordt tijdelijk overgenomen door ds. Hartensveld tot januari ’65. Daarna treedt ds. H.J. Kastein in dienst van de Vereniging. Op 14 maart 1965 wordt een geheel gerestaureerde kerkzaal in gebruik genomen en het 40-jarig jubileum gevierd.

Hoek van Holland

De VVH heeft besloten om in 1961 Koninklijke goedkeuring aan te vragen. Er worden statuten opgesteld. In de ledenvergadering van 12 april 1961 wordt besloten het bestuur uit te breiden van 5 naar 7 leden. In 1962 wordt er een nieuwe actie in het leven geroepen, nl Het Vreugdepotje. Van de opbrengst wil men een presentje verzorgen bij feestelijke gelegenheden. De VCJC-jeugd van Hoek van Holland krijgt een eigen onderkomen op de schuurzolder van de fam. Staalduinen aan de Haakweg. In 1963 gaat men over tot aankoop van een nieuw orgel. De ingebruikname van het orgel in juni viel samen met het in gebruik nemen van een nieuw onderkomen van de kerkdiensten in de ULO-school. Juli ’64 beëindigt ds. Pijpers zijn werkzaamheden. In april 1965 lezen wij de vermelding dat ds. Hartensveld uit Leiden het pastoraat gaat verzorgen. Daarna volgen er geen berichten meer in het kerkblad over Hoek van Holland.


De Lier

In 1963 worden de Avondmaaldienst en de 1e paasmorgendienst gezamenlijk gevierd in de Ned. Herv. Kerk van Naaldwijk. In ditzelfde jaar schrijft men in het kerkblad over de onhoudbare toe-stand om de kerkdienst te houden in de zaal Van der Klis. Op de gemeentea-vond in oktober ’64 komt ds. Scheper vertellen over zijn reis naar Jordanië. Op 26 september 1965 verlaat ds. Pijpers De Lier in verband met drukke werkzaamheden als schooldocent.

Arnold Knoppert, 

archivaris Oude Kerk Naaldwijk

Orgel Concordia

Naaldwijk Oude Kerk

Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

Vanwege de Coronacrisis zijn er in de Oude Kerk geen kerkdiensten. Op de website van onze kerk http://www.oudekerk-naaldwijk.nlzal zoveel mogelijk informatie gepubliceerd worden. Via de site www.kerkomroep.nl kunt u iedere zondag een kerkdienst volgen onder gezamenlijke noemer van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk van Naaldwijk. Op Facebook www.facebook.com/pgnaaldwijkwordt iedere dag tussen 19.00 en 19.30 een meditatie geplaatst.


Internetkerkdiensten 

Zondag     5 april 

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Palmpasen


Donderdag 9 april 

19.30 uur, ds. Sietske van der Hoek, Witte Donderdag


Vrijdag    10 april

19.30 uur, ds Eibert Kok, Goede Vrijdag, met muziek uit de Passion


Zaterdag 11 april     

22.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Paaswake


Zondag    12 april

10.00 uur, ds Eibert Kok, Eerste Paasdag


Zondag    19 april

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij            

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net


UIT DE GEMEENTE

Contact
Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met
Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of
a.vanhoeven@caiway.nl).


Verjaardagen

Op 10-apr: mevr. M.C. van Zanten – Alleblas,  Naaldwijk, 78 jaar. 

26-apr: mevr. W.J. de Jong – Kuijvenhoven,  Honselersdijk, 78 jaar

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.


Nieuw ingekomen leden

Dhr. N.A.T. v.d. Wetering

Mevr. K. van Oosten

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk


Beste Mensen,

Hierbij wil ik iedereen van harte bedanken voor alle aandacht, bloemen, e-mails, kaarten, bezoekjes, hulp etc.

tijdens mijn plotselinge ziekenhuisopname en daarna. Voor Gerard en de kinderen was dit ook een enorme schok, ze waren allemaal om ons heen. Het gaat gelukkig weer iets beter, hopelijk krijg ik weer iets meer energie. Hoe het verloop verder zal zijn weten we niet, maar hopen er beste van.

Nogmaals dank voor alles,

Lia en Gerard Bal


VAN DE KERKENRAAD

Kerk zijn in tijden van Corona. Het is een uitdaging waar iedere kerk zich momenteel mee bezighoudt. Juist in tijden van crisis en onzekerheid willen we als Kerk open staan voor onze eigen gemeente en de hele rest van de samenleving, door de genomen maatregelen is dat momenteel één grote uitdaging: De Kerk is gesloten, en huisbezoek is op dit moment niet mogelijk.

Onze gedachten zijn bij alle mensen die op welke wijze dan ook getroffen zijn door deze crisis. Mensen die in hun nabijheid te maken hebben met de ziekte zelf, maar ook medewerkers in de zorg. Voor sommige mensen is er onzekerheid over werk of bedrijf, anderen worden juist in hun werk geconfronteerd met een extreme werkdruk als gevolg van de maatregelen. Sowieso is binnen blijven en daardoor het gebrek aan persoonlijk contact voor bijna iedereen een grote opgave. 

Laten we proberen elkaar daarbij te helpen. Uiteraard staan we als Kerk klaar voor mensen die ons nodig hebben, maar Gemeente zijn we met elkaar, dus laten we allemaal de telefoon eens oppakken om te informeren hoe het is met de mensen die u normaal gesproken in de Kerk of op straat spreekt. Zo helpen we elkaar door deze moeilijke periode.

De Kerkenraad komt momenteel niet bijeen en veel overleg vindt plaats via telefoon, e-mail en whatsapp; we worden vindingrijk. Onderstaand treft u de praktische afspraken die we op dit moment hebben gemaakt, maar realiseert u zich dat deze telkens op korte termijn kunnen worden aangepast. Wij doen ons best om dit zo goed mogelijk te blijven communiceren.


Praktische zaken

Praktisch betekenen de huidige maatregelen tegen Corona dat tot 1 juni alle Kerkelijke activiteiten en vergade-ringen zijn geannuleerd. Dus geen dienst op zondag, geen Kerkenraadsver-gaderingen of Bijbelkring. Voor de invulling van de zondagse Kerkdiensten werken we samen met de Protestantse Gemeente. Iedere zondagochtend wordt er een gezamenlijke dienst uitgezonden via Internet, die u kunt bekijken via www.kerkomroep.nl of facebook (http://www.facebook.com/pgnaaldwijk). Elke dienst zal er een ouderling of lector uit onze gemeente bijdragen aan deze diensten. 

Hoewel we momenteel zelf geen Kerkdiensten houden, luiden onze kerkklokken elke zondag op de normale tijden. Op deze manier verdwijnen de zondagse diensten niet in stilte, maar blijft de oproep om deel te nemen aan de kerkdienst, of op andere manier invulling te geven aan ons geloof, klinken door de straten van Naaldwijk. Daarnaast luiden honderden kerken en torens in Nederland elke woensdagavond om 19.00 een kwartier lang voor het initiatief ‘Klokken van hoop’. We luiden de klokken…

    oals hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. 

    oals troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen. 

    oals boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.


In de vorige Vrije Ruimte hebben we aangekondigd dat er op 1 april een gemeenteavond wordt georganiseerd. Deze avond zal uiteraard niet doorgaan. Wel begint per 1 april ds. Sietske van der Hoek als interim predikant voor onze gemeente. We zullen in onderling overleg gaan bekijken op welke manier dat het beste vormgegeven kan worden, gezien de huidige beperkingen. Zo zal ds. Van der Hoek in mei al voorgaan in één van de gezamenlijke diensten, en zal ze waar mogelijk onze ouderlingen gaan ondersteunen in het pastorale werk. 


De Vrije Ruimte komt gelukkig nog uit, maar we informeren u ook tussendoor over gebeurtenissen en wel en wee in onze gemeente. Dit doen we via e-mail, maar mogelijk ook telefonisch. Daarom vragen we iedereen om uw e-mail adres en telefoonnummer door te geven, voor zover dat nog niet bekend is. Dan houden we u van week tot week op de hoogte van de ontwikkelingen en (online) activiteiten die wel doorgang vinden.

U kunt dit doorgeven per e-mail aan: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl  of aan het kerkelijk bureau: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl onder vermelding van uw naam, uw huisadres, telefoonnummer en e-mail, zodat we dit ook kunnen koppelen aan het ledenbestand.

Op de website van onze kerk http://www.oudekerk-naaldwijk.nl zal zoveel mogelijk informatie gepubliceerd worden.

Volgt u ook de Facebook pagina van onze kerk: https://www.facebook.com/OudeKerkNaaldwijk/Hoop

Mensen zijn ten diepste wezens die altijd hopen. En dat komt omdat zij weten wat geloof en liefde zijn. Zodra die twee tekort komen, helpt de hoop om te verlangen naar hoe het kan zijn en misschien wel zal worden. De hoop houdt mensen in de meest barre situaties warm en wakker.

Aart Mak

Erik Knoppert

VAN UW SUPPOOST

Het leek wel een eeuw geleden…………

Het was zaterdagmiddag 7 maart dus stond de Kerk op mijn agenda. Het was nog in november van het vorig jaar dat ik de zaterdagmiddag in de Kerk vertoefde. Ik had er zin in en dacht, als er maar wat mensen komen. En zo geschiedde. De deur was nog niet open en de passende muziek speelde net toen de eerste gasten zich meldden. Later bleken er uit allerlei oorden mensen de Kerk te bezoeken. Het eerste echtpaar sprak met een accent (geen Haags) en zei dat ze uit Den Haag kwamen. Ik vroeg waar ze vandaan kwamen en dat bleek Polen te zijn. Al snel denk je dan aan de tuinbouw, dus ik zei tegen de heer, zit u in de tuinbouw? Hij keek me aan en zei, ik ben professor op de universiteit. Dat was toch wel even speciaal. Een vader kwam met twee kinderen en zij liepen uitgebreid rond. Toen ik vroeg of de heer koffie wilde zei hij geen belangstelling te hebben. Hij was even binnengekomen want zijn vrouw was in de Tuinen aan het shoppen, wat mij de opmerking ontlokte dat de Kerk een beter oord was en hij hier zeker goedkoper uit was dan zijn vrouw. Hij beaamde dit. Dat we tegenwoordig een actief hotel hebben bleek uit het feit dat er zich twee keer een stel aankondigde die van ver kwamen en een weekendje Westland deden in het Fletcherhotel, toch wel leuk. Ook kwam er een mevrouw binnen die mij aankeek van “ik ken jou”. Ik had hetzelfde gevoel. Na het melden dat we dit beiden vonden was al snel duidelijk: het was de moeder van een zoon die heel vroeger in het Pleincentrum bij ons op de jeugdclub zat en ook met de kampen meeging. Toch wel leuk en zij kwam voor de boeken en vulde de bus met wat geld, wat ook al was gebeurd door de vader met de kinderen. Toen was het 15.30 uur en werd het oorverdovend stil. Ook buiten liep geen kip. Dus zo tegen vieren kaarsje uitgeblazen, lichten uit, muziek uit, de deur op slot en toen tevreden huiswaarts. O ja, nog even vergeten te melden dat er in de Kerk kalenders liggen die gebracht werden door de mij zeer bekende mevrouw MZB uit N.

Uw suppoostVASTENMAALTIJD OUDE KERK

12 maart was de eerste (en helaas laatste) vastenmaaltijd van de Raad van Kerken. Maar het coronavirus had Nederland bereikt. Hoeveel personen zouden er komen? Misschien 10? Nee, we waren met ruim 30 mensen. En het was een geweldig uur. Het thema was: "Leef vanuit geloof". Joop van Rossem had Loloh Heydari uitgenodigd om haar ervaringen te vertellen van haar vlucht vanuit Iran. Hij interviewde haar en zij gaf op alle vragen antwoord. Ook op vragen van de aanwezigen gaf zij uitgebreid antwoord. Zij vertelde hoe zij met haar twee kleine kinderen in een rubberbootje met 46 mensen naar Griekenland was gekomen en vandaar lopend naar de grens met Macedonië. Het is haar gelukt de grens over te steken. Met bussen ging het van grens naar grens. Uiteindelijk zijn zij in Nederland aangekomen. Zij heeft de reis volgehouden door steeds maar tegen haar kinderen te zeggen, dat God hen zou helpen. En dat is dus gebeurd. Zij leefde "vanuit haar geloof ".

Om 19.00 uur deelde ds. V.d. Mey mee, dat vanaf dat weekend alle kerkdiensten zouden vervallen. En dat was nog maar het begin......

Dank je wel Joop, voor het organiseren van deze vastenmaaltijd.

Lies van Essen


GEEN KLEDINGINZAMELING

De voorjaarsinzameling op 18 april in Naaldwijk en 20 en 21 april in het Uniecentrum in ´s-Gravenzande gaan wegens besmettingsgevaar van het Coronavirus NIET door. De grenzen van de landen van bestemming zijn tot nader order gesloten.

We willen de gevers van de kleding vragen het te bewaren tot de inzamelingin half oktober.

Voor verdere vragen kunt u bellen naar Nijs Maat:0610853399.

Bedankt namens de kledingcommissie,Nijs Maat


COGNACPROEVERIJ

Ivm het Coronavirus gaat de cognac-proeverij van 3 april helaas niet door.

We volgen de adviezen van de veiligheid- en gezondheidsinstanties.  Bovendien zou onze cognacman Eef Bulder met het vliegtuig uit Frankrijk komen en dat is in deze tijd ook niet mogelijk.

Jammer ... alle leuke activiteiten worden geschrapt in onze agenda, maar laten we hopen dat we ze er over een tijdjeweer inkunnen zetten!

We wensen iedereen veel sterkte!

Namens de Stichting Vrienden 

van de Oude kerk,

Marjo van Erven


BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

Activiteiten geannuleerd

In de maanden april en mei stond er een aantal activiteiten gepland door de Taakgroep Bezinning Beleving Verdieping. Vanwege het coronavirus liggen de activiteiten in de Protestantse gemeente Naaldwijk in de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Oude Kerk vrijwel stil en hebben we voor april en mei de volgende activiteiten moeten annuleren:

    •    De avond Symbolisch bloemschikken met Marja Grootenboer, 6 april

    •    Gespreksavonden over Dietrich Bonhoeffer met ds Donner op 16 april, 30 april, 14 mei en 28 mei.

    •    De Emmaüswandeling georganiseerd door de Raad van Kerken op 23 april.

    •    De Bonhoeffer-cantate o.l.v. Alexander Prins op 3 mei.

    •    De vredesmaaltijd in de Oude Kerk op 3 mei.

    •    ‘De maakbaarheid van succes is een illusie’ met professor Dirk de Wachter op 13 mei.

    •    Bijbelen op 25 mei.


De gespreksavonden over Dietrich Bonhoeffer met ds. Donner en de avond over ‘De maakbaarheid van succes is een illusie’ met Dirk de Wachter proberen we te verplaatsen naar het najaar van 2020. We hopen, dat de activiteiten van de Taakgroep Bezinning Beleving Verdieping in het nieuwe seizoen 2020-2021 weer kunnen plaats vinden. Graag deel ik met u nog woorden van Dirk de Wachter, die hij stuurde naar aanleiding van de annulering: 

“Laten we in lastige tijden ten volle beseffen wat essentieel is voor het leven: verbondenheid, zorgzaamheid en rust. Laten we creatief zoeken naar contact zonder aanraking, om ons na deze periode met volle overgave te omhelzen.”

(Enigszins vrij naar) Sandra den Hollander

werkgroep BBV